Objednávkové zariadenia

Objednávkové zariadenia sú zariadenia slúžiace na zobrazenie, alebo tlač objednávok - tzv. bonov. Napríklad kuchynská, alebo barová tlačiareň.

Zoznam objednávkových zariadení

Zoznam všetkých existujúcich objednávkových zariadení je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Objednávkové zariadenia.

Vytvorenie nového objednávkového zariadenia

Nové objednávkové zariadenie vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Objednávkové zariadenia, nad tabuľkou objednávkových zariadení.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy objednávkového zariadenia, kde je možné nastaviť jeho vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov zariadenie vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Aktívne

Určuje, či je objednávkové zariadenie označené ako aktívne, alebo neaktívne. Ak je objednávkové zariadenie označené ako neaktívne, spracovanie objednávok bude na tomto zariadení preskakované. To je užitočné najmä v prípade, ak objednávkové zariadenie dočasne nechcem používať, prípadne na objednávkovom zariadení nastane porucha.

Názov

Názov objednávkového zariadenia. Odporúčame používať ľahko zrozumiteľné a nezameniteľné označenia, ako napríklad "Bar", "Kuchyňa", alebo "Terasa".

Umiestnenie

Umiestnenie, resp. adresa objednávkového zariadenia. Podporované sú viaceré formáty:

 • Formát sieťového umiestnenia \\ip-adresa-alebo-nazov-počítača\názov-tlačiarne . Napríklad \\HP-DESKTOP\Bar alebo \\192.168.1.10\Kuchyna. Tlačiareň nastavená týmto spôsobom musí byť nainštalovaná na rovnakom počítači, na ktorom je nainštalovaný systém Portos.

 • Formát sieťovej tlačiarne ip-adresa:port . Napríklad 192.168.1.10:9100.

Typ

Typ zariadenia (výrobca a model zariadenia). Výberom rôznych podporovaných typov zariadenia sa sprístupňujú dodatočné možnosti v sekcii Nastavenia, ktoré sa týkaju napríklad písma, počtu kópií, vzhľadu objednávky, alebo tlače grafického loga.

Dodatočné nastavenia

Dostupnosť nastavení uvedených nižšie je závislá od typu objednávkového zariadenia.

Nastavenia tlače

 • Dvojnásobná výška písma: povoľte, ak si želáte, aby bol text tlačený v dvojnásobnej výške.

 • Dvojnásobná šírka písma: povoľte, ak si želáte, aby bol text tlačený v dvojnásobnej šírke

 • Použiť malé písmo: povoľte pre použitie menšieho typu písma.

 • Počet znakov na riadok: Maximálny počet znakov v jednom riadku tlačového výstupu. Bežné tlačiarne podporujú 40, 42, alebo 48 znakov na riadok. Pri použití malého písma je možné zvoliť 56 znakov. Predvolená hodnota je 42.

 • Počet kópií: Určí počet výtlačkov pre každý tlačový výstup. Predvolená hodnota je 1 kópia.

 • Počet riadkov na konci dokladu: Určí počet prázdnych riadkov na konci objednávky, čím vznikne priestor napríklad pre dodatočné poznámky, prípade pre prispôsobenie výstupu v dôsledku neštandardného umiestnenia nožníc na zariadení.

Periférie tlačiarne

 • Zvuková signalizácia: Určí, či má pred vytlačením objednávky zaznieť zvukový signál. Poznámka: dostupnosť bzučiaku je závislá od modelu tlačiarne. V prípade, že tlačiareň nedisponuje reproduktorom, výrobcovia zväčša poskytujú externý bzučiak, ktorý sa vkladá do konektoru peňažnej zásuvky.

 • Otvorenie peňažnej zásuvky: Nastaví, či pri tlači objednávky bude otvorená peňažná zásuvka pripojená na objednávkovu tlačiareň .

Nastavenia vzhľadu objednávky

 • Zvýraznenie čísla objednávky: Určí, či číslo objednávky bude zvýraznené čiernym pozadím.

 • Skryť tovary: Povoľte, ak si želáte, aby sa v tlačovom výstupe nenachádzali tovary. Vytlačené budú iba informácie o čísle objednávky, čas vytlačenia, atp. Toto nastavenie je vhodné použiť vtedy, ak si želáte klientovi odovzdať ústrižok s poradovým číslom objednávky, na základe ktorého bude vyzvaný pre prebratie tovaru, na ktorom nemusia byť opäť uvedené tovary a služby, ktoré už sa nachádzajú napríklad na pokladničnom doklade.

 • Tlačiť informácie o zákazníkovi: Povoľte, ak si želáte, aby sa pri objedávkach s typom "osobný odber" alebo "rozvoz" tlačili aj informácie o zákazníkovi (jeho meno, telefónne číslo a adresa doručenia). Predvolene je tento prepínač zapnutý.

Nastavenia grafického loga

 • Tlačiť grafické logo: Na začiatku tlačového výstupu vytlačí grafické logo uložené vo vnútornej pamäti tlačiarne .

 • Číslo adresy v pamäti tlačiarne : Poradové číslo adresy v pamäti tlačiarne, z ktorého bude vyčítavané grafické logo.

 • Dvojnásobná výška loga : povoľte, ak si želáte, aby bolo grafické logo tlačené v dvojnásobnej výške.

 • Dvojnásobná šírka loga : povoľte, ak si želáte, aby bolo grafické logo tlačené v dvojnásobnej šírke.

Vymazanie objednávkového zariadenia

Existujúce objednávkové zariadenie vymažeme stlačením tlačidla Odstrániť, ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky objednávkových zariadení.

V prípade, že si prajete odstrániť viacero objednávkových zariadení naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".

Last updated