Záloha databázy

Zálohovanie databázy systému PORTOS je možné vykonať viacerými spôsomi:

Pravidelná záloha databázy

Pre nastavenie tvorby pravidelnej zálohy databázy postupujte nasledovne:

 • Otvorte aplikáciu Portos BackOffice a prihláste sa.

 • V menu (na ľavej strane obrazovky) zvoľte v skupine "Systém" položku "Rozšírenia".

 • V zozname rozšírení nájdite položku "Zálohovanie databázy" a stlačte "Spravovať".

 • Otvorí sa obrazovka s nastaveniami zálohovania (na snímke nižšie).

 • Upravte nastavenia podľa preferencií a stlačte tlačidlo Uložiť.

Možnosti nastavenia

 • Aktívne: určuje, či bude pravidelné zálohovanie vykonávané.

 • Posledná záloha: dátum a čas poslednej úspešnej zálohy databázy.

 • Časový rozvrh: v tejto sekcii je možné upraviť prostredníctvom viacerých vstupov rozvrh, podľa ktorého sa bude spúštať záloha databázy.

  • Hodina: Určuje, v ktorých hodinách dňa bude akcia vykonaná. Prázdna hodnota znamená každú hodinu.

  • Minúta: Určuje, v ktorých minútach hodiny bude akcia vykonaná. Prázdna hodnota znamená každú minútu.

  • Deň v mesiaci: Určuje, v ktorých dňoch mesiaca môže byť akcia vykonaná. Prázdna hodnota povoľuje všetky dni.

  • Mesiac: Určuje, v ktorých mesiacoch môže byť akcia vykonaná. Prázdna hodnota povoľuje všetky mesiace.

  • Deň v týždni: Určuje, v ktorých dňoch týždna bude akcia vykonaná. Prázdna hodnota znamená všetky dni v týždni.

 • Uchovávanie záloh: v tejto sekcii je možné upresniť, koľko záloh má byť v cieľovom umiestnení uchovávaných.

  • Počet uchovávaných záloh: Určuje, aký maximálny počet záloh bude uchovávaný. Staršie zálohy prevyšujúce zadný počet budú automaticky odstránené. Príklad: pri čísle 10 bude vždy po vytvorení novej zálohy ponechaných 10 najnovších záloh, ostatné budú vymazané.

  • Maximálna doba: Všetky zálohy staršie, ako uvedený počet dní, budú automaticky odstránené. Pre neobmedzenú dobu ponechajte prázdnu hodnotu. Toto nastavenie je nadradené nastaveniu počet uchovávaných záloh. Príklad: pri hodnote 90 budú ponechané iba zálohy nie staršie, ako 90 dní. Ostatné zálohy, bez ohľadu na výsledný počet zostávajúcich záloh, budú vymazané.

 • Umiestnenie zálohy

  • Cieľový adresár: Cesta k adresáru, v ktorom budú uchovávané zálohy. Napríklad na USB kľúči alebo inom disku, aby pri poškodení pevného disku C neboli údaje stratené.

  • Prefix adresára zálohy: Prefix v názve adresára reprezentujúceho zálohu, po ktorom nasleduje dátum a čas vo formáte yyyyMMdd-HHmmss. Príklad: pre hodnotu prefixu db_backup_ je názov adresáru vytvorený 17.5.2024 v čase 14:59:00 pomenovanýdb_backup_20240517145900.

Uistite sa, že zálohy sú uschovávané na inom pamäťovom médiu. V opačnom prípade, pri poruche tohto média, zálohovanie nechráni pred stratou dát.

To je možné docieliť napríklad niektorým z týchto spôsobov:

 • cieľový adresár je nastavený na iný disk, než na ktorom beží zvyšok systému. Vhodné je použiť separátne pamäťové médium (druhý disk, alebo USB kľúč).

 • obsah cieľového adresára je iným mechanizmom kopírovaný na externé úložisko.

Manuálna záloha databázy

 1. Na hlavnom počítači, na ktorom je nainštalovaná služba PORTOS API otvoríme ponuku štart a začneme písať názov aplikácie "PORTOS Monitor".

 2. Až sa v nájdených výsledkoch aplikácia Portos Monitor zobrazí, zvolíme a otvoríme ju.

 3. V prípade, ak sa nás systém opýta na potvrdenie otvorenia aplikácie, stlačíme Áno.

 4. Otvoríme záložku utility

 5. Pri položke Záloha databázy stlačíme tlačidlo Otvoriť.

Otvorí sa konzolové okno, ktoré po chvíli končí výpisom podobným tomu, ktorý je uvedený nižšie a obsahuje:

 • umiestnenie na počítači, kde bola záloha vytvorená

 • umiestnenie na počítači, kde sa nachádza dávkový súbor, ktorý je potrebné spustiť, aby sa záloha databázy obnovila.

  * * * Zaloha databazy prebehla uspesne * * *


-- Zaloha databazy bola vytvorena v adresari: "C:/zaloha/db_backup_20210216-173810/"
-- Pre obnovu databazy spustite davkovy subor C:/zaloha/db_backup_20210216-173810/restore_db.batPress any key to continue . . .

Stlačením akejkoľvek klávesy sa okno zatvorí.

Zálohovanie externou utilitou

Pre zálohovanie externou utilitou je možné použiť powershell skript, ktorý sa nachádza v umiestnení C:\Program Files (x86)\NineDigit\PORTOS\API\MongoDB\scripts\db_backup.ps1.

Vstupné parametre

Tabuľka nižšie popisuje vstupné parametre powershell skriptu.

Názov parametraPredvolená hodnotaPopis

databaseName

POS2

Názov databázy, ktorá bude predmetom zálohy.

prefix

db_backup_

Prefix v názve adresára reprezentujúceho zálohu, po ktorom nasleduje dátum a čas vo formáte yyyyMMdd-HHmmss.

destinationPath

C:\Zaloha

Cesta k adresáru, v ktorom budú uchovávané zálohy.

retentionCount

10

Počet uchovávaných záloh. Staršie zálohy prevyšujúce zadný počet budú skriptom automaticky odstránené.

Návratový kód 0 indikuje úspech, ostatné návratové hodnoty indikujú chybu. Chybové kódy sú popísané v tabuľke nižšie.

KódVýznam

1

Chybný vstupný parameter.

1001

Utilita MongoDB databázy nebola nájdená.

1002

Cieľový adresár nie je možné určiť.

1100

Vytvorenie zálohy nebolo úspešné.

1101

Kompresia zálohy do ZIP archívu zlyhala.

1200

Tvorba dávkového súboru pre aplikovanie zálohy databázy (restore_db.bat) zlyhala.

2000

Vykonávanie pravidiel retencie zlyhalo.

Last updated