Pridanie tovaru do účtu

Tovar je možné na účet pridať dvojklikom myši na zoznam tovaru, alebo stlačením klávesy ENTERpotom, čo sme vyhľadali želaný tovar.

Dialógové okno pre potvrdenie pridania tovaru do účtu

V závislostí od nstavenia aplikácie PORTOS Pokladňa sa pri pridávaní tovaru do účtu zobrazí dialógové okno, v ktorom je možné upraviť viaceré vlastnosti položky účtu; viac v tabuľke nižšie.

Vlastnosť položky účtu

Popis

Množstvo

Vo vlastnostiach tovaru je možné určiť, či je možné produkt predávať iba v celo-číselných množstvách (tzv. "kusový predaj"). Možnosť zobrazovať aktuálne skladové zostatky volíte v BackOffice cez nastavenia zariadenia.

Jednotková cena

Vo vlastnostiach tovaru je možné určiť, či je cena za produkt pevná, alebo ju obsluha môže pri predaji upravovať. V záhlaví políčka je taktiež indikovaná percentuálna sadzba, v ktorej je daný tovar predávaný.

Poznámka

Ľubovoľná poznámka, viditeľná na objednávkovom bone, ktorá nie je tlačená na pokladničnom doklade. Rýchly odkaz do kuchyne tak nikdy nebol pohodlnejší.

Chod

Určuje, v akom poradí majú byť položky prinesené hosťovi k stolu, napríklad káva k dezertu, či nápoj k predjedlu a podobne.

Zľava

Aplikovanie zľavy je možné povoliť alebo zakázať priamo vo vlastnostiach konkrétneho tovaru, alebo v právach používateľského účtu.

Identifikátor pôvodného dokladu

Identifikátor dokladu, v ktorom bol zaevidovaný pôvodný doklad. Vypĺňa sa pri vrátení tovaru.

Tip: pre prepínanie medzi jednotlivými poľami môžete použiť klávesy a .

Políčka “poznámka” a “chod” sú schovateľné v nastaveniach aplikácie pomocou prepínačov “používať chody” a “používať poznámky” v sekcii predaj.

Pre pridanie tovaru do účtu stlačte tlačidlo Potvrdiť alebo klávesu ENTER. Ak si neželáte pridať tovar do účtu, stlačte tlačidlo Zrušiť alebo klávesu ESC.

Zoznam položiek účtu

Položky pridané na účet sú zobrazene v pravej časti obrazovky predaja. Pre každú položku účtu sú zobrazené všetky dôležité informácie.

Prvý riadok obsahuje:

 • množstvo a množstevnú jednotku

 • názvov tovaru

 • indikáciu (vo forme guličky), či ide o novú, práve pridanú, položku účtu (silnejšie podfarbenie), alebo položku účtu s upravenými vlastnosťami (slabšie podfarbenie). Pre existujúcu neupravenú položku indikácia nie je zobrazená.

V prípade, ak je tovaru priradené číslo chodu, je zobrazené na ďalšom riadku.

Ďalší riadok obsahuje jednotkovú cenu po aplikovaní zľavy a celkovú sumu položky účtu.

Ďalšie riadky sa zobrazujú v prípade, ak má položka účtu nastavenú niektorú z vlastností, ako napríklad:

 • poznámka

 • percentuálna zľava, ak je na položku účtu aplikovaná

 • chod

 • číslo jednoúčelového poukazu

 • identifikátor pôvodného dokladu (ktorý je vyžadovaný pri vrátení alebo storne)

Akčná lišta položky účtu

V prípade, ak je položka účtu označená, zobrazí sa akčná lišta pre úpravu položky dokladu, ktorá obsahuje nasledovné tlačidlá:

 • Zvýšenie množstva o 1 (klávesová skratka +)

 • Zníženie množstva o 1 (klávesová skratka -)

 • Vymazanie položky účtu (klávesová skratka DELETE)

 • Zľava na položku účtu (klávesová skratka ALT + Z)

 • Úprava poznámky k položke účtu (klávesová skratka ALT + C)

Úprava položky účtu

Dvojklikom je možné otvoriť dialógové okno pre úpravu položky účtu, ktoré je zhodné s oknom zobrazeným pri pridávaní položky do účtu.

Prispôsobenie pridávania a úpravy položiek účtu

Pre prispôsobenie pridávania či úpravy položiek účtu zvoľte v hlavnej ponuke položku Nastavenia a následne zvoľte sekciu Predaj a prejdite do časti Pridávanie a úprava položiek účtu.

K dispozícii sú nasledovné prepínače:

Spájať položky účtu pri predaji

Určuje, akým spôsobom budú spájané položky účtu obsahujúce rovnaký tovar. K dispozícii sú tieto režimy:

 • Nikdy: Položky nebudú spájané nikdy. Po pridaní tovaru na účet vzniká vždy nová položka účtu.

 • S predošlou položkou: Novo pridaný tovar bude spojený iba v prípade, ak posledne pridaná (predošlá) položka účtu obsahuje zhodný tovar (ale aj zhodné číslo chodu, či jednotkovú cenu, ..). Ak posledne pridaná položka obsahuje iný tovar, je vytvorená nová položka účtu.

 • Vždy: podobne, ako pri režime "S predošlou položkou" sa aplikácia pokúša tovar zúčiť s niektorou položkou účtu, nemusí však ísť o posledne pridanú položku účtu. Ak sa žiadna položka na zlúčenie v účte nenachádza, je vytvorená nová položka účtu.

Potvrdiť pridanie tovaru na účet

Určuje, za akých okolností aplikácia zobrazí dialógové okno pre potvrdenie pridania tovaru do účtu. K dispozícii sú tieto režimy:

 • Vždy: Dialógové okno bude zobrazované vždy.

 • Iba pri nekusových tovaroch: Dialógové okno sa zobrazí iba pri tovaroch s možnosťou vkladať desatinné miesta do množstva. Vhodné v prípade, ak si želáme množstvo uvádzať pri vážených tovaroch, ale preskakovať dialógové okno pri tovaroch, ktoré sa predávajú na kusy.

 • Nikdy: Dialógové okno nebude zobrazované nikdy. Po klepnutí na dlaždicu tovaru sa v účte vytvorí položka.

Používať chody

Určuje, či bude v aplikácii zobrazené políčko pre vloženie chodu k položke účtu.

Používať poznámky

Určuje, či bude v aplikácii zobrazené políčko pre vloženie poznámky k položke účtu.

Last updated