Typy tovarov

Podporované typy tovarov

Tovar je spoločné pomenovanie pre akýkoľvek výrobok, obal, službu alebo surovinu. V závislosti od zamýšľaného použitia tovaru je tovar vhodné vytvárať so správnym typom. Systém PORTOS umožňuje evidenciu tovaru týchto typov:

Skladová karta (surovina)

Tovar, ktorý má hmotnú podobu a je prítomný na sklade a môže byť kontrolovaný počas inventúry.

Príklad: fľaškové nápoje, suroviny potrebné na vyhotovenie vareného jedla (múka, zemiaky, ..).

Receptúra (výrobok)

Tovar, ktorý je predávaný ako "výrobok".

Ide o zoskupenie jedného alebo viacerých tovarov.

Príklad: varené jedlo, ktorého predajom sa spotrebujú suroviny (skladové karty) alebo polotovary (iné receptúry).

Služba

Služba reprezentuje spoplatnené úkony, ktoré nemajú skladový zostatok. Ide napríklad o príplatok za priestory.

Obal

Rovnako, ako skladová karta, aj obal označuje tovar, ktorý má hmotnú podobu a je prítomný na sklade a môže byť kontrolovaný počas inventúry.

V prípade, ak je obal cez aplikáciu Pokladňa predávaný so záporným množstvom, systém Portos automaticky rozozná, že ide o vrátny obal, a nejde napríkald o bežné vrátenie tovaru napríklad pri reklamácii.

Príklad: vrátny pohár

Ako sa rozhodnúť pre správny typ tovaru

Pri vytváraní tovaru cez aplikáciu BackOffice je potrebné zvoliť, aký typ tovaru ideme vytvárať.

Podľa čoho teda vybrať ten správny typ tovaru?

Záleží na tom, čo daný tovar reprezentuje. Ide o polotovar - surovinu, ktorá sa priamo zákazníkovi nepredáva? Odpoveďou je skladová karta. Ide o výrobok zložený z viacerých surovín? Vtedy je vhodné vytvoriť tovar typu receptúra a ďaľšie tovary - skladové karty, ktoré budú zo skladu pri predaji receptúry odťažené. Ak ide o obal, ktorý môže kupujúci neskôr vrátiť, vhodné je zvoliť tovar typu obal.

Pre lepšiu predstavu uvedieme niekoľko príkladov.

Použitie vzťahu receptúra - skladová karta

Ak sa tovar predáva v inej forme, obsahu, či objeme, je vhodné mať v systéme vytvorený tovar typu Skladová karta reprezentujúci surovinu a tovar typu Receptúra reprezentujúci finálny produkt.

Príkladom je napríklad pivo, ktoré od dodávateľa nakupujeme v 50-litrových sudoch, avšak zákazníkom ich čapujeme v 0,5 litrových alebo 0,3 litrových pohároch. V takomto prípade je vhodné mať vytvorenú skladovú kartu, označme ju ako Sudové pivo. Evidované bude (napríklad v sklade s názvom Suroviny) v základnej mernej jednotke - v tomto prípade liter.

Dôvodom, prečo je vhodné mať suroviny v základných jednotkách - v tomto prípade liter (l) a nie v sudoch, prípadne 50-litrových jednotkách (50L) je najmä jednoduchšie naskladňovanie tovaru pri príjme. V prípade, ak by sme od dodávateľa zakúpili raz 50-litrový sud a inokedy 30-litrový sud, jednoducho pri príjme vložíme počet nakúpených litrov a nie násobky sudov.

Rovnako je evidencia surovín v základných jednotkách uľahčením aj pri tvorbe receptúrneho zoznamu. V prípade, ak evidujeme sudové pivo v litroch, v receptúre veľké pivo odťažujeme 0,5l a pri malom pive 0,3l. V opačnom prípade, ak by sme evidovali surovinu ako 50-litrové sudy, veľké pivo by muselo odťažiť 0,01 sudu a malé pivo 0.006 sudu.

Do položky predajná cena s DPH vložíme 1.5, čím si informatívne určíme, že si prajeme, aby bola táto surovina predávaná za 1.5 eura na mernú jednotku (liter). Ochvíľu si ukážeme, prečo je to užitočné.

Ďalej vytvoríme ďalší tovar - receptúru s názvom Malé pivo 0,3L. Evidované bude v kusoch (a napríklad v sklade s názvom Jedálny lístok).

V receptúrnom zozname (v spodnej časti obrazovky) pridáme položku sudové pivo s množstvom 0,5. Ako je možné pod tabuľkou vidieť, aplikácia nám ihneď odporučila predajnú cenu 0,45 eura. Táto suma je vyrátaná na zákalde predajných cien všetkých položiek, ktoré sme pridali do receptúrneho zoznamu. V prípade, že nám takáto cena vyhovuje, môžeme stlačiť tlačidlo "Nastaviť ako predajnú cenu", alebo v položke predajná cena vyplniť vlastnú hodnotu.

Podobne by sme postupovali pri receptúre Veľké pivo 0,5L, kde by sme do receptúrneho zoznamu pridali opäť položku Sudové pivo, ale tentokrát s množstvom 0,5L. Obe receptúry zaradíme do tovarovej skupiny Pivá, aby sme ich pri predaji v pokladnici ľahšie našli.

Použitie skladovej karty bez receptúry

V prípade, ak tovar evidujeme na sklade a zároveň aj v rovnakej forme (čo sa objemu alebo rozsahu týka) predávame, nie je potrebné vytvárať k nemu receptúru.

Príkladom môže byť fľašková minerálna voda, ktorá sa predáva v celku a nerozlieva sa na poháre. Je postačujúce, ak v sklade (napríklad s názvom Jedálny lístok) vytvoríme tovar s názvom Minerálna voda 0,33l fľ. a do políčka jednotka uvedieme skratku pre fľašku.

Výnimkou môže byť prípad, ak si prajeme predávať daný tovar (minerálnu vodu) pod inak upravenými vlastnosťami (napríklad iná cena alebo rozdielny režim tlače objednávkových bonov) z viacerých pokladníc na rovnakom predajnom mieste. V tomto prípade by sme vytvorili v jednom sklade skladovú kartu a v inom sklade receptúru, ktorá by túto skladovú kartu odťažovala, a zároveň by mala nastavené vlastnosti tak, ako je potrebné.

V takomto prípade by bolo potrebné, aby sa uplatnil niektorý z prístupov:

  1. hlavný sklad a vedľajšie sklady: v tomto prístupe obe pokladnice predávajú minerálku zo skladov k danej pokladnici ("jedálny lístok 1" a "jedálny lístok 2"), pričom na oboch skladoch sú založené receptúry, obsahujúce v receptúrnom zozname odkaz na rovnakú skladovú kartu zo skladu "hlavný sklad".

  2. v druhom prístupe by sme, oproti predošlému, pri jednej z pokladníc priamo operovali nad centrálnym skladom. Miesto troch skladov by sme tak potrebovali iba dva: "jedálny lístok 1", obsahujúci skladovú kartu "Minerálna voda 0,33l fľ." a "jedálny lístok 2" s receptúrou obsahujúcou odkaz na skladovú kartu "Minerálna voda 0,33l fľ." zo skladu "jedálny lístok 1".

Ako rozdeliť tovary do skladov

Delenie na dva sklady

Najbežnejším spôsobom je rozdelenie tovarov na dva sklady:

  1. Sklad zásob (suroviny): obsahuje skladové karty, ktoré sú od dodávateľov naskladňované vo forme skladových príjemok a odťažované prostredníctvom receptúr zo skladu receptúr.

  2. Sklad receptúr (jedálny lístok): obsahuje najmä receptúry, ktoré sú zobrazované účtujúcemu v aplikácii Pokladňa alebo Mobilný čašník. Receptúry majú v receptúrnom zozname väzby na skladové karty zo skladu zásob.

Príklad: sudové pivo, evidované na sklade zásob a následne malé a veľké pivá, evidované ako receptúry na sklade receptúr, odťažujúce surovinu sudového piva zo skladu surovín.

Delenie na väčší počet skladov

Ak si želáte na sklade udržiavať väčšiu kontrolu, je možné pristúpiť k deleniu aj na väčší počet skladov. Sprehľadní sa tak evidencia, spresnia sa štatistiky, prípadne inventúra. Pri naskladňovaní tovaru nie je viacero skladov na príťaž, nakoľko rovnaká príjemka môže obsahovať naskladnenie kariet naprieč rôznymi skladmi. Uvažujme napríklad scenár, kedy máte fyzicky oddelený centrálny sklad a následne sklady pre jednotlivé časti podniku, napríklad bar a kuchyňu.

  1. Centrálny sklad: obsahuje skladové karty, ktoré sú od dodávateľov naskladňované vo forme príjemok a následne presúvané na ďalšie sklady so surovinami vo forme presuniek. Tovar evidovaný na centrálnom sklade je zväčša uskladnený vo fyzicky oddelenom priestore.

  2. Sklady surovín: jeden, alebo viacero skladov, obsahujúcich suroviny určené pre konkrétnu časť predajného miesta (kuchyňa, bar, pizza), za ktorý často zodpovedá konkrétna osoba. Tovary sú naň presúvané z centrálneho skladu. Napríklad: "sklad surovín - kuchyňa" alebo "sklad surovín - bar".

  3. Sklady receptúr: jeden, alebo viacero skladov, ktoré obsahujú receptúry. Receptúry zvyčajne odťažujú skladové karty zo skladu surovín (nie z centrálneho skladu).

Konkrétnym príkladom tovaru by bola napríklad litrová fľaša rumu. Pri nákupe od dodávateľa sa naskladní zakúpený počet fliaš na centrálny sklad. Priebežne sa presúva na sklady surovín, na ktorých sa rum spotrebúva (napríklad "sklad surovín - bar"). Na sklade surovín sa zväčša vyskytujú otvorené fľase v minimálnom počte, ktoré sa postupne spotrebúvajú za účelom predaja tejto suroviny cez pokladnicu a podliehajú častej inventurizácii. Nakoniec, na sklade receptúr by sa nachádzala receptúra reprezentujúca rum v podobe 0,04l poháriku, ktorá by mala v receptúrnom zozname naviazané odťaženie skladovej karty zo skladu surovín.

Ako tovary číslovať

Pri vytváraní nového tovaru, po zvolení skladu, aplikácia BackOffice ponúkne voľné číslo tovaru. Toto číslo je možné upraviť, avšak v rovnakom sklade môže byť pod jedným číslom evidovaný iba jeden tovar.

Dĺžka číselného označenia je limitovaná na približne 9 cifier, preto dlhšie označenia, ako napríklad čiarové kódy, vkladáme do sekcie "kódy".

Ak si želáme presúvať tovar zo skladu na sklad, je potrebné dodržiavať rovnaké čísla tovarov naprieč skladmi. Skladový pohyb presunka totiž umožňuje presúvať naprieč skladmi iba tovary so zhodným číslom. Je teda vhodné, aby bola na všetkých skladoch fľaša rumu evidovaná pod rovnakým číslom. Ak sa na úplne inom sklade, na ktorom nebudeme rum evidovať, bude pod rovnakým číslom napr. sendvič, reálne nám to nemusí prekážať, existuje však riziko omylu, že by ste omylom presunkou zo skladu na sklad vytvorili z rumu sendviče.

V prípade, ak chceme mať tovary v závislosti od kategórie usporiadané v rámci nejakého číselného rozsahu (napríklad nealko nápoje sú od čísel 1 do 19, pivá od 20 do 39 a jedlá od 100 vyššie), je vhodné si takéto rozdelenie vopred naplánovať a pri tvorbe tovarov myslieť na číselnú rezervu. V takom prípade je pohodlnejšie a rýchlejšie tovary importovať hromadne, prostredníctvom CSV súboru cez aplikáciu PORTOS Link.

Last updated