Tovar

Modul Tovar v aplikácii PORTOS Link Vám umožňuje hromadne pridať, upraviť alebo vymazať tovary, tovarové skupiny alebo sklady.

Obrazovka Tovar v aplikácii PORTOS Link

Ak si želáte importovať alebo exportovať tovary zo systému PORTOS, na výber máte 3 formáty:

  • CSV (odporúčaný)

  • XLS - Excel

  • DBF - Databázový formát

Všetky formáty sú navrhnuté ako "obojsmerné" - znamená to, že rovnaký súbor, ktorý ste získali pri exporte údajov zo systému PORTOS, je možné použiť aj pri importe údajov.

Tip: Ako vykonať hromadnú úpravu tovarov?

  1. pomocou funkcie Export tovaru exportovať tovary do preferovaného formátu (CSV, XLS alebo DBF)

  2. vykonať v tomto súbore potrebné zmeny

  3. tovar pomocou funkcie Import tovaru naimportovať naspäť do systému PORTOS.

Formát CSV súboru

CSV súbor má jednotný formát, či už sa používa pri importe alebo exporte tovarov. Stĺpce CSV súboru sú uvedené v tabuľke nižšie. Všetky stĺpce (okrem Name) sú nepovinné.

Názov stĺpca

Význam

Name

Názov tovaru. Povinný stĺpec.

RetailPrice

Predajná cena tovaru s DPH. Ak nie je uvedené, použitá bude hodnota 0.

Code

Číselné označenie tovaru. Ak nie je pri importe uvedené, systém automaticky priradí voľné číslo podľa skladu.

ArticleCategoryLabel

Označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný. Ak nie je pri importe uvedené, systém priradí hodnotu XXX.

Unit

Množstevná jednotka, v ktorej je evidované množstvo tovaru. Ak nie je pri importe uvedené, systém použije hodnotu ks.

Description

Popis tovaru.

StockName

Názov skladu, v ktorom je tovar evidovaný. Ak nie je pri importe uvedené, systém použije hodnotu S01.

VatCategory

Číselný identifikátor triedy DPH. Štandardne sa používa 1 pre základnú sadzbu (20%), 2 pre zníženú sadzbu (10%) a 3 pre nulovú sadzbu. Ak nie je pri importe uvedené, systém použije hodnotu 1.

StockQuantity

Aktuálny skladový zostatok tovaru, v čase vykonávania exportu. Pri importe CSV súboru je tento stĺpec ignorovaný a neovplyvní skladový zostatok tovaru.

MinStockQuantity

Minimálne skladové množstvo.

StockQuantityDelta

Pri exporte CSV súboru tento stĺpec nie je vyplnený. Pri importe CSV súboru je možné v tomto stĺpci uviesť, o koľko sa ma zvýšiť (alebo pri zápornej hodnote znížiť) skladový zostatok na danom tovare.

Type

Typ tovaru, môže nadobúdať tieto hodnoty: Recipe (receptúra), StockItem (skladová karta), Credit (kreditná položka), Discount (zľavová položka) alebo Service (služba). Ak nie je pri importe uvedené, systém použije hodnotu StockItem (skladová karta).

LastPurchasePriceWithoutVat

Posledná nákupná cena bez DPH.

AveragePurchasePriceWithoutVat

Priemerná nákupná cena bez DPH. Táto hodnota slúži iba ako informácia pri exporte údajov zo systému a nie je preberaná naspäť, v procese importu.

CourseNumber

Číslo chodu.

Color

Farebná indikácia tovaru, viditeľná pri predaji, uvedená v RGB formáte.

IsWholeSaleOnly

Určuje, či je tovar možné predávať iba v celo-číselných množstvách. Ak je kusový predaj zapnutý, systém nedovolí predať 0.5 tovaru (vhodné napríklad pre fľaškové nápoje). Analogicky, ak je kusový predaj vypnutý, systém dovolí predať akékoľvek množstvo (vhodné napríklad pri váženom tovare). Ak nie je pri importe uvedené, systém pri tomto tovare povolí pri predaji akékoľvek množstvá.

IsPriceFixed

Určuje, či je možné určiť pri predaji v aplikácií Pokladňa jednotkovú cenu za tovar. Aby však bola cena skutočne meniteľná, treba taktiež povoliť nastavenie "otvorené ceny" v príslušnom zariadení. Ak nie je pri importe uvedené, systém pri tomto tovare povolí zmenu ceny.

IsDiscountAllowed

Určuje, či je možné na tento tovar aplikovať zľavu a či sa prípadná zľava na celý doklad vzťahuje aj na položky s týmto tovarom. V prípade, že doklad obsahuje viacero položiek a nastavíme na doklad 50% zľavu, zľava sa premietne iba na tie položky dokladu, ktoré majú povolenú zľavu. Ostatné položky rovnakého dokladu si svoju cenu zachovajú (napríklad cigarety, cestovné lístky a iný sortiment s predpísanou predajnou cenou). Ak nie je pri importe uvedené, systém pri tomto tovare povolí použitie zľavy.

IsActive

Ak označíme tovar ako neaktívny, prestane sa zobrazovať v zozname tovarov pri predaji v aplikácií Pokladňa alebo Mobilný čašník. Napríklad, ak chceme položku sortimentu dočasne schovať, ale v budúcnosti plánujeme jej opätovné uvedenie do ponuky. Ak nie je pri importe uvedené, systém tovar označí ako aktívny.

OrderEndpoints

Určuje, na ktoré objednávkové zariadenia má byť odoslaná objednávka (bon), ak je tovar pridaný do dokladu. Každý tovar môže byť odosielaný na ľubovolné množstvo objednávkových zariadení.

Codes

Aplikácia umožňuje k tovaru vkladať ľubovoľný počet kódov. Napríklad, ak má rovnaký tovar rozdielne balenia s rôznymi čiarovými kódmi, ale napriek tomu ho chceme v sklade evidovať pod rovnakou skladovou kartou. Jednotlivé kódy musia byť oddelené symbolom "zvislá čiara"|, ktorý je možné napísať na slovenskej klávesnici kombináciou kláves pravý alt a w.

PackagingVolumeAmount

Veľkosť balenia.

PackagingVolumeUnit

Merná jednotka balenia. Môže nadobúdať nasledovné hodnoty: g, dag, kg, ml, dl, l, mm, cm, dm a m.

Tvorba príjemky alebo výdajky z CSV súboru

Skladové zostatky je možné upraviť importovaním CSV súboru s tovarmi, v ktorom sú vyplnené najmenej stĺpce Code, StockName (pre určenie tovaru) a StockQuantityDelta pre určenie množstva, o ktoré sa má skladový zostatok zvýšiť, prípadne znížiť.

Ak sa v CSV súbore nachádza aspoň jeden riadok, v ktorom je pre stĺpecStockQuantityDelta vyplnená kladná hodnota, systém vytvorí skladový pohyb typu Príjemka. Ak sa v CSV súbore nachádza aspoň jeden riadok, v ktorom je pre stĺpecStockQuantityDelta vyplnená záporná hodnota, systém vytvorí skladový pohyb typu Výdajka.

Výsledkom importovania CSV súboru je teda, okrem úpravy samotných tovarov, prípadná príjemka a/alebo výdajka. Takto vytvorené skladové pohyby obsahujú v poznámke text "Importované z aplikácie PORTOS Link".

Zoznam skladových pohybov v aplikácii PORTOS BackOffice s príjemkou vytvorenou na základe importu CSV súboru

Určenie nákupných cien pri tvorbe skladových pohybov

Pri tvorbe výdajky sa pre jednotlivé tovary určuje nákupná cena z vlastností tovaru v systéme PORTOS (nepoužíva sa teda hodnota v CSV stĺpci LastPurchasePriceWithoutVat). Pri tvorbe príjemky sa nákupná cena určuje z CSV stĺpca LastPurchasePriceWithoutVat. Ak tento CSV stĺpec nie je vyplnený, použije sa priemerná alebo posledná nákupná cena tovaru zo systému PORTOS.