Detail účtu

Detail účtu je možné zobraziť stlačením tlačidla "šípka hore" v podfarbenej sekcii, ktorá sa nachádza v spodnej časti obrazovky predaja (alebo gestom švihnutia zo spodnej hrany obrazovky).

Zoznam položiek účtu

V detaile účtu sú pod sumárnymi informáciami o účte zobrazené všetky položky účtu. Ak si želáme niektorú z položiek upraviť, klepneme na túto položku.

Po klepnutí na položku sa položkou účtu zobrazí rýchle menu, ktoré obsahuje tieto tlačidlá:

 • Zvýšenie množstva o 1 kus

 • Zníženie množstva o 1 kus

 • Úprava položky účtu: Zobrazí sa dialógové okno pre úpravu položky účtu, v ktorom je možné upravovať všetky vlastnosti tejto položky účtu.

 • Vymazanie položky účtu

Dialógové okno úpravy položky účtu

Dialógové okno obsahuje tieto položky:

 • Množstvo

 • Jednotková cena: toto políčko je editovateľné iba v prípade, ak je na tomto zariadení a zároveň na danom tovare povolená zmena ceny (tzn. nie je zapnutá pevná cena)

 • Poznámka: voliteľná textová poznámka, ktorú je možné k tovaru priradiť

 • Zľava: toto políčko je editovateľné iba v prípade, ak je na danom tovare je zapnutá možnosť zľavy a zároveň má používateľ priradené oprávnenie na vkladanie zliav.

 • Číslo chodu: možné určiť číslo chodu pre prehľadnejšie spracovanie objednávok.

 • Identifikátor pôvodného dokladu: využíva sa v prípade, ak sa vracia alebo stornuje položka tovaru z iného dokladu.

Pre potvrdenie zmien stlačte tlačidlo "Upraviť položku". Ak si želáte zmeny zahodiť, stlačte tlačidlo "Zrušiť".

Vlastnosti účtu

V časti vlastnosti účtu, ktorá sa nachádza pod zoznamom položiek účtu, je možné upravovať tieto údaje o účte:

Názov účtu

Úpravou tohto políčka je možné zmeniť názov účtu.

Umiestnenie

Ak si želáte presunúť účet na iný stôl, klepnite v časti "Umiestnenie" na ikonku ceruzky. Zobrazí sa dialógové okno pre výber zóny, ktoré obsahuje zoznam všetkých zón, ako aj možnosť "Bez umiestnenia", kedy účet nebude evidovaný pod žiadnym stolom (dohľadateľný bude v obrazovke otvorených účtov v skupine "Nezaradené" alebo "Všetky účty"). Po zvolení zóny aplikácia vyzve na výber konkrétneho stola. Stlačením tlačidla "Potvrdiť" je zmena umiestnenia účtu dokončená.

Zľava

Ak si želáte nastaviť percentuálnu zľavu na celý účet, upravte číselnú hodnotu v políčku "Zľava". Povolená je hodnota od 0 do 100, s presnosťou najviac na 2 desatinné miesta. Zľava sa aplikuje iba na tie tovary, ktoré sú zľavniteľné.

Hodnotu zľavy môže upravovať iba používateľ, ktorý má priradené oprávnenie na vkladanie zliav.

Účtujúci

Ak si želáte prevziať účet od iného používateľa alebo odovzdať vlastný účet, klepnite v poličku "Účtujúci" na ikonu ceruzky. Otvorí sa dialógové okno, v ktorom je možné zovoliť účtujúceho.

Pre uloženie zmenu účtujúceho stlačte tlačidlo "Potvrdiť".

Ostatné informácie

Pod vlastnosťami účtu sa nachádzajú ostatné informácie o účte, ktoré nie sú editovateľné, medzi ktoré patrí:

 • Vytvorenie účtu: informácia o dátume a čase, kedy bol účet vytvorený.

 • Trvanie účtu: informácia o čas, ktorý uplynul od vytvorenia účtu.

Last updated