Pridanie tovaru do účtu

Pre pridanie tovaru do účtu klepnite na tovar v zozname tovarov, alebo na našeptávanú možnosť v prípade, ak tovar vyhľadávate prostredníctvom vyhľadávacieho poľa.

Prispôsobenie pridania tovaru do účtu

Pre prispôsobenie toho, akým spôsobom sú tovary pridávané do účtu, klepnite v hlavnej ponuke na možnosť Nastavenia a následne keplnite na položku Predaj a nájdite sekciu "Pridávanie položiek do účtu". K dispozícii sú tieto nastavenia:

Spájať položky účtu pri predaji

Po pridaní položky na účet sa buď tento tovar spojí s niektorou z existujúcich položiek, alebo môže vzniknúť nová položka účtu. Spájať je možné iba tzv. zlúčiteľné položky účtu - teda také, ktoré majú rovnaký tovar, rovnakú jednotkovú cenu, sadzby DPH či iné vlastnosti.

Pre prispôsobenie toho, či a ako sa majú položky spájať, môžete vybrať niektorú z týchto možností:

  • Nikdy: zvolený tovar bude vždy pridaný vo forme novej položky účtu.

  • S predošlou položkou: zvolený tovar bude spojený iba vtedy, ak posledná položka účtu je zlúčiteľná s aktuálne zvoleným tovarom.

  • Vždy: zvolený tovar bude spojený s ktoroukoľvek zlúčiteľnou položkou účtu.

Potvrdiť pridanie tovaru na účet

V závislostí od nastavení aplikácie sa po klepnutí na tovar môže zobraziť potvrdzovacie okno, ktorým je možné upraviť práve vytváranú položku účtu. Pre prispôsobenie toho, kedy sa má toto potvrdzovacie okno zobraziť, môžete vybrať niektorú z týchto možností:

  • Nikdy: po klepnutí na tovar sa dialógové okno nikdy nezobrazí, zvolený tovar sa ihneď pridá do účtu.

  • Iba pri nekusových tovaroch: dialógové okno pre úpravu položky účtu sa zobrazí iba vtedy, ak je zvolený nekusový tovar (tovar, ktorý má vypnutý kusový predaj a je možné ho predávať aj v neceločíselných množstvách).

  • Vždy: po klepnutí na tovar sa vždy zobrazí dialógové okno pre úpravu položky účtu.

Používať chody

Zapnite, ak si želáte, aby pri vyváraní alebo úprave položky dokladu bolo viditeľné políčko pre uvedenie čísla chodu.

Používať poznámky

Zapnite, ak si želáte, aby pri vyváraní alebo úprave položky dokladu bolo viditeľné políčko pre uvedenie textovej poznámky.

Last updated