Ostatné

Nastavenia

Táto sekcia popisuje nastavenia aplikácie PORTOS Online objednávky.

Základné nastavenia aplikácie PORTOS Online objednávky

Základné nastavenia

Základné nastavenia pre spracovanie objednávok nájdete v sekcii Nastavenia - Online objednávky.

Používať online objednávky

Určuje, či bude systém online objednávok aktívne získavať objednávky z ostatných zdrojov.

Možnosti času doručenia

Stlačením tlačidla "Zmeniť" viete určiť, ktoré možnosti času doručenia v minútach budú k dispozícii pri potvrdozvaní objednávky.

Predvolený čas doručenia

Možnosť času doručenia, ktorá bude predvolene zvolená pri potvrdzovaní objednávky.

Tlačiť doklad ihneď po potvrdení objednávky s doručením

Zapnite, ak má byť po potvrdení objednávky s dodaním na adresu ihneď vytlačený pokladničný doklad. Vypnite, ak má byť doklad vzniknutý po potvrdení objednávky zaradený medzi otvorené účty.

Tlačiť doklad ihneď po potvrdení objednávky s vyzdvihnutím

Zapnite, ak má byť po potvrdení objednávky s vyzdvihnutím ihneď vytlačený pokladničný doklad. Vypnite, ak má byť doklad vzniknutý po potvrdení objednávky zaradený medzi otvorené účty.

Zvuková signalizácia pri novej objednávke

Zapnite alebo vypnite zvukový signál, ktorým Vás aplikácia upozorní na novú objednávku.

Ďaľšie nastavenia

Pre upresnenie ďaľších nastavení nájdite v sekcii nastavenia ďaľšie sekcie. Tie sú popísané v ďaľších článkoch tejto dokumentácie.