Links

Fiskálne tlačiarne

Fiskálne tlačiarne sú zariadenia slúžiace na registráciu a tlač účteniek.

Zoznam fiskálnych tlačiarní

Zoznam všetkých existujúcich fiskálnych tlačiarní je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Fiskálne tlačiarne.

Vytvorenie novej fiskálnej tlačiarne

Novú fiskálnu tlačiareň vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Fiskálne tlačiarne, nad tabuľkou fiskálnych tlačiarní.
Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy fiskálnej tlačiarne, kde je možné nastaviť jej vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov fiskálnu tlačiareň vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".
Nastavenia fiskálnej tlačiarne v aplikácii PORTOS BackOffice

Aktívna

Určuje, či je fiskálna tlačiareň označená ako aktívna, alebo neaktívna. Iba fiskálnu tlačiareň, ktorá je označená ako aktívna, je možné použiť na tlačenie dokladov. Ak je fiskálna tlačiareň označená ako neaktívna, systém PORTOS na tomto zariadení nedovolí uzatvárať doklady, ani vykonávať iné akcie. To je užitočné napríklad v prípade, ak si želáme danú tlačiareň dočasne nepoužívať.

Názov

Názov fiskálnej tlačiarne. Odporúčame používať ľahko zrozumiteľné a nezameniteľné označenia, ako napríklad "eKasa Bar", alebo "eKasa Terasa", prípadne s číselným označením "eKasa 3", odvodeným od poslednej číslice kódu pokladnice, pridelenej finančnou správou.

Typ

Vyberte zo zoznamu model fiskálneho zariadenia, ktorý si k systému želáte pripojiť. Podporované modely:
 • Portos eKasa: najčastejšie používaný model eKasa pokladnice, určený pre komunikáciu so systémom finančnej správy. Pre použitie musí byť na počítači nainštalovaná samostatná aplikácia Portos eKasa API.
 • FiskalPro: ďalší typ eKasa pokladnice. (dostupný od verzie 4.0), spojený s platobným terminálom v rámci lokálnej siete.
 • Virtuálna fiskálna tlačiareň: vhodná vtedy, ak je váš podnikateľský subjekt v zmysle zákona oslobodený od používania elektronickej registračnej pokladnice (napríklad pri osobách s ťažkým zdravotným postihnutím). Alternatívne použitie je možné aj v prípade školenia, testovaním integrácie, alebo oboznamovaním sa so systémom PORTOS pred tým, ako sa začne používať so skutočnou eKasa pokladnicou. Poznámka: nezamieňať s VRP (virtuálna registračná pokladnica) - bezplatným eKasa riešením poskytovaným finančnou správou.

Kód pokladnice

17-miestny číselný kód pokladnice pridelený finančnou správou .

Verzia

Nastavenie určené budúce použitie. Toto políčko nie je potrebné vypĺňať.

Nastavenia pre typ Portos eKasa

Nasledujúce nastavenia sa vzťahujú pre fiskálne tlačiarne typu Portos eKasa.
 • Adresa služby Portos eKasa API : Vložte IP adresu počítača, a port Portos eKasa API služby. Napríklad http://localhost:3010 , ak je eKasa tlačiareň pripojená k rovnakému počítaču, na ktorom je nainštalovaná služba PORTOS API. V opačnom prípade slovo localhost nahradíte IP adresou počítača, na ktorom je pripojená eKasa tlačiareň.
 • Čakať na odpoveď (v milisekundách): Maximálny čas v milisekundách, počas ktorých bude systém PORTOS čakať na odpoveď z eKasa API služby. Napríklad hodnota 30000 predstavuje 30 sekúnd.
 • Maximálna dĺžka dennej uzávierky (v hodinách) : Maximálny čas, uvedený v hodinách, po ktorom bude fiskálna tlačiareň vyžadovať vykonanie dennej uzávierky . Počíta sa od prvého zaregistrovaného dokladu. Vhodné, ak sa chcete uistiť, že obsluha nezabudne vykonať dennú uzávierku. Počet denných uzávierok, vykonateľný v rovnaký deň nie je limitovaný.
 • Testovací režim : Ak je testovací režim aktívny, miesto skutočných dokladov sa budú tlačiť tréningové, tzv. "neplatné" doklady .
 • Spájať rovnaké položky pri tlači dokladu : Ak je toto nastavenie zapnuté, položky s rovnakým názvom a cenou budu na doklade tlačené iba raz . Dosiahnete tak aj kratší rozmer papierového pokladničného dokladu.
 • Tlač položiek s nulovou sumou : Ak je toto nastavenie zapnuté, pri tlači dokladu sa budú tlačiť aj riadky s nulovými sumami .
 • Tlačiť poznámky : Ak je toto nastavenie zapnuté, pod názvom tovaru sa bude tlačiť poznámka vložená obsluhou .
 • Vytlačiť kópiu dokladu : Ak je toto nastavenie zapnuté, po uzatvorení dokladu bude automaticky vytlačená aj kópia tohto dokladu .
 • Tlačiť adresu doručenia veľkým písmom: Ak je toto nastavenie zapnuté, v päte dokladu bude vytlačená informácia o adrese doručenia veľkým písmom. (dostupné od verzie 3.3.5)
 • Tlačový výstup dennej uzávierky : Ak je toto nastavenie zapnuté, pri vykonaní dennej uzávierky sa bude tlačiť papierový sumár obratov . V opačnom prípade sa údaje za poslednú dennú uzávierku v systéme štandardne uzavrú, avšak tlačový výstup nebude vyhotovený.
 • Textová hlavička : Vlastná textová hlavička, ktorá je tlačená na začiatku pokladničného dokladu
 • Textová päta : Vlastná textová päta, ktorá je tlačená na konci pokladničného dokladu. Pre dokonalejšie prispôsobenie vlastného poďakovania je možné používať nasledovné reťazce, ktoré budú nahradené textom vzťahujúcim sa na konkrétny doklad:
  • Stôl: $ticket.name$
  • Meno zamestnanca: $ticket.employee.name$

Nastavenia pre typ Virtuálna fiskálna tlačiareň

Nasledujúce nastavenia sa vzťahujú pre fiskálne tlačiarne typu Virtuálna fiskálna tlačiareň.
 • Adresa tlačiarne : Voliteľná adresa tlačiarne vo formáte \\ip-adresa\meno-tlačiarne. Ak nie je adresa uvedená, tlačiareň nebude doklady vyhotovovať papierovej podobe. napr. \\POKLADNA\TEST
 • Tlač obratov DPH : Určuje, či bude na účte tlačená sekcia obratov DPH.
 • Vytlačiť kópiu dokladu : Ak je toto nastavenie zapnuté, po uzatvorení dokladu bude automaticky vytlačená aj kópia tohto dokladu . (dostupné od verzie 3.3.5)
 • Tlačiť adresu doručenia veľkým písmom: Ak je toto nastavenie zapnuté, v päte dokladu bude vytlačená informácia o adrese doručenia veľkým písmom. (dostupné od verzie 3.3.5)
 • Textová hlavička : Vlastná textová hlavička, ktorá je tlačená na začiatku pokladničného dokladu
 • Textová päta : Vlastná textová päta, ktorá je tlačená na konci pokladničného dokladu. Pre dokonalejšie prispôsobenie vlastného poďakovania je možné používať nasledovné dynamické reťazce, ktoré budú nahradené textom vzťahujúcim sa na konkrétny doklad:
  • Stôl: $ticket.name$
  • Meno zamestnanca: $ticket.employee.name$
V prípade používania podnikateľom, ktorý je ŤŽP a využíva tak výnimku v zmysla zákona, je potrebné na doklade (v hlavičke, alebo päte) uviesť nasledovný text:
Príjmový pokladničný doklad vydaný v súlade so Zákonom č.289/2008 v aktuálnom znení o ERP podĺa $3 ods.2 bod a) písm. 8. bod b) písm. 1

Vymazanie fiskálnej tlačiarne

Existujúcu fiskálnu tlačiareň vymažeme stlačením tlačidla "Odstrániť", ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky fiskálnych tlačiarní.
V prípade, že si prajete odstrániť viacero fiskálnych tlačiarní naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".