Snímanie položiek

V úvodnej obrazovke aplikácie PORTOS Zberný terminál sa nachádza vstupné pole, do ktorého je možné vkladať čiarové kódy alebo číselné označenia tovarov.

Potvrdením klávesy ENTER sa vložený kód zaznamená do súboru uvedeného v nastaveniach a taktiež v tabuľke Nasnímané položky, zobrazenej pod vstupným poľom.

Upozornenie: v sekcii nasnímané položky sa zobrazujú iba tie údaje, ktoré boli nasnímané od posledného zapnutia aplikácie. Pre začatím snímania vždy overte, či sa v cieľovom súbore už nenachádzajú nežiadúce údaje.

Snímanie položiek s uvedením množstva

Ak si želáte, aby sa po každom nasnímaní tovaru automaticky zobrazil priestor na vloženie množstva tovaru, zapnite možnosť Vkladať množstvo po každom nasnímaní v nastaveniach aplikácie.

Last updated