WooCommerce

Prepojenie s obľúbenou bezplatnou eShop-ovou platformou WooCommerce.

Na čo slúži prepojenie so systémom WooCommerce?

Odbremeňuje obsluhu od úkonov, ako napríklad:

 • manuálne prepisovanie objednávok z WooCommerce do skladového systému PORTOS

 • manuálne aktualizovanie skladových zostatkov vo WooCommerce podľa zostatko v systéme PORTOS.

Prepojenie s e-shopom WooCommerce rieši nasledovné úlohy:

Prenos objednávok

Automatické sťahovanie skompletizovaných (uhradených a expedovaných) objednávok zo systému WooCommerce. Z každej objednávky je vytvorený skladový pohyb – výdajka, čím sa ponížia skladové zostatky na skladových kartách. Z objednávky sa netvorí faktúra, nakoľko sa počíta, že fakturácia je riešená priamo v systéme WooCommerce.

Synchronizácia skladových zostatkov

Po tom, ako sa prenesú všetky objednávky, prepojenie zabezpečí, že všetky produkty zo systému WooCommerce majú nastavený skladový zostatok rovný spárovanému tovaru z Portosu.

Spojazdnenie prepojenia

 1. Prvým krokom je vygenerovanie tzv. API kľúčov priamo v prostredí WooCommerce (Word Press) podľa oficiálneho návodu. Vo vlastnostiach API kľúča je potrebné zapnúť oprávnenie pre čítanie aj zápis (Read/Write access). Výsledkom je dvojica kľúčov: tzv. „Consumer key“ (verejný kľúč) a „Consumer secret“ (súkromný kľúč).

 2. Ďalším krokom je vloženie týchto údajov a úprava nastavení rozšírenia WooCommerce podľa popisu v časti Nastavenia nižšie.

Nastavenia

Pre prístup k nastaveniam prepojenia so systémom WooCommerce:

 • otvorte aplikáciu Portos BackOffice a prihláste sa.

 • v hlavnom menu kliknite v sekcii "Systém" na položku "Rozšírenia".

 • Zobrazí sa zoznam rozšírení systému. V časti "WooCommerce" stlačte tlačidlo "Spravovať".

Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami, na ktorej sú k dispozícii nastavenia popísané nižšie.

 • Párovanie tovarov:

  • Sklad: voliteľná (nepovinná) hodnota. Ak je vyplnené, prepojenie bude párovať produkty z WooCommerce iba s tovarmi zo zvoleného skladu.

  • Prefix kódu tovaru: určuje, akými symbolmi sa bude začínať kód identifikátora WooCommerce produktu. Predvolená hodnota je „wc-„. Viac o význame tohto nastavenia nájdete v časti Párovanie tovarov.

  • Zrkadliť skladové zostatky: Určuje, či budú skladové zostatky zo systému Portos prenášané do WooCommerce produktov.

 • Synchronizácia:

  • Synchronizovať od: v prípade, ak e-shop funguje skôr, ako je aktivované toto prepojenie, môže sa stať, že v e-shope existujú objednávky, ktoré už sú manuálne spracované v systéme PORTOS. V takom prípade si neželáme, aby niektoré objednávky prepojenie prenieslo do systému PORTOS a duplicitne tak vytvorilo skladové výdajky. V nastaveniach modulu je preto možné určiť, od ktorého dátumu majú byť objednávky z WooCommerce prenášané. Objednávky upravené pred týmto termínom budú ignorované.

  • Perióda synchronizácie: doba, vyjadrená v minútach, počas ktorej bude prepojenie po poslednej synchronizácii čakať, než vyvolá opätovnú synchronizáciu.

 • Nastavenia e-shopu:

  • Adresa e-shopu: vložme internetovú adresu, na ktorej sa nachádza e-shop (vrátane https:// alebo http://), napríklad https://moj-woocommerce-eshop.sk.

  • Verejný kľúč: Consumer key získaný z WooCommerce prostredia.

  • Súkromný kľúč: Consumer secret získaný z WooCommerce prostredia.

Párovanie tovarov

Pod párovaním tovarov rozumieme proces, ktorým spojíme produkt zo systému WooCommerce s tovarom zo systému PORTOS, čim vznikne dvojica produkt – tovar.

Hľadanie tovaru k WooCommerce produktu prebieha nasledovne:

 1. na základe nastavenia „Prefix kódu tovaru“ a unikátneho identifikátora WooCommerce produktu (vlastnosť id) vyskladáme kód tovaru. Napríklad k produktu s ID 12345 vznikne hodnota „wc-12345“, pričom symboly „wc-“ je možné zmeniť za iné, úpravou nastavení WooCommerce rozšírenia. V zozname tovarov sú vyhľadané tovary, ktoré majú v zozname kódov práve tento kód. Ak nájdeme práve jeden tovar, tento tovar priradíme k produktu. Ak nájdeme viac, ako jeden tovar, je vyhlásená chyba „Viac, ako jeden tovar má v zozname kódov priradený kód …“. V prípade, ak sa nenašiel žiaden tovar, pokračuje sa ďalším bodom.

 2. V prípade, ak má WooCommerce produkt vyplnenú vlastnosť SKU, v zozname tovarov sú vyhľadané tovary, ktoré majú v zozname kódov túto hodnotu SKU. Ak nájdeme práve jeden tovar, tento tovar priradíme k produktu. Ak nájdeme viac, ako jeden tovar, je vyhlásená chyba „Viac, ako jeden tovar má v zozname kódov priradený kód …“. V prípade, ak sa nenašiel žiaden tovar, pokračuje sa ďalším bodom.

 3. V zozname tovarov hľadáme všetky tovary, ktorých názov sa zhoduje s názvom WooCommerce produktu. Pri porovnávaní zhody sa nezohľadňujú veľké a malé písmená. Ak nájdeme práve jeden tovar, tento tovar priradíme k produktu. Ak nájdeme viac, ako jeden tovar, je vyhlásená chyba „Viac, ako jeden tovar nesie názov …".

 4. V prípade, ak má WooCommerce produkt vyplnenú vlastnosť SKU a táto vlastnosť pozostáva výhradne z čísel, hľadáme v zozname tovarov taký tovar, ktorého číslo je zhodné s číslom v SKU. Ak nájdeme práve jeden tovar, tento tovar priradíme k produktu.

 5. V prípade, ak sa nenašiel žiaden tovar vyhlásená je chyba „Nie je možné spárovať tovar k WooCommerce produktu … s identifikátorom …".

Priraďovanie kódov k tovarom teda nie je povinné. Stačí, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

 • v zozname kódov tovaru sa náchádza hodnota SKU z WooCommerce produktu.

 • v zozname tovarov sa nachádza tovar s rovnakým názvom, ako je názov produktu z WooCommerce.

 • v zozname tovarov s nachádza tovar s rovnakým číslom, ako je hodnota SKU.

Poznámka

V prípade, ak k WooCommerce Produktu nie je nájdený žiaden tovar, tovar sa nevytvára. Rovnako to platí aj opačne: ak sa v systéme PORTOS nachádza tovar, ku ktorému neevidujeme WooCommerce produkt, produkt sa taktiež nevytvára.

Často kladené otázky

Kedy sa spúšta synchronizácia?

Vždy bezprostredne po štarte API služby, alebo po zmene nastavení modulu WooCommerce. Synchronizácia sa následne periodicky opakuje podľa políčka Perióda synchronizácie v nastaveniach WooCommerce rozšírenia.

Ako spustím synchronizáciu manuálne?

Niektorým z týchto ukonov:

 • Uloženie nastavení WooCommerce rozšírenia.

 • Reštartovanie PORTOS API služby.

Ako zistím, či modul pracuje správne?

V prípade akejkoľvek chyby v module je možné ju sledovať napríklad v aplikácii PORTOS Pokladňa, v obrazovke Stav systému.

Last updated