ANS

Prepojenie systému PORTOS so skladovým a ekonomickým systémom ANS

Na čo slúži prepojenie so systémom ANS?

ANS je centrálnym zdrojom informácií pre jedno alebo viac predajných miest so systémom PORTOS.

Vďaka prepojeniu systému PORTOS so systémom ANS dokážete viesť centrálnu evidenciu personálu, tovarových skupín, tovarov a ich cien, či skladových zostatkov v jednej aplikácii. Údaje sa následne odosielajú na jednotlivé predajne. Z jednotlivých prevádzok sa zároveň posielajú informácie o predajoch priamo do systému ANS.

Ako funguje prepojenie so sytémom ANS?

Prostredníctvom obojstrannej výmeny údajov, tzv. synchronizácie. Synchronizácia prebieha na pozadí systému, plne automatizovane a opakovane, na základe zvoleného časového intervalu.

Prepojenie oboch systémov nevyžaduje ich stabilné internetové spojenie. Všetky neodoslané dáta sa odošlú pri ďalšej synchronizácii. Systém PORTOS správne určí, ktoré údaje už boli do ANS odoslané a ktoré je ešte potrebné odoslať.

Ktoré údaje si systémy vymieňaju?

Počas synchronizácie sú zo systému PORTOS do ANS odosielané:

 • Predajné doklady

 • Hotovostné vklady a výbery

Systém PORTOS zo systému ANS preberá:

 • zoznam používateľov

 • zoznam tovarových skupín

 • zoznam tovarov

 • zoznam stolov

Tvorba a úprava údajov

Na zabezpečenie jednotnej evidencie údajov, používateľov, tovarových skupín, tovarov a stolov je nevyhnutné vytvárať ich výhradne v systéme ANS. Po synchronizácii nového používateľa, tovaru alebo stolu je potrebné niektoré vlastnosti v systéme PORTOS dodatočne nastaviť. Nižšie uvádzame pokyny, ako postupovať v jednotlivých prípadoch.

Vytvorenie nového tovaru alebo tovarovej skupiny

Nové tovary a tovarové skupiny je nevyhnutné vytvárať výlučne v systéme ANS, pričom je dôležité priradiť tovaru správny sklad, aby bol viditeľný na predajnom mieste, kde máme záujem o jeho predaj.

V prípade, že vytvoríte tovar v systéme PORTOS a tovar s rovnakým číslom nebude v príslušnom sklade systému ANS vytvorený, odosielanie dokladov o predaji bude pozastavené až do momentu, kým zoznam tovarov a tovarových skupín v oboch systémoch nebude zjednotený.

Po najbližšej synchronizácii sa nové tovary a tovarové skupiny zobrazia aj v systéme PORTOS. Ak si želáme doladiť vlastnosti novo vytvorených záznamov, postupujeme podľa pokynov v časti Úprava tovarovej skupiny, resp. Úprava tovaru.

Úprava tovarovej skupiny

Ak si želáme tovarovú skupinu premenovať, je potrebné tak urobiť v systéme ANS. V opačnom prípade sa po najbližšej synchronizácii názov tovaru vráti opäť na hodnotu evidovanú v systéme ANS.

Všetky ostatné vlastnosti tovarovej skupiny (popis, poradie, číslo chodu, farba...) môžete upravovať podľa vašich preferencií. Túto úpravu vykonáte v aplikácii PORTOS BackOffice, v časti Nastavenia - Tovarové skupiny.

Úprava tovaru

Každý tovar v systéme PORTOS zrkadlí svoje vlastnosti podľa nastavení príslušného produktu v systéme ANS. Párovanie tovarov je realizované na základe unikátneho číselného označenia.

Vlastnosti, ktoré tovar zrkadlí zo systému ANS:

 • číselný kód

 • názov

 • priradenie sadzby DPH

 • predajná cena

 • priradenie do tovarovej skupiny

 • indikácia povolenia zľavy

 • indikácia aktívnosti

 • množstevná jednotka

Všetky ostatné údaje možno editovať v systéme PORTOS podľa vašich preferencií. Túto úpravu vykonáte v aplikácii PORTOS BackOffice, v časti Sklad - Tovary, alebo hromadne prostredníctvom importu a exportu XLSX súboru v aplikácii PORTOS Link.

Vytvorenie nového používateľa

Nového používateľa, ktorý bude vykonávať predaje, je nevyhnutné vytvárať výlučne v systéme ANS, pričom je dôležité priradiť používateľovi správny sklad, aby bol viditeľný na predajnom mieste, kde máme záujem o používanie používateľského konta.

V prípade, že vytvoríte používateľa v systéme PORTOS a používateľské konto s rovnakým prihlasovacím menom nebude v príslušnom sklade systému ANS vytvorené, odosielanie dokladov o predaji bude pozastavené až do momentu, kým zoznam používateľov v oboch systémoch nebude zjednotený.

Po najbližšej synchronizácii sa nové používateľské účty zobrazia aj v sytéme PORTOS. Aby sme mohli nový používateľský účet používať, je potrebné doladiť jeho vlastnosti podľa pokynov v časti Úprava používateľa.

Úprava používateľa

Každému používateľskému účtu sa zrkadlí zo systému ANS prihlasovací kód, meno, priezvisko a indikátor aktívnosti. Ak si želáme zmeniť niektorú z týchto vlastností používateľa, je potrebné tak urobiť v systéme ANS. V opačnom prípade sa pri ďalšej synchronizácii hodnoty vrátia opäť na hodnoty evidované v systéme ANS.

Všetky ostatné vlastnosti používateľa môžete editovať podľa vašich preferencií. Túto úpravu vykonáte v aplikácii PORTOS BackOffice, v časti Nastavenia - Používatelia.

Dôležité je novému používateľovi priradiť zoznam zariadení, na ktoré bude mať v systéme PORTOS prístup. Rovnako je potrebné upraviť rozsah oprávnení, ktorými bude na týchto zariadeniach disponovať.

Vytvorenie nového stolu

Nové stoly je potrebné vytvárať výlučne v systéme ANS. Dôležité je priradiť stolu správny kód prevádzky, aby bol viditeľný na predajnom mieste, kde máme záujem o predaj tovaru.

V prípade, že vytvoríte stôl v systéme PORTOS a stôl s rovnakým názvom nebude v príslušnej prevádzke systému ANS vytvorený, odosielanie dokladov o predaji bude pozastavené až do momentu, kým zoznam stolov v oboch systémoch nebude zjednotený.

Po najbližšej synchronizácii sa nové stoly zobrazia aj v sytéme PORTOS. Ak si želáme doladiť vlastnosti novo vytvorených stolov, postupujeme podľa pokynov v časti Úprava stolov.

Úprava stolov

Vlatnosti stolu môžeme editovať v aplikácii PORTOS BackOffice, v časti Nastavenia - Zóny. Vo vizuálnom editore môžeme upravovať umiestnenie stolu na obrazovke, ako aj jeho rozmery, farbu, tvar či rotáciu.

V prípade, ak si želáme zoznam stolov rozdeliť do viacerých zón (miestností), je možné stoly presunúť z jednej zóny do inej, a to vymazaním stolu z jednej zóny a vytvorením stolu s rovnakým názvom v inej zóne.

Nové stoly vytvárame výlučne v systéme ANS. V prípade, ak stôl vytvoríte v systéme PORTOS a stôl s rovnakým názvom nebude v korešpondujúcej prevádzke systéme ANS vytvorený, odosielanie dokladov o predaji bude pozastavené až do momentu, kým zoznam stolov v oboch systémoch nebude zjednotený.

Last updated