Tovar

Modul Tovar v aplikácii PORTOS Link Vám umožňuje hromadne pridať, upraviť alebo vymazať tovary, tovarové skupiny alebo sklady.

Ak si želáte importovať alebo exportovať tovary zo systému PORTOS, na výber máte 3 formáty:

 • CSV (odporúčaný)

 • XLS - Excel

 • DBF - Databázový formát

Všetky formáty sú navrhnuté ako "obojsmerné" - znamená to, že rovnaký súbor, ktorý ste získali pri exporte údajov zo systému PORTOS, je možné použiť aj pri importe údajov.

Tip: Ako vykonať hromadnú úpravu tovarov?

 1. pomocou funkcie Export tovaru exportovať tovary do preferovaného formátu (CSV, XLS alebo DBF).

 2. vykonať v tomto súbore potrebné zmeny

 3. tovar pomocou funkcie Import tovaru naimportovať naspäť do systému PORTOS.

Tip: používajte import a export vo formáte CSV

Formát CSV (na rozdiel od XLS a DBF) v systéme zanechá stopu po úprave skladových pohybov v podobe skladovej príjemky alebo výdajky. Ostatné formáty nevytvárajú skladové pohyby a dopátrať sa v prípade potreby k histórii pohybov na skladovej karte je tak náročnejšie.

Formát CSV taktiež nemá limitáciu na dĺžku polí (pri súboroch vo formáte XLS a DBF ide o 255 znakov), takže dlhé popisy, názvy alebo poznámky sa Vám pri importe a exporte údajov neskrátia.

Formát CSV súboru

CSV súbor má jednotný formát, či už sa používa pri importe alebo exporte tovarov. Stĺpce CSV súboru sú uvedené v tabuľke nižšie. Všetky stĺpce (okrem Name) sú nepovinné.

Názov stĺpca

Význam

Name

Názov tovaru. Povinný stĺpec.

RetailPrice

Predajná cena tovaru s DPH. Ak nie je uvedené, použitá bude hodnota 0.

Code

Číselné označenie tovaru. Ak nie je pri importe uvedené, systém automaticky priradí voľné číslo podľa skladu.

ArticleCategoryLabel

Označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný. Ak nie je pri importe uvedené, systém priradí hodnotu XXX.

Unit

Množstevná jednotka, v ktorej je evidované množstvo tovaru. Ak nie je pri importe uvedené, systém použije hodnotu ks.

Description

Názov tovaru zobrazený na pokladničnom doklade.

CustomerDescription

Bližší popis tovaru, viditeľný napríklad v digitálnom jedálnom lístku. Podporované od verzie 4.0.10.

StockName

Názov skladu, v ktorom je tovar evidovaný. Ak nie je pri importe uvedené, systém použije hodnotu S01.

VatCategory

Číselný identifikátor triedy DPH. Štandardne sa používa 1 pre základnú sadzbu (20%), 2 pre zníženú sadzbu (10%) a 3 pre nulovú sadzbu. Ak nie je pri importe uvedené, systém použije hodnotu 1.

StockQuantity

Aktuálny skladový zostatok tovaru, v čase vykonávania exportu. Pri importe CSV súboru je tento stĺpec ignorovaný a neovplyvní skladový zostatok tovaru.

MinStockQuantity

Minimálne skladové množstvo.

StockQuantityDelta

Pri exporte CSV súboru tento stĺpec nie je vyplnený. Pri importe CSV súboru je možné v tomto stĺpci uviesť, o koľko sa ma zvýšiť (alebo pri zápornej hodnote znížiť) skladový zostatok na danom tovare.

Type

Typ tovaru, môže nadobúdať tieto hodnoty: Recipe (receptúra), StockItem (skladová karta), Service (služba) alebo Container (obal). Ak nie je pri importe uvedené, systém použije hodnotu StockItem (skladová karta). Obaly sú podporované od verzie PORTOS Link 4.0.26.

LastPurchasePriceWithoutVat

Posledná nákupná cena bez DPH.

AveragePurchasePriceWithoutVat

Priemerná nákupná cena bez DPH. Táto hodnota slúži iba ako informácia pri exporte údajov zo systému a nie je preberaná naspäť, v procese importu.

CourseNumber

Číslo chodu.

Color

Farebná indikácia tovaru, viditeľná pri predaji, uvedená v RGB formáte.

IsWholeSaleOnly

Určuje, či je tovar možné predávať iba v celo-číselných množstvách. Ak je kusový predaj zapnutý, systém nedovolí predať 0.5 tovaru (vhodné napríklad pre fľaškové nápoje). Analogicky, ak je kusový predaj vypnutý, systém dovolí predať akékoľvek množstvo (vhodné napríklad pri váženom tovare). Ak nie je pri importe uvedené, systém pri tomto tovare povolí pri predaji akékoľvek množstvá.

IsPriceFixed

Určuje, či je možné určiť pri predaji v aplikácií Pokladňa jednotkovú cenu za tovar. Aby však bola cena skutočne meniteľná, treba taktiež povoliť nastavenie "otvorené ceny" v príslušnom zariadení. Ak nie je pri importe uvedené, systém pri tomto tovare povolí zmenu ceny.

IsDiscountAllowed

Určuje, či je možné na tento tovar aplikovať zľavu a či sa prípadná zľava na celý doklad vzťahuje aj na položky s týmto tovarom. V prípade, že doklad obsahuje viacero položiek a nastavíme na doklad 50% zľavu, zľava sa premietne iba na tie položky dokladu, ktoré majú povolenú zľavu. Ostatné položky rovnakého dokladu si svoju cenu zachovajú (napríklad cigarety, cestovné lístky a iný sortiment s predpísanou predajnou cenou). Ak nie je pri importe uvedené, systém pri tomto tovare povolí použitie zľavy.

IsActive

Ak označíme tovar ako neaktívny, prestane sa zobrazovať v zozname tovarov pri predaji v aplikácií Pokladňa alebo Mobilný čašník. Napríklad, ak chceme položku sortimentu dočasne schovať, ale v budúcnosti plánujeme jej opätovné uvedenie do ponuky. Ak nie je pri importe uvedené, systém tovar označí ako aktívny.

OrderEndpoints

Určuje, na ktoré objednávkové zariadenia má byť odoslaná objednávka (bon), ak je tovar pridaný do dokladu. Každý tovar môže byť odosielaný na ľubovolné množstvo objednávkových zariadení.

Codes

Aplikácia umožňuje k tovaru vkladať ľubovoľný počet kódov. Napríklad, ak má rovnaký tovar rozdielne balenia s rôznymi čiarovými kódmi, ale napriek tomu ho chceme v sklade evidovať pod rovnakou skladovou kartou. Jednotlivé kódy musia byť oddelené symbolom "zvislá čiara"|, ktorý je možné napísať na slovenskej klávesnici kombináciou kláves pravý alt a w.

PackagingVolumeAmount

Veľkosť balenia.

PackagingVolumeUnit

Merná jednotka balenia. Môže nadobúdať nasledovné hodnoty: g, dag, kg, ml, dl, l, mm, cm, dm a m.

PackagingWeightAmount

Hmotnosť obalu.

PackagingWeightUnit

Merná jednotka hmotnosti obalu. Môže nadobúdať nasledovné hodnoty: g, dag, kg.

PackagePluStockName

Názov skladu, v ktorom sa nachádza tovar reprezentujúci obal tohoto tovaru.

PackagePluCode

Číslo tovaru, ktorý reprezentuje obal tohto tovaru.

UsePackagePluOnSale

Určuje, či sa pri predaji tohto tovaru v aplikácii PORTOS Pokladňa automaticky do účtenky pridá aj obal (vyžaduje aplikáciu PORTOS Pokladňa vo verzii 3.2.51 alebo novšej).

SpecialRegulation

Dôvod priradenia nulovej sadzby DPH. Podporované hodnoty:

 • VATReverseCharge: Prenesenie daňovej povinnosti.

 • VATExemptionGood: Oslobodenie položky od dane.

 • TravelAgency: Osobitná úprava uplatňovania dane pri cestovných kanceláriách.

 • UsedGood: Osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare.

 • Artwork: Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach.

 • CollectiblesAndAntiques: Osobitná úprava uplatňovania dane pri zberateľských predmetoch a starožitnostiach.

Vyžaduje systém PORTOS vo verzii 4 alebo novšej.

NegativeQuantityTicketItemType

Režim predaja pri zápornom množstve. Podporované hodnoty:

 • ReturnedContainer: vrátny obal

 • Returned: vrátený tovar

Vyžaduje aplikáciu PORTOS Link vo verzii 4.0.26 alebo novšej.

IsCashbackAllowed

Určuje, či predajom tohto tovaru bude zákazníkovi upravený kredit (Vyžaduje systém PORTOS vo verzii 4 alebo novšej).

IsFavorite

Určuje, či je daný produkt evidovaný ako obľúbený. Slúži pre ľahšie vyhľadanie produktu v aplikácii Pokladňa (Vyžaduje systém PORTOS vo verzii 4 alebo novšej).

SortHint

Určuje poradie, v akom bude tovar zobrazený v aplikácii Pokladňa (Vyžaduje systém PORTOS vo verzii 4 alebo novšej).

Images

Zoznam URL adries na ktorých sa nachádzajú fotografie k produktu. V prípade viacerých obrázkov ich uveďte oddelené niektorými z týchto oddeľovačov:

 • čiarka ,

 • bodkočiarka ;

 • zvislá čiarka |

Od verzie PORTOS Link 4.0.10.

IsOnlineOrderingEnabled

Určuje, či je produkt viditeľný na objednanie cez online platformy.

IsOnlineOrderingPaused

Určuje, či je možné objednať produkt cez online platformy. Pozastavený produkt je naďalej viditeľný v digitálnom jedálnom lístku, no nie je možné ho objednať. Od verzie PORTOS Link 4.0.10.

IsCashierOrderingEnabled

Určuje, či je produkt možné vkladať cez pokladnicu.

IsCashierOrderingPaused

Určuje, či je možné objednať produkt na predajni. ​Pozastavený produkt je naďalej dostupný v pokladnici, pre personál je však vizuálne indikovaný ako nedostupný.​ Od verzie PORTOS Link 4.0.10.

PurchaseTypeWalkInEnabled

Určuje, či je možné produkt poskytovať v režime nákupu "Na mieste".

PurchaseTypeWalkInVatCategory

Určuje číslo triedy DPH, ktoré je pre tento tovar použité v režime nákupu "Na mieste".

PurchaseTypeTakeAwayEnabled

Určuje, či je možné produkt poskytovať v režime nákupu "So sebou".

PurchaseTypeTakeAwayVatCategory

Určuje číslo triedy DPH, ktoré je pre tento tovar použité v režime nákupu "So sebou".

PurchaseTypeDeliveryEnabled

Určuje, či je možné produkt poskytovať v režime nákupu "Rozvoz".

PurchaseTypeDeliveryVatCategory

Určuje číslo triedy DPH, ktoré je pre tento tovar použité v režime nákupu "Rozvoz".

ModifierIds

Identifikátory priradených modifikátorov.

V prípade viacerých hodnôt sú oddelené niektorými z týchto oddeľovačov:

 • čiarka ,

 • bodkočiarka ;

 • zvislá čiarka |

Od verzie PORTOS Link 4.0.25.

Tvorba príjemky alebo výdajky z CSV súboru

Skladové zostatky je možné upraviť importovaním CSV súboru s tovarmi, v ktorom sú vyplnené najmenej stĺpce Code, StockName (pre určenie tovaru) a StockQuantityDelta pre určenie množstva, o ktoré sa má skladový zostatok zvýšiť, prípadne znížiť.

Ak sa v CSV súbore nachádza aspoň jeden riadok, v ktorom je pre stĺpecStockQuantityDelta vyplnená kladná hodnota, systém vytvorí skladový pohyb typu Príjemka. Ak sa v CSV súbore nachádza aspoň jeden riadok, v ktorom je pre stĺpecStockQuantityDelta vyplnená záporná hodnota, systém vytvorí skladový pohyb typu Výdajka.

Výsledkom importovania CSV súboru je teda, okrem úpravy samotných tovarov, prípadná príjemka a/alebo výdajka. Takto vytvorené skladové pohyby obsahujú v poznámke text "Importované z aplikácie PORTOS Link".

Určenie nákupných cien pri tvorbe skladových pohybov

Pri tvorbe výdajky sa pre jednotlivé tovary určuje nákupná cena z vlastností tovaru v systéme PORTOS (nepoužíva sa teda hodnota v CSV stĺpci LastPurchasePriceWithoutVat). Pri tvorbe príjemky sa nákupná cena určuje z CSV stĺpca LastPurchasePriceWithoutVat. Ak tento CSV stĺpec nie je vyplnený, použije sa priemerná alebo posledná nákupná cena tovaru zo systému PORTOS.

Formát XLS súboru

Zoznam listov

XLS súbor (zošit) sa skladá z nasledovných listov:

Názov listu

Popis

TovaroveSkupiny

Tovarové skupiny

Partneri

Obchodní partneri (dodávatelia a odberatelia)

Tovary

Tovary (skladové karty, receptúry, ...)

Tlaciarne

Objednávkové zariadenia

Receptury

Väzby receptúrnych zoznamov

Sklady

Sklady

V prípade potreby je možné v konfigurácii aplikácie PORTOS Link zmeniť predvolené názvy listov v XLS zošite.

List "Tovarové skupiny"

Každý riadok reprezentuje jednu tovarovú skupinu. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:

Názov stĺpcu

Formát

Povinné

Popis

OZNACENIE

3 znaky

Áno

Skrátené označenie pozostávajúce z troch znakov. Podľa tohto označenia je navyše v aplikácii PORTOS Pokladňa možné vyhľadávať tovary patriace do tejto tovarovej skupiny.POPIS

NAZOV

do 255 znakov

Nie

Názov tovarovej skupiny, zobrazovaný v systéme. Do verzie 4.0.9 bol tento stĺpec pomenovaný POPIS

POPIS

-

Nie

Bližší popis tovarovej skupiny, viditeľný napríklad v digitálnom jedálnom lístku.

Podporované od verzie PORTOS Link 4.0.10.

FARBA

7 znakov v RGB formáte

Nie

Farba tovarovej skupiny pre jej ľahšie vyhľadanie v aplikácii Pokladňa.

CISLO_CHODU

10 číslic

Nie

Číslo chodu, ktoré bude automaticky nastavené tovaru pri jeho zaradení do tovarovej skupiny. Vďaka číslam chodov sú položky na objednávke oddeľované do skupín . Kladné alebo nulové číslo.

PORADIE

Nie

Číslo, podľa ktorého budú tovarové skupiny zoradené v aplikácii pokladňa, od najmenšieho po najväčšie.

Od verzie PORTOS Link 4.0.12.

STITKY

Textové hodnoty oddelené symbolmi ,, ; alebo |.

Nie

Štítky, podľa ktorých bude v štatistikách kategorizovaný obrat podľa tovarových skupín.

Od verzie PORTOS Link 4.0.12.

Ďalšie vlastnosti tovarovej skupiny je možné nastaviť v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia - Tovarové skupiny.

List "Partneri"

Každý riadok reprezentuje jedného obchodného partnera. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:

Názov stĺpcu

Formát

Povinné

Popis

TYP

1 znak

Áno

N - neznámy, O - odberateľ, D - dodávateľ.

ICO

do 255 znakov

Áno

IČO spoločnosti.

ZLAVA

Desatinné číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta

Nie

Zľava v percentách. Ak spárujete obchodného partnera so skladovým pohybom, výška zľavy bude automaticky nastavená podľa tejto hodnoty.

SPLATNOST

Celočíselná hodnota

Nie

Splatnosť uvedená v dňoch. Ak spárujete obchodného partnera so skladovým pohybom, dátum splatnosti bude automaticky nastavený podľa tejto hodnoty.

AKTIVNY

Logická hodnota

Nie

Ak nie je uvedené, hodnota je nastavená na false(neaktívny).

PLATCA_DPH

Logická hodnota

Nie

Indikácia, či je obchodný partner platcom DPH. Ak nie je uvedené, hodnota je nastavená na false (neplatca DPH).

MENO

do 255 znakov

Áno

Názov obchodného partnera, napríklad názov spoločnosti, podľa ktorého môžete obchodných partnerov vyhľadávať.

REGISTER

do 255 znakov

Nie

Priestor pre vloženie čísla vložky v obchodnom registri.

DIC

do 255 znakov

Nie

DIČ v prípade, ak je obchodnému partnerovi pridelené.

ICDPH

do 255 znakov

Nie

IČ DPH v prípade, ak je obchodnému partnerovi pridelené.

ADRESA_ULICA

do 255 znakov

Nie

Ulica (sídlo obchodného partnera).

ADRESA_MESTO

do 255 znakov

Nie

Mesto (sídlo obchodného partnera.

ADRESA_PSC

do 255 znakov

Nie

PSČ (sídlo obchodného partnera).

ADRESA_KRAJINA

do 255 znakov

Nie

Krajina (sídlo obchodného partnera).

BANKOVY_UCET_MENO_BANKY

do 255 znakov

Nie

Meno banky, v ktorej má obchodný partner vedený bankový účet.

BANKOVY_UCET_KRAJINA_BANKY

do 255 znakov

Nie

Krajina banky, v ktorej má obchodný partner vedený bankový účet.

BANKOVY_UCET_SWIFT

do 255 znakov

Nie

SWIFT banky, v ktorej má obchodný partner vedený bankový účet.

BANKOVY_UCET_CISLO_UCTU

do 255 znakov

Nie

Číslo účtu obchodného partnera (v klasickom formáte).

BANKOVY_UCET_IBAN

do 255 znakov

Nie

Číslo účtu obchodného partnera (vo formáte IBAN).

KONTAKT_MENO

do 255 znakov

Nie

Meno kontaktnej osoby.

KONTAKT_PRIEZVISKO

do 255 znakov

Nie

Priezvisko kontaktnej osoby.

KONTAKT_EMAIL

do 255 znakov

Nie

E-mailová adresa kontaktnej osoby.

KONTAKT_FAX

do 255 znakov

Nie

Faxové číslo kontaktnej osoby.

KONTAKT_MOBIL

do 255 znakov

Nie

Mobilné telefónne číslo kontaktnej osoby.

KONTAKT_TELEFON

do 255 znakov

Nie

Telefónne číslo kontaktnej osoby.

KONTAKT_POZNAMKA

do 255 znakov

Nie

Voliteľná textová poznámka ku kontaktnej osobe.

Ďalšie vlastnosti obchodného partnera je možné nastaviť v aplikácii BackOffice v sekcii Sklad - Obchodní partneri.

List "Tlačiarne"

Každý riadok reprezentuje jedno objednávkové zariadenie. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:

Názov stĺpcu

Formát

Povinné

Popis

NAZOV

do 255 znakov

Áno

Názov objednávkového zariadenia. Odporúčame používať ľahko zrozumiteľné a nezameniteľné označenia, ako napríklad "Bar", "Kuchyňa" alebo "Terasa".

ADRESA

do 255 znakov

Áno

Umiestnenie, resp. adresa objednávkového zariadenia. Pre podporované formáty pozrite sekciu Nastavenia - objednávkové zariadenia - Umiestnenie.

AKTIVNA

Logická hodnota

Nie

Určuje, či je objednávkové zariadenie označené ako aktívne alebo neaktívne. Ak je objednávkové zariadenie označené ako neaktívne, spracovanie objednávok bude na tomto zariadení preskakované. To je užitočné najmä v prípade, ak objednávkové zariadenie dočasne nechceme používať, prípadne na objednávkovom zariadení nastane porucha. Ak nie je uvedené, hodnota je nastavená na false (neaktívne).

TYP

do 255 znakov

Nie

Typ zariadenia (výrobca a model zariadenia). Pre základný model uveďte hodnotu Generic . Zariadenie ďalej nastavte cez aplikáciu BackOffice.

Ďalšie vlastnosti objednávkového zariadenia je možné nastaviť v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia - Objednávkové zariadenia.

List "Tovary"

Každý riadok reprezentuje jeden tovar. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:

Názov stĺpcu

Formát

Povinné

Popis

TOVAROVA_SKUPINA

3 znaky

Áno

3 znakové označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný.

KOD

11 cifier

Áno

Číselý kód tovaru.

CIAROVE_KODY

do 255 znakov

Nie

Zoznam alternatívnych (čiarových) kódov tovaru. V prípade viacerých kódov ich uveďte oddelené niektorými z týchto oddeľovačov:

 • čiarka ,

 • bodkočiarka ;

 • zvislá čiarka |

NAZOV

do 255 znakov

Áno

Názov tovaru.

NAZOV_NA_DOKLADE

do 255 znakov

Nie

Voliteľný tex, ktorý bude použitý ako názov tovaru na doklade. Do verzie 4.0.9 mal tento stĺpec názov POPIS.

POPIS

do 255 znakov

Nie

Bližší popis tovaru, viditeľný napríklad v digitálnom jedálnom lístku.

Podporované od verzie 4.0.10.

JEDNOTKA

3 znaky

Nie

Množstevná jednotka.

AKTIVNE

Logická hodnota

Nie

Indikácia, či je tovar aktívny.

OBLUBENY

Logická hodnota

Nie

Indikácia, či je tovar označený ako obľúbený (pre jeho rýchlejšie vyhľadanie pri predaji v aplikácii Pokladňa).

Od verzie PORTOS Link 4.0.12.

POVOLENA_ZLAVA

Logická hodnota

Nie

Povolená zľava.

FIXNA_CENA

Logická hodnota

Nie

Pevna (fixná) cena.

TYP

1 znak

Áno

Typ tovaru. Povolené hodnoty: R - receptúra K - skladová karta S - služba O - obal Obaly sú podporované od verzie PORTOS Link 4.0.26.

KUSOVY_PREDAJ

Logická hodnota

Nie

Kusový predaj.

POVOLENE_ZBIERANIE_KREDITU

Logická hodnota

Nie

Určuje, či predajom tohto tovaru bude zákazníckemu účtu s aktívnym zbieraním kreditu navýšený kredit.

Od verzie PORTOS Link 4.0.12.

MINIMALNE_SKLADOVE_MNOZSTVO

Desatinné číslo s presnosťou na 3 desatinné miesta

Nie

Minimálne skladové množstvo (iba ak typ je skladová karta).

OBJEDNAVKOVE_ZARIADENIA

do 255 znakov

Nie

Určuje, na ktoré objednávkové zariadenia má byť odoslaná objednávka (bon), ak je tovar pridaný do dokladu. Každý tovar môže byť odosielaný na ľubovolné množstvo objednávkových zariadení. V prípade viacerých objednávkových zariadení uveďte ich názvy oddelené niektorými z týchto oddeľovačov:

 • čiarka ,

 • bodkočiarka ;

 • zvislá čiarka |

CENA

Desatinné číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta

Áno

Jednotková predajná cena vyjadrená s DPH.

SKLAD

do 255 znakov

Áno

Názov skladu, v ktorom je tovar evidovaný.

SKLADOVE_MNOZSTVO

Desatinné číslo s presnosťou na 3 desatinné miesta

Nie

Skladový zostatok (iba ak typ je skladová karta).

POSLEDNA_NAKUPNA_CENA

Desatinné číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta

Nie

Posledná jednotková nákupná cena vyjadrená s DPH (iba ak typ je skladová karta).

SKLADOVA_HODNOTA

Desatinné číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta

Nie

Hodnota skladu vyjadrená s DPH (iba ak typ je skladová karta).

TRIEDA_DPH

1 číslica

Nie

Číslo triedy DPH. Povolená hodnota v rozsahu 1 až 5.

TRIEDA_DPH_NA_MIESTE

1 číslica

Nie

Určuje číslo triedy DPH, ktoré je pre tento tovar použité v režime nákupu "Na mieste".

TRIEDA_DPH_SO_SEBOU

1 číslica

Nie

Určuje číslo triedy DPH, ktoré je pre tento tovar použité v režime nákupu "So sebou".

TRIEDA_DPH_ROZVOZ

1 číslica

Nie

Určuje číslo triedy DPH, ktoré je pre tento tovar použité v režime nákupu "Rozvoz".

TYP_NAKUPU_NA_MIESTE_POVOLENY

Logická hodnota

Nie

Určuje, či je možné produkt poskytovať v režime nákupu "Na mieste".

TYP_NAKUPU_SO_SEBOU_POVOLENY

Logická hodnota

Nie

Určuje, či je možné produkt poskytovať v režime nákupu "So sebou".

TYP_NAKUPU_ROZVOZ_POVOLENY

Logická hodnota

Nie

Určuje, či je možné produkt poskytovať v režime nákupu "Rozvoz".

FARBA

7 znakov v RGB formáte

Nie

Farba tovaru.

CISLO_CHODU

10 číslic

Nie

Číslo chodu.

PORADIE

číslo

Nie

Číslo, podľa ktorého budú tovary zoradené v aplikácii pokladňa, od najmenšieho po najväčšie.

Od verzie PORTOS Link 4.0.12.

BALENIE_VELKOST

Desatinné číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta

Nie

Veľkosť balenia.

BALENIE_JEDNOTKA

1 až 3 znaky

Nie

Merná jednotka balenia. Povolené hodnoty: g, dag, kg, ml, dl, l, mm, cm, dm a m.

BALENIE_HMOTNOST_OBALU

Desatinné číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta

Nie

Hmotnosť obalu

BALENIE_JEDNOTKA_HMOTNOSTI_OBALU

1 až 3 znaky

Nie

Merná jednotka hmotnosti obalu. Môže nadobúdať nasledovné hodnoty: g, dag, kg.

OBAL_SKLAD

do 255 znakov

Nie

Názov skladu, v ktorom sa nachádza tovar reprezentujúci obal tohoto tovaru.

OBAL_KOD

10 číslic

Nie

Číslo tovaru, ktorý reprezentuje obal tohto tovaru.

OBAL_PRIDAT_PRI_PREDAJI

Logická hodnota

Nie

Určuje, či sa pri predaji tohto tovaru v aplikácii PORTOS Pokladňa automaticky do účtenky pridá aj obal (vyžaduje aplikáciu PORTOS Pokladňa vo verzii 3.2.51 alebo novšej).

OBRAZKY

-

Nie

Zoznam URL adries na ktorých sa nachádzajú fotografie k produktu. V prípade viacerých obrázkov ich uveďte oddelené niektorými z týchto oddeľovačov:

 • čiarka ,

 • bodkočiarka ;

 • zvislá čiarka |

Od verzie PORTOS Link 4.0.10.

ONLINE_OBJEDNAVKY_POVOLENE

Logická hodnota

Nie

Určuje, či je produkt možné objednávať cez online platformy.

ONLINE_OBJEDNAVKY_POZASTAVENE

Logická hodnota

Nie

Určuje, či je produkt na online platformách označený ako pozastavený.

Pozastavený produkt je naďalej viditeľný v digitálnom jedálnom lístku, no nie je možné ho objednať.

Od verzie PORTOS Link 4.0.10.

OBJEDNAVKY_NA_PREDAJNI_POVOLENE

Logická hodnota

Nie

Určuje, či je produkt možné vkladať cez pokladnicu.

OBJEDNAVKY_NA_PREDAJNI_POZASTAVENE

Logická hodnota

Nie

Určuje, či je produkt v pokladnici označený ako pozastavený.

Pozastavený produkt je naďalej dostupný v pokladnici, pre personál je však vizuálne indikovaný ako nedostupný.

Od verzie PORTOS Link 4.0.10.

DOVOD_PRIRADENIA_NULOVEJ_DANE

Text

Nie

Dôvod priradenia nulovej dane. Podporované hodnoty: VATReverseCharge (Prenesenie daňovej povinnosti), VATExemptionGood (Oslobodenie položky od dane), TravelAgency (Osobitná úprava uplatňovania dane pri cestovných kanceláriách), UsedGood (Osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare), Artwork (Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach), CollectiblesAndAntiques (Osobitná úprava uplatňovania dane pri zberateľských predmetoch a starožitnostiach).

Od verzie PORTOS Link 4.0.12.

REZIM_PREDAJA_PRI_ZAPORNOM_MNOZSTVE

Text

Nie

Režim predaja pri zápornom množstve. Podporované hodnoty:

 • ReturnedContainer: vrátny obal

 • Returned: vrátený tovar

Vyžaduje aplikáciu PORTOS Link vo verzii 4.0.26 alebo novšej.

MODIFIKATORY

Reťazec

Nie

Identifikátory priradených modifikátorov.

V prípade viacerých hodnôt sú oddelené niektorými z týchto oddeľovačov:

 • čiarka ,

 • bodkočiarka ;

 • zvislá čiarka |

Od verzie PORTOS Link 4.0.25.

Pre podrobnejší význam jednotlivých vlastností, prosím, pozrite článok Úprava tovaru. Ďalšie vlastnosti tovaru je možné nastaviť v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia - Tovary.

List "Receptúry"

Každý riadok reprezentuje jednu väzby medzi "rodičovskou" receptúrou a iným tovarom (skladová karta alebo iná receptúra). V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:

Názov stĺpcu

Formát

Povinné

Popis

SKLAD

do 255 znakov

Áno

Sklad, v ktorom je evidovaná "rodičovská" receptúra.

KOD

do 255 znakov

Áno

Číselné označenie "rodičovskej" receptúry.

SKLAD2

do 255 znakov

Áno

Sklad, v ktorom je evidovaný tovar pridávaný do receptúrneho zoznamu (skladová karta alebo iná receptúra).

KOD2

do 255 znakov

Áno

Číslelné označenie tovaru pridávaného do receptúrneho zoznamu (skladová karta alebo iná receptúra).

MNOZSTVO

Desatinné číslo s presnosťou na 3 desatinné miesta

Áno

Množstvo, ktoré bude pri predaji jedného kusu rodičovskej receptúry odťažené z tovaru určeného stĺpcami SKLAD2 a KOD2.

List "Sklady"

Každý riadok reprezentuje jeden sklad. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:

Názov stĺpcu

Formát

Povinné

Popis

NAZOV

3 znaky

Áno

Krátky, 3 znaky dlhý identifikátor skladu, ktorý nie je možné dodatočne meniť.

POPIS

do 255 znakov

Áno

Textový popis skladu pre jeho jednoduchšie odlíšenie. Tento text nemá obmedzenie dĺžky a poskytuje tak dosť priestoru pre popísanie skladu tak, aby bol jeho účel pre vás ľahko rozpoznateľný.

Ďalšie vlastnosti skladu je možné nastaviť v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia - Sklady.

Last updated