Úprava tovaru

Pre úpravu vlastností tovaru kliknite v tabuľke tovarov na menu tovaru (tri bodky v poslednom stĺpci tabuľky) a následne na možnosť Upraviť.

Zobrazí sa obrazovka detailu tovaru, v ktorej je možné:

 • kontrolovať alebo upravovať vlastnosti tovaru (záložka Vlastnosti)

 • sledovať väzby na iné tovary (záložka Použité v receptúrach)

 • sledovať predaje tovaru cez pokladnicu (záložka Predaje)

 • sledovať skladové pohyby obsahujúce tento tovar (záložka Skladové pohyby)

Vlastnosti tovaru

Systém PORTOS umožňuje určiť alebo sledovať nasledovné vlastnosti tovaru:

Sklad

Každý tovar je zaradený do niektorého zo skladov.

Používanie skladov umožňuje zoskupiť tovary tak, aby aplikácia Pokladňa zobrazovala pri iba tovary z určeného skladu (cenník, resp. menu, ...) a nezobrazovala tovary z ostatných skladov (sklad zásob - surovín, sklad kuchyňa, ...), ktoré nie sú určené pre predaj cez pokladnicu.

Číslo

Číselné označenie tovaru, pre účely evidencie v systéme PORTOS. Aplikácia PORTOS BackOffice po vyplnení skladu ponúkne najbližšiu voľnú hodnotu.

Dĺžka číselného označenia je limitovaná na približne 9 cifier, preto dlhšie označenia, ako napríklad čiarové kódy vkladáme do sekcie "kódy".

Číslo tovaru nie je možné dodatočne meniť. Tovar je potrebné najskôr vymazať a nanovo vytvoriť (prípadne jednoduchšie duplikovaním tovaru). Ak ste takýmto spôsobom zmenili číslo tovaru, ktorý sa používa v receptúre, je potrebné prejsť tie receptúry, ktoré na takto zmenený tovar odkazujú a aktualizovať im receptúrny zoznam. Väzby receptúrneho zoznamu sa totiž viažu na základe čísla tovaru a názvu skladu. Ak však následne vytvoríte iný - nový tovar, ktorý by "obsadil" pôvodne používané číslo, štatistiky kalkulujú tovary na základe ich kombinácie čísla a skladu - predaje za oba tovar (pôvodný tovar, ktorý už má nové číslo a nový tovar, ktorý evidujeme pod pôvodne použítým číslom) by sa tak mohli vyhodnotiť ako spočítané.

Názov

Názov tovaru, ktorý bude zobrazený v zozname tovarov pri predaji. Tlačí sa aj na pokladničný doklad, ak nie je uvedený popis.

Popis

Nepovinný údaj. Ak je popis uvedený, tlačí sa na pokladničný doklad namiesto názvu tovaru. To je vhodné, ak si želáte používať pre obsluhu rozdielne slovné popisy tovarov, ako pre zákazníkov.

Tovarová skupina

V rámci skladu sú tovary delené do tzv. tovarových skupín. Vhodným delením tovarov do rôznych skupín - kategórií (ako napríklad džúsy, káva, víno, ...) dosiahnete rýchlejšie vyhľadávanie tovarov pri predaji, ako aj možnosť porovnávať štatistiky predaja podľa jednotlivých tovarových skupín.

Trieda DPH

Určuje, v akej triede DPH bude tovar predávaný. Samotnú percentuálnu výšku sadzby jednotlivých tried DPH je možné nastaviť v sekcií Triedy DPH.

Jednotka

Množstevná jednotka, v ktorej je evidované množstvo tovaru na sklade. Je možné zadať 1 až 3 znaky (napríklad ks, dkg, kg, l, ..). Množstevná jednotka tovaru je zobrazovaná na pokladničnom doklade, ako aj pri skladových pohyboch a inventúrach.

Odporúčame voliť niektorú zo základných jednotiek, pre uľahčenie skladovej evidencie tovaru, ako aj vytvárania väzieb medzi receptúrou a skladovou kartou. Príkladom je evidencia suroviny typu alkohol, pri ktorej je vhodné evidovať ju na sklade v litroch a nie vo fľašiach, prípadne 0,7L jednotkách.

Skladové množstvo

Dostupné iba pri hmotných tovaroch (tovary typu skladová karta a obal). Ide o informatívne zobrazenie skladového množstva, ktoré nie je možné editovať.

Minimálne skladové množstvo

Nepovinný údaj. Dostupné iba pri hmotných tovaroch (tovary typu skladová karta a obal). Ak je minimálne skladové množstvo uvedené, v zozname tovarov je možné sledovať, či je skladový zostatok nad alebo pod určeným minimom.

Priemerná nákupná cena bez DPH

Dostupné iba pri hmotných tovaroch (tovary typu skladová karta a obal). Ide o informatívne zobrazenie nákupnej ceny, ktorá je priemerovaná na základe nákupov tohto tovaru (skladový pohyb typu Príjemka).

Zisk podľa priemernej nákupnej ceny

Dostupné iba pri hmotných tovaroch (tovary typu skladová karta a obal). Ide o informatívne zobrazenie pomeru medzi priemernou nákupnou cenou a predajnou cenou skladovej karty, vyjadrený v percentách.

Posledná nákupná cena bez DPH

Dostupné iba pri hmotných tovaroch (tovary typu skladová karta a obal). Táto informácia je aktualizovaná po každom nákupe tohto tovaru (skladový pohyb typu Príjemka). Poslednú nákupnú cenu je taktiež možné, v prípade potreby, upravovať manuálne.

Zisk podľa poslednej nákupnej ceny

Určuje pomer medzi poslednou nákupnou cenou a predajnou cenou skladovej karty, vyjadrený v percentách.

Predajná cena bez DPH

Určuje predajnú cenu za jednu mernú jednotku tovaru bez DPH.

Pri tovaroch typu Obal musí ísť o kladnú alebo nulovú hodnotu.

Predajná cena s DPH

Určuje predajnú cenu za jednu mernú jednotku tovaru vrátane DPH.

Pri tovaroch typu Obal musí ísť o kladnú alebo nulovú hodnotu.

Chod

Nepovinný údaj. Určuje poradie tovaru pri tlači bonov (objednávok pre bar alebo kuchyňu), bez ohľadu na poradie tovarov vložených do dokladu cez aplikáciu Pokladňa alebo Mobilný čašník. Najskôr sú tlačené tovary bez určeného chodu, následne sú tovary zoskupované podľa zadaného čísla.

Farba

Nepovinný údaj. K tovaru je možné určiť farbu pre jeho rýchlejšie vyhľadanie v zozname tovarov v aplikácií Pokladňa.

Kusový predaj

Určuje, či je tovar možné predávať iba v celo-číselných množstvách. Ak je kusový predaj zapnutý, systém nedovolí predať 0.5 tovaru (vhodné napríklad pre fľaškové nápoje). Analogicky, ak je kusový predaj vypnutý, systém dovolí predať akékoľvek množstvo (vhodné napríklad pri váženom tovare).

Pevná cena

Určuje, či je možné určiť pri predaji v aplikácií Pokladňa jednotkovú cenu za tovar. Aby však bola cena skutočne meniteľná, treba taktiež povoliť nastavenie "otvorené ceny" v príslušnom zariadení.

Povolená zľava

Určuje, či je možné na tento tovar aplikovať zľavu, a či sa prípadná zľava na celý doklad vzťahuje aj na položky s týmto tovarom. V prípade, že doklad obsahuje viacero položiek a nastavíme na doklad 50% zľavu, zľava sa premietne iba na tie položky dokladu, ktoré majú povolenú zľavu. Ostatné položky rovnakého dokladu si svoju cenu zachovajú (napríklad cigarety, cestovné lístky a iný sortiment s predpísanou predajnou cenou).

Pri tovaroch typu Obal musí byť táto možnosť vypnutá.

Aktívne

Ak označíme tovar ako neaktívny, prestane sa zobrazovať v zozname tovarov pri predaji v aplikácií Pokladňa alebo Mobilný čašník. Napríklad, ak chceme položku sortimentu dočasne schovať, ale v budúcnosti plánujeme jej opätovné uvedenie do ponuky.

Obľúbený

Umožňuje tento tovar zaradiť v pokladnici tak, aby bol rýchlo dostupný v špeciálnej skupine obľúbených tovarov.

Objednávkové zariadenia

Určuje, na ktoré objednávkové zariadenia má byť odoslaná objednávka (bon), ak je tovar pridaný do dokladu. Každý tovar môže byť odosielaný na ľubovolné množstvo objednávkových zariadení.

Kódy

Aplikácia umožňuje k tovaru vkladať ľubovoľný počet kódov. Napríklad, ak má rovnaký tovar rozdielne balenia s rôznymi čiarovými kódmi, ale napriek tomu ho chceme v sklade evidovať pod rovnakou skladovou kartou.

Poradie

Číslo, podľa ktorého budú tovary zoradené v aplikácii PORTOS Pokladňa, od najmenšieho po najväčšie.

Povoliť zbieranie kreditu

Určuje, či predajom tohto tovaru bude zákazníckemu účtu s aktívnym zbieraním kreditu vo forme tzv. "cash-back"-u navýšený kredit.

Dôvod priradenia nulovej dane

V prípade, ak má tovar priradenú sadzbu DPH s 0% je možné týmto nastavením upresniť dôvod takéhoto priradenia. Ide o nepovinnú hodnotu a volíme ju iba v prípade, ak sa pre tovar vzťahuje niektorá z uvedených možností:

 • Prenesenie daňovej povinnosti

 • Oslobodenie položky od dane

 • Osobitná úprava uplatňovania dane pri cestovných kanceláriách

 • Osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare

 • Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach

 • Osobitná úprava uplatňovania dane pri zberateľských predmetoch a starožitnostiach

Táto informácia je použitá pri registrácii dokladu v systéme eKasa.

Balenie

V sekcii balenie je možné špecifikovať veľkosť a jednotku zo zoznamu prednastavených merných jednotiek.

Funkcionalita balenia je určená pre maloobchodné prevádzky, najmä za účelom tlače etikiet. Príkladom je čokoláda milka, ktorá sa predáva v 100-gramovom balení. V poli veľkosť uvediete 100 a v jednotke zvolíte možnosť g, pre gramy. V prípade, ak budete tlačiť štítky (cenovky) tovarov, systém automaticky vyčísli jednotkovú cenu v základnej jednotke, teda 12 eur za kilogram.

Receptúrny zoznam

Dostupné iba pri tovare typu Receptúra. Umožňuje pridať skladové karty (alebo receptúry) za účelom odpočítania ich skladových zostatkov pri predaji jednej množstevnej jednotky.

Príklad

Vo vlastnostiach receptúry "Cuba Libre" pridáme do receptúrneho zoznamu dve skladové karty:

 • 0.04l bieleho rumu

 • 1 fľašku coca-coly

Receptúrny zoznam však môže obsahovať aj iné receptúry, napríklad ak máme definovanú receptúru "Základná pizza" tak v receptúrnom zozname tovaru "Pizza Hawaii" nám stačí pridať 1 kus receptúry "Základná pizza" a 150 gramov skladovej karty "Ananás". Výhodou je, že do každej varianty pizze nemusíte opakovane zadávať všetky základné suroviny. Navyše, ak v budúcnosti zmeníte spôsob výroby základnej pizze, zmena sa odzrkadlí na všetkých odvodených pizzách automaticky.

Typ nákupu

V tejto sekcii je možné určiť vlastnosti tovaru, ktoré sú špecifické pre konkrétny typ nákupu. Systém PORTOS rozoznáva nasledovné typy nákupu:

 • Na mieste

 • So sebou

 • Rozvoz

Pre každý typ nákupu je možné určiť nasledovné vlastnosti:

 • Povolené: Určuje, či je možné produkt zakúpiť a spotrebovať v danom režime

 • Trieda DPH: Umožňuje určiť triedu DPH, ktorá bude použitá pre nákup v danom režime. Užitočné najmä pri rozdielnych sadzbách DPH v režime predaja na mieste a so sebou.

Objednávanie

V tejto sekcii je možné určiť vlastnosti tovaru, ktoré sú špecifické pre konkrétny spôsob objednania. Systém PORTOS rozoznáva nasledovné spôsoby objednania:

 • Online objednávky: objednávky cez donáškové platformy a iné aplikácie či online platformy.

 • Objednávky cez pokladňu: objednávky zadané personálom prostredníctvom aplikácie PORTOS Pokladňa alebo PORTOS Čašník.

Pre každý spôsob objednania je možné úrčiť nasledovné vlastnosti:

 • Povolené: určuje, či je možné produkt objednávať prostredníctvom daného spôsob objednávky. Vhodné, ak si želáme niektoré tovary vyňať z online platforiem a predávať ich napríklad iba cez pokladnicu.

 • Pozastavené: určuje, či je tovar indikovaný ako pozastavený (dočasne nedostupný resp. vypredaný) pre daný spôsob objednávky. Vhodné, ak si želáme pre niektoré tovary dočasne zakázať objednanie online.

Modifikátory

Umožňuje zvoliť, ktoré modifikátory budú na výber k danému tovaru.

Pre pridanie nového modifikátora stlačte tlačidlo "PRIDAŤ". Zobrazí sa zoznam tých modifikátorov, ktoré ešte nie sú s tovarom spojené. Možné je vybrať jeden, alebo viac modifikátorov naraz.

Pre úpravu poradia potiahnite kurzor myši (použitím gesta drag and drop).

Pre odstránenie priradenie modifikátora k tovar stlačte ikonku koša.

Obrázky

K tovarom je možné pridať fotografie, ktoré budú zobrazené v digitálnom jedálnom lístku.

Pre pridanie novej fotografie stlačte tlačidlo "PRIDAŤ". Do políčka "Adresa obrázku (URL)" vložte internetové umiestnenie, na ktorom je prístupná fotografia. Pre vymazanie fotografie stlačte ikonku koša. Pre otvorenie obrázku stlačte ikonku so šípkou.

Kontrola použitia tovaru v iných receptúrach

Ak si prajete zistiť, v ktorých receptúrnych zoznamoch iných tovarov sa práve prezeraná receptúra alebo skladová karta nachádza, v detaile tovaru kliknite na záložku "Použité v receptúrach".

Pre každý výskyt aplikácia zobrazí:

 • Názov: názov receptúry, v ktorej receptúrnom zozname sa prezeraný tovar nachádza

 • Číslo: číslo receptúry

 • Sklad: názov skladu, v ktorom je receptúra evidovaná

 • Množstvo: množstvo, ktoré sa odťaží zo skladového zostatku aktuálne prezeraného tovaru pri predaji jednej množstevnej jednotky receptúry

Ak si želáte hromadne overiť väzby medzi skladovými kartami a receptúrami, postupujte týmto spôsobom:

 • v aplikácii BackOffice otvoríte zoznam tovarov (Skald - tovary)

 • vo filtri nastavíte typ tovaru na receptúra a zmenu potvrdíte stlačením tlačidla "filtrovať"

 • nad sekciou s filtrami sa nachádza menu (tlačidlo s ikonou troch bodiek) a zvolíme možnosť tlačiť - tovary.

 • Ak si neželáme tovary skutočne tlačiť, zvolíme tlač do PDF - prehliadač nám uloží PDF súbor, ktorý môžeme následne na počítači prezerať.

Predajte podľa tovaru

Ak si prajete zistiť, v ktorých pokladničných dokladoch bol uskutočnený predaj konkrétneho tovaru, v záložke "Predaje" je možné nájsť zoznam takýchto dokladov. Dostupné sú aj rôzne filtre pre upresnenie vyhľadávania.

Skladové pohyby podľa tovaru

Ak si prajete zistiť, v ktorých skladových pohyboch bol prijímaný, vydávaný alebo presúvaný konkrétny tovar, v záložke "Skladové pohyby" je možné nájsť zoznam takýchto skladových pohybov. Taktiež sú dostupné rôzne filtre pre upresnenie vyhľadávania.

Last updated