Tovar

Modul Tovar v aplikácii PORTOS Link Vám umožňuje hromadne pridať, upraviť alebo vymazať tovary, tovarové skupiny alebo sklady.
Obrazovka Tovar v aplikácii PORTOS Link
Ak si želáte importovať alebo exportovať tovary zo systému PORTOS, na výber máte 3 formáty:
 • CSV (odporúčaný)
 • XLS - Excel
 • DBF - Databázový formát
Všetky formáty sú navrhnuté ako "obojsmerné" - znamená to, že rovnaký súbor, ktorý ste získali pri exporte údajov zo systému PORTOS, je možné použiť aj pri importe údajov.
Tip: Ako vykonať hromadnú úpravu tovarov?
 1. 1.
  pomocou funkcie Export tovaru exportovať tovary do preferovaného formátu (CSV, XLS alebo DBF).
 2. 2.
  vykonať v tomto súbore potrebné zmeny
 3. 3.
  tovar pomocou funkcie Import tovaru naimportovať naspäť do systému PORTOS.
Tip: používajte import a export vo formáte CSV
Formát CSV (na rozdiel od XLS a DBF) v systéme zanechá stopu po úprave skladových pohybov v podobe skladovej príjemky alebo výdajky. Ostatné formáty nevytvárajú skladové pohyby a dopátrať sa v prípade potreby k histórii pohybov na skladovej karte je tak náročnejšie.
Formát CSV taktiež nemá limitáciu na dĺžku polí (pri súboroch vo formáte XLS a DBF ide o 255 znakov), takže dlhé popisy, názvy alebo poznámky sa Vám pri importe a exporte údajov neskrátia.

Formát CSV súboru

CSV súbor má jednotný formát, či už sa používa pri importe alebo exporte tovarov. Stĺpce CSV súboru sú uvedené v tabuľke nižšie. Všetky stĺpce (okrem Name) sú nepovinné.
Názov stĺpca
Význam
Name
Názov tovaru. Povinný stĺpec.
RetailPrice
Predajná cena tovaru s DPH. Ak nie je uvedené, použitá bude hodnota 0.
Code
Číselné označenie tovaru. Ak nie je pri importe uvedené, systém automaticky priradí voľné číslo podľa skladu.
ArticleCategoryLabel
Označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný. Ak nie je pri importe uvedené, systém priradí hodnotu XXX.
Unit
Množstevná jednotka, v ktorej je evidované množstvo tovaru. Ak nie je pri importe uvedené, systém použije hodnotu ks.
Description
Názov tovaru zobrazený na pokladničnom doklade.
CustomerDescription
Bližší popis tovaru, viditeľný napríklad v digitálnom jedálnom lístku. Podporované od verzie 4.0.10.
StockName
Názov skladu, v ktorom je tovar evidovaný. Ak nie je pri importe uvedené, systém použije hodnotu S01.
VatCategory
Číselný identifikátor triedy DPH. Štandardne sa používa 1 pre základnú sadzbu (20%), 2 pre zníženú sadzbu (10%) a 3 pre nulovú sadzbu. Ak nie je pri importe uvedené, systém použije hodnotu 1.
StockQuantity
Aktuálny skladový zostatok tovaru, v čase vykonávania exportu. Pri importe CSV súboru je tento stĺpec ignorovaný a neovplyvní skladový zostatok tovaru.
MinStockQuantity
Minimálne skladové množstvo.
StockQuantityDelta
Pri exporte CSV súboru tento stĺpec nie je vyplnený. Pri importe CSV súboru je možné v tomto stĺpci uviesť, o koľko sa ma zvýšiť (alebo pri zápornej hodnote znížiť) skladový zostatok na danom tovare.
Type
Typ tovaru, môže nadobúdať tieto hodnoty: Recipe (receptúra), StockItem (skladová karta), Credit (kreditná položka), Discount (zľavová položka) alebo Service (služba). Ak nie je pri importe uvedené, systém použije hodnotu StockItem (skladová karta).
LastPurchasePriceWithoutVat
Posledná nákupná cena bez DPH.
AveragePurchasePriceWithoutVat
Priemerná nákupná cena bez DPH. Táto hodnota slúži iba ako informácia pri exporte údajov zo systému a nie je preberaná naspäť, v procese importu.
CourseNumber
Číslo chodu.
Color
Farebná indikácia tovaru, viditeľná pri predaji, uvedená v RGB formáte.
IsWholeSaleOnly
Určuje, či je tovar možné predávať iba v celo-číselných množstvách. Ak je kusový predaj zapnutý, systém nedovolí predať 0.5 tovaru (vhodné napríklad pre fľaškové nápoje). Analogicky, ak je kusový predaj vypnutý, systém dovolí predať akékoľvek množstvo (vhodné napríklad pri váženom tovare). Ak nie je pri importe uvedené, systém pri tomto tovare povolí pri predaji akékoľvek množstvá.
IsPriceFixed
Určuje, či je možné určiť pri predaji v aplikácií Pokladňa jednotkovú cenu za tovar. Aby však bola cena skutočne meniteľná, treba taktiež povoliť nastavenie "otvorené ceny" v príslušnom zariadení. Ak nie je pri importe uvedené, systém pri tomto tovare povolí zmenu ceny.
IsDiscountAllowed
Určuje, či je možné na tento tovar aplikovať zľavu a či sa prípadná zľava na celý doklad vzťahuje aj na položky s týmto tovarom. V prípade, že doklad obsahuje viacero položiek a nastavíme na doklad 50% zľavu, zľava sa premietne iba na tie položky dokladu, ktoré majú povolenú zľavu. Ostatné položky rovnakého dokladu si svoju cenu zachovajú (napríklad cigarety, cestovné lístky a iný sortiment s predpísanou predajnou cenou). Ak nie je pri importe uvedené, systém pri tomto tovare povolí použitie zľavy.
IsActive
Ak označíme tovar ako neaktívny, prestane sa zobrazovať v zozname tovarov pri predaji v aplikácií Pokladňa alebo Mobilný čašník. Napríklad, ak chceme položku sortimentu dočasne schovať, ale v budúcnosti plánujeme jej opätovné uvedenie do ponuky. Ak nie je pri importe uvedené, systém tovar označí ako aktívny.
OrderEndpoints
Určuje, na ktoré objednávkové zariadenia má byť odoslaná objednávka (bon), ak je tovar pridaný do dokladu. Každý tovar môže byť odosielaný na ľubovolné množstvo objednávkových zariadení.
Codes
Aplikácia umožňuje k tovaru vkladať ľubovoľný počet kódov. Napríklad, ak má rovnaký tovar rozdielne balenia s rôznymi čiarovými kódmi, ale napriek tomu ho chceme v sklade evidovať pod rovnakou skladovou kartou. Jednotlivé kódy musia byť oddelené symbolom "zvislá čiara"|, ktorý je možné napísať na slovenskej klávesnici kombináciou kláves pravý alt a w.
PackagingVolumeAmount
Veľkosť balenia.
PackagingVolumeUnit
Merná jednotka balenia. Môže nadobúdať nasledovné hodnoty: g, dag, kg, ml, dl, l, mm, cm, dm a m.
PackagingWeightAmount
Hmotnosť obalu.
PackagingWeightUnit
Merná jednotka hmotnosti obalu. Môže nadobúdať nasledovné hodnoty: g, dag, kg.
PackagePluStockName
Názov skladu, v ktorom sa nachádza tovar reprezentujúci obal tohoto tovaru.
PackagePluCode
Číslo tovaru, ktorý reprezentuje obal tohto tovaru.
UsePackagePluOnSale
Určuje, či sa pri predaji tohto tovaru v aplikácii PORTOS Pokladňa automaticky do účtenky pridá aj obal (vyžaduje aplikáciu PORTOS Pokladňa vo verzii 3.2.51 alebo novšej).
SpecialRegulation
Dôvod priradenia nulovej sadzby DPH (Vyžaduje systém PORTOS vo verzii 4 alebo novšej).
IsCashbackAllowed
Určuje, či predajom tohto tovaru bude zákazníkovi upravený kredit (Vyžaduje systém PORTOS vo verzii 4 alebo novšej).
IsFavorite
Určuje, či je daný produkt evidovaný ako obľúbený. Slúži pre ľahšie vyhľadanie produktu v aplikácii Pokladňa (Vyžaduje systém PORTOS vo verzii 4 alebo novšej).
SortHint
Určuje poradie, v akom bude tovar zobrazený v aplikácii Pokladňa (Vyžaduje systém PORTOS vo verzii 4 alebo novšej).
Images
Zoznam URL adries na ktorých sa nachádzajú fotografie k produktu. V prípade viacerých obrázkov ich uveďte oddelené niektorými z týchto oddeľovačov:
 • čiarka ,
 • bodkočiarka ;
 • zvislá čiarka |
Od verzie PORTOS Link 4.0.10.
AllowedPurchaseTypes
Zoznam povolených režimov nákupu: Režimy definované v aplikácii:
 • WalkIn (na mieste)
 • TakeAway (osobný odber)
 • Delivery (rozvoz)
V prípade viacerých hodnôt sú oddelené niektorými z týchto oddeľovačov:
 • čiarka ,
 • bodkočiarka ;
 • zvislá čiarka |
Od verzie PORTOS Link 4.0.10.
IsOnlineOrderingPaused
Určuje, či je možné objednať produkt cez online platformy. Pozastavený produkt je naďalej viditeľný v digitálnom jedálnom lístku, no nie je možné ho objednať. Od verzie PORTOS Link 4.0.10.
IsCashierOrderingPaused
Určuje, či je možné objednať produkt na predajni. ​ Pozastavený produkt je naďalej dostupný v pokladnici, pre personál je však vizuálne indikovaný ako nedostupný.​ Od verzie PORTOS Link 4.0.10.

Tvorba príjemky alebo výdajky z CSV súboru

Skladové zostatky je možné upraviť importovaním CSV súboru s tovarmi, v ktorom sú vyplnené najmenej stĺpce Code, StockName (pre určenie tovaru) a StockQuantityDelta pre určenie množstva, o ktoré sa má skladový zostatok zvýšiť, prípadne znížiť.
Ak sa v CSV súbore nachádza aspoň jeden riadok, v ktorom je pre stĺpecStockQuantityDelta vyplnená kladná hodnota, systém vytvorí skladový pohyb typu Príjemka. Ak sa v CSV súbore nachádza aspoň jeden riadok, v ktorom je pre stĺpecStockQuantityDelta vyplnená záporná hodnota, systém vytvorí skladový pohyb typu Výdajka.
Výsledkom importovania CSV súboru je teda, okrem úpravy samotných tovarov, prípadná príjemka a/alebo výdajka. Takto vytvorené skladové pohyby obsahujú v poznámke text "Importované z aplikácie PORTOS Link".
Zoznam skladových pohybov v aplikácii PORTOS BackOffice s príjemkou vytvorenou na základe importu CSV súboru

Určenie nákupných cien pri tvorbe skladových pohybov

Pri tvorbe výdajky sa pre jednotlivé tovary určuje nákupná cena z vlastností tovaru v systéme PORTOS (nepoužíva sa teda hodnota v CSV stĺpci LastPurchasePriceWithoutVat). Pri tvorbe príjemky sa nákupná cena určuje z CSV stĺpca LastPurchasePriceWithoutVat. Ak tento CSV stĺpec nie je vyplnený, použije sa priemerná alebo posledná nákupná cena tovaru zo systému PORTOS.

Formát XLS súboru

Zoznam listov

XLS súbor (zošit) sa skladá z nasledovných listov:
Názov listu
Popis
TovaroveSkupiny
Tovarové skupiny
Partneri
Obchodní partneri (dodávatelia a odberatelia)
Tovary
Tovary (skladové karty, receptúry, ...)
Tlaciarne
Objednávkové zariadenia
Receptury
Väzby receptúrnych zoznamov
Sklady
Sklady
V prípade potreby je možné v konfigurácii aplikácie PORTOS Link zmeniť predvolené názvy listov v XLS zošite.

List "Tovarové skupiny"

Každý riadok reprezentuje jednu tovarovú skupinu. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:
Názov stĺpcu
Formát
Povinné
Popis
OZNACENIE
3 znaky
Áno
Skrátené označenie pozostávajúce z troch znakov. Podľa tohto označenia je navyše v aplikácii PORTOS Pokladňa možné vyhľadávať tovary patriace do tejto tovarovej skupiny.POPIS
NAZOV
do 255 znakov
Nie
Názov tovarovej skupiny, zobrazovaný v systéme. Do verzie 4.0.9 bol tento stĺpec pomenovaný POPIS
POPIS
-
Nie
Bližší popis tovarovej skupiny, viditeľný napríklad v digitálnom jedálnom lístku.
Podporované od verzie PORTOS Link 4.0.10.
FARBA
7 znakov v RGB formáte
Nie
Farba tovarovej skupiny pre jej ľahšie vyhľadanie v aplikácii Pokladňa.
CISLO_CHODU
10 číslic
Nie
Číslo chodu, ktoré bude automaticky nastavené tovaru pri jeho zaradení do tovarovej skupiny. Vďaka číslam chodov sú položky na objednávke oddeľované do skupín . Kladné alebo nulové číslo.
PORADIE
Nie
Číslo, podľa ktorého budú tovarové skupiny zoradené v aplikácii pokladňa, od najmenšieho po najväčšie.
Od verzie PORTOS Link 4.0.12.
STITKY
Textové hodnoty oddelené symbolmi ,, ; alebo |.
Nie
Štítky, podľa ktorých bude v štatistikách kategorizovaný obrat podľa tovarových skupín.
Od verzie PORTOS Link 4.0.12.
Ďalšie vlastnosti tovarovej skupiny je možné nastaviť v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia - Tovarové skupiny.

List "Partneri"

Každý riadok reprezentuje jedného obchodného partnera. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:
Názov stĺpcu
Formát
Povinné
Popis
TYP
1 znak
Áno
N - neznámy, O - odberateľ, D - dodávateľ.
ICO
do 255 znakov
Áno
IČO spoločnosti.
ZLAVA
Desatinné číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta
Nie
Zľava v percentách. Ak spárujete obchodného partnera so skladovým pohybom, výška zľavy bude automaticky nastavená podľa tejto hodnoty.
SPLATNOST
Celočíselná hodnota
Nie
Splatnosť uvedená v dňoch. Ak spárujete obchodného partnera so skladovým pohybom, dátum splatnosti bude automaticky nastavený podľa tejto hodnoty.
AKTIVNY
Logická hodnota
Nie
Ak nie je uvedené, hodnota je nastavená na false(neaktívny).
PLATCA_DPH
Logická hodnota
Nie
Indikácia, či je obchodný partner platcom DPH. Ak nie je uvedené, hodnota je nastavená na false (neplatca DPH).
MENO
do 255 znakov
Áno
Názov obchodného partnera, napríklad názov spoločnosti, podľa ktorého môžete obchodných partnerov vyhľadávať.
REGISTER
do 255 znakov
Nie
Priestor pre vloženie čísla vložky v obchodnom registri.
DIC
do 255 znakov
Nie
DIČ v prípade, ak je obchodnému partnerovi pridelené.
ICDPH
do 255 znakov
Nie
IČ DPH v prípade, ak je obchodnému partnerovi pridelené.
ADRESA_ULICA
do 255 znakov
Nie
Ulica (sídlo obchodného partnera).
ADRESA_MESTO
do 255 znakov
Nie
Mesto (sídlo obchodného partnera.
ADRESA_PSC
do 255 znakov
Nie
PSČ (sídlo obchodného partnera).
ADRESA_KRAJINA
do 255 znakov
Nie
Krajina (sídlo obchodného partnera).
BANKOVY_UCET_MENO_BANKY
do 255 znakov
Nie
Meno banky, v ktorej má obchodný partner vedený bankový účet.
BANKOVY_UCET_KRAJINA_BANKY
do 255 znakov
Nie
Krajina banky, v ktorej má obchodný partner vedený bankový účet.
BANKOVY_UCET_SWIFT
do 255 znakov
Nie
SWIFT banky, v ktorej má obchodný partner vedený bankový účet.
BANKOVY_UCET_CISLO_UCTU
do 255 znakov
Nie
Číslo účtu obchodného partnera (v klasickom formáte).
BANKOVY_UCET_IBAN
do 255 znakov
Nie
Číslo účtu obchodného partnera (vo formáte IBAN).
KONTAKT_MENO
do 255 znakov
Nie
Meno kontaktnej osoby.
KONTAKT_PRIEZVISKO
do 255 znakov
Nie
Priezvisko kontaktnej osoby.
KONTAKT_EMAIL
do 255 znakov
Nie
E-mailová adresa kontaktnej osoby.
KONTAKT_FAX
do 255 znakov
Nie
Faxové číslo kontaktnej osoby.
KONTAKT_MOBIL
do 255 znakov
Nie
Mobilné telefónne číslo kontaktnej osoby.
KONTAKT_TELEFON
do 255 znakov
Nie
Telefónne číslo kontaktnej osoby.
KONTAKT_POZNAMKA
do 255 znakov
Nie
Voliteľná textová poznámka ku kontaktnej osobe.
Ďalšie vlastnosti obchodného partnera je možné nastaviť v aplikácii BackOffice v sekcii Sklad - Obchodní partneri.

List "Tlačiarne"

Každý riadok reprezentuje jedno objednávkové zariadenie. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:
Názov stĺpcu
Formát
Povinné
Popis
NAZOV
do 255 znakov
Áno
Názov objednávkového zariadenia. Odporúčame používať ľahko zrozumiteľné a nezameniteľné označenia, ako napríklad "Bar", "Kuchyňa" alebo "Terasa".
ADRESA
do 255 znakov
Áno
Umiestnenie, resp. adresa objednávkového zariadenia. Pre podporované formáty pozrite sekciu Nastavenia - objednávkové zariadenia - Umiestnenie.
AKTIVNA
Logická hodnota
Nie
Určuje, či je objednávkové zariadenie označené ako aktívne alebo neaktívne. Ak je objednávkové zariadenie označené ako neaktívne, spracovanie objednávok bude na tomto zariadení preskakované. To je užitočné najmä v prípade, ak objednávkové zariadenie dočasne nechceme používať, prípadne na objednávkovom zariadení nastane porucha. Ak nie je uvedené, hodnota je nastavená na false (neaktívne).
TYP
do 255 znakov
Nie
Typ zariadenia (výrobca a model zariadenia). Pre základný model uveďte hodnotu Generic . Zariadenie ďalej nastavte cez aplikáciu BackOffice.
Ďalšie vlastnosti objednávkového zariadenia je možné nastaviť v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia - Objednávkové zariadenia.

List "Tovary"

Každý riadok reprezentuje jeden tovar. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:
Názov stĺpcu
Formát
Povinné
Popis
TOVAROVA_SKUPINA
3 znaky
Áno
3 znakové označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný.
KOD
11 cifier
Áno
Číselý kód tovaru.
CIAROVE_KODY
do 255 znakov
Nie
Zoznam alternatívnych (čiarových) kódov tovaru. V prípade viacerých kódov ich uveďte oddelené niektorými z týchto oddeľovačov:
 • čiarka ,
 • bodkočiarka ;
 • zvislá čiarka |
NAZOV
do 255 znakov
Áno
Názov tovaru.
NAZOV_NA_DOKLADE
do 255 znakov
Nie
Voliteľný tex, ktorý bude použitý ako názov tovaru na doklade. Do verzie 4.0.9 mal tento stĺpec názov POPIS.
POPIS
do 255 znakov
Nie
Bližší popis tovaru, viditeľný napríklad v digitálnom jedálnom lístku.
Podporované od verzie 4.0.10.
JEDNOTKA
3 znaky
Nie
Množstevná jednotka.
AKTIVNE
Logická hodnota
Nie
Indikácia, či je tovar aktívny.
OBLUBENY
Logická hodnota
Nie
Indikácia, či je tovar označený ako obľúbený (pre jeho rýchlejšie vyhľadanie pri predaji v aplikácii Pokladňa).
Od verzie PORTOS Link 4.0.12.
POVOLENA_ZLAVA
Logická hodnota
Nie
Povolená zľava.
FIXNA_CENA
Logická hodnota
Nie
Pevna (fixná) cena.
TYP
1 znak
Áno
Typ tovaru. R - receptúra, K - skladová karta, C - kreditná položka, D - zľavová položka, S - služba.
KUSOVY_PREDAJ
Logická hodnota
Nie
Kusový predaj.
POVOLENE_ZBIERANIE_KREDITU
Logická hodnota
Nie
Určuje, či predajom tohto tovaru bude zákazníckemu účtu s aktívnym zbieraním kreditu navýšený kredit.
Od verzie PORTOS Link 4.0.12.
MINIMALNE_SKLADOVE_MNOZSTVO
Desatinné číslo s presnosťou na 3 desatinné miesta
Nie
Minimálne skladové množstvo (iba ak typ je skladová karta).
OBJEDNAVKOVE_ZARIADENIA
do 255 znakov
Nie
Určuje, na ktoré objednávkové zariadenia má byť odoslaná objednávka (bon), ak je tovar pridaný do dokladu. Každý tovar môže byť odosielaný na ľubovolné množstvo objednávkových zariadení. V prípade viacerých objednávkových zariadení uveďte ich názvy oddelené niektorými z týchto oddeľovačov:
 • čiarka ,
 • bodkočiarka ;
 • zvislá čiarka |
CENA
Desatinné číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta
Áno
Jednotková predajná cena vyjadrená s DPH.
SKLAD
do 255 znakov
Áno
Názov skladu, v ktorom je tovar evidovaný.
SKLADOVE_MNOZSTVO
Desatinné číslo s presnosťou na 3 desatinné miesta
Nie
Skladový zostatok (iba ak typ je skladová karta).
POSLEDNA_NAKUPNA_CENA
Desatinné číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta
Nie
Posledná jednotková nákupná cena vyjadrená s DPH (iba ak typ je skladová karta).
SKLADOVA_HODNOTA
Desatinné číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta
Nie
Hodnota skladu vyjadrená s DPH (iba ak typ je skladová karta).
TRIEDA_DPH
1 číslica
Nie
Číslo triedy DPH. Povolená hodnota v rozsahu 1 až 5.
FARBA
7 znakov v RGB formáte
Nie
Farba tovaru.
CISLO_CHODU
10 číslic
Nie
Číslo chodu.
PORADIE
číslo
Nie
Číslo, podľa ktorého budú tovary zoradené v aplikácii pokladňa, od najmenšieho po najväčšie.
Od verzie PORTOS Link 4.0.12.
BALENIE_VELKOST
Desatinné číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta
Nie
Veľkosť balenia.
BALENIE_JEDNOTKA
1 až 3 znaky
Nie
Merná jednotka balenia. Povolené hodnoty: g, dag, kg, ml, dl, l, mm, cm, dm a m.
BALENIE_HMOTNOST_OBALU
Desatinné číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta
Nie
Hmotnosť obalu
BALENIE_JEDNOTKA_HMOTNOSTI_OBALU
1 až 3 znaky
Nie
Merná jednotka hmotnosti obalu. Môže nadobúdať nasledovné hodnoty: g, dag, kg.
OBAL_SKLAD
do 255 znakov
Nie
Názov skladu, v ktorom sa nachádza tovar reprezentujúci obal tohoto tovaru.
OBAL_KOD
10 číslic
Nie
Číslo tovaru, ktorý reprezentuje obal tohto tovaru.
OBAL_PRIDAT_PRI_PREDAJI
Logická hodnota
Nie
Určuje, či sa pri predaji tohto tovaru v aplikácii PORTOS Pokladňa automaticky do účtenky pridá aj obal (vyžaduje aplikáciu PORTOS Pokladňa vo verzii 3.2.51 alebo novšej).
OBRAZKY
-
Nie
Zoznam URL adries na ktorých sa nachádzajú fotografie k produktu. V prípade viacerých obrázkov ich uveďte oddelené niektorými z týchto oddeľovačov:
 • čiarka ,
 • bodkočiarka ;
 • zvislá čiarka |
Od verzie PORTOS Link 4.0.10.
POVOLENE_REZIMY_NAKUPU
Reťazec
Nie
Zoznam povolených režimov nákupu: Režimy definované v aplikácii:
 • WalkIn (na mieste)
 • TakeAway (osobný odber)
 • Delivery (rozvoz)
V prípade viacerých hodnôt sú oddelené niektorými z týchto oddeľovačov:
 • čiarka ,
 • bodkočiarka ;
 • zvislá čiarka |
Od verzie PORTOS Link 4.0.10.
ONLINE_OBJEDNAVKY_POZASTAVENE
Logická hodnota
Nie
Určuje, či je možné objednať produkt cez online platformy.
Pozastavený produkt je naďalej viditeľný v digitálnom jedálnom lístku, no nie je možné ho objednať.
Od verzie PORTOS Link 4.0.10.
OBJEDNAVKY_NA_PREDAJNI_POZASTAVENE
Logická hodnota
Nie
Určuje, či je možné objednať produkt na predajni.
Pozastavený produkt je naďalej dostupný v pokladnici, pre personál je však vizuálne indikovaný ako nedostupný.
Od verzie PORTOS Link 4.0.10.
DOVOD_PRIRADENIA_NULOVEJ_DANE
Text
Nie
Dôvod priradenia nulovej dane. Povolené hodnoty: VATReverseCharge (Prenesenie daňovej povinnosti), VATExemptionGood (Oslobodenie položky od dane), TravelAgency (Osobitná úprava uplatňovania dane pri cestovných kanceláriách), UsedGood (Osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare), Artwork (Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach), CollectiblesAndAntiques (Osobitná úprava uplatňovania dane pri zberateľských predmetoch a starožitnostiach).
Od verzie PORTOS Link 4.0.12.
Pre podrobnejší význam jednotlivých vlastností, prosím, pozrite článok Úprava tovaru. Ďalšie vlastnosti tovaru je možné nastaviť v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia - Tovary.

List "Receptúry"

Každý riadok reprezentuje jednu väzby medzi "rodičovskou" receptúrou a iným tovarom (skladová karta alebo iná receptúra). V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:
Názov stĺpcu
Formát
Povinné
Popis
SKLAD
do 255 znakov
Áno
Sklad, v ktorom je evidovaná "rodičovská" receptúra.
KOD
do 255 znakov
Áno
Číselné označenie "rodičovskej" receptúry.
SKLAD2
do 255 znakov
Áno
Sklad, v ktorom je evidovaný tovar pridávaný do receptúrneho zoznamu (skladová karta alebo iná receptúra).
KOD2
do 255 znakov
Áno
Číslelné označenie tovaru pridávaného do receptúrneho zoznamu (skladová karta alebo iná receptúra).
MNOZSTVO
Desatinné číslo s presnosťou na 3 desatinné miesta
Áno
Množstvo, ktoré bude pri predaji jedného kusu rodičovskej receptúry odťažené z tovaru určeného stĺpcami SKLAD2 a KOD2.

List "Sklady"

Každý riadok reprezentuje jeden sklad. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:
Názov stĺpcu
Formát
Povinné
Popis
NAZOV
3 znaky
Áno
Krátky, 3 znaky dlhý identifikátor skladu, ktorý nie je možné dodatočne meniť.
POPIS
do 255 znakov
Áno
Textový popis skladu pre jeho jednoduchšie odlíšenie. Tento text nemá obmedzenie dĺžky a poskytuje tak dosť priestoru pre popísanie skladu tak, aby bol jeho účel pre vás ľahko rozpoznateľný.
Ďalšie vlastnosti skladu je možné nastaviť v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia - Sklady.