Hotovostný automat

Hotovostný automat je skvelým spôsobom, ako prijímať hotovosť:

 • hygienickejšie: obsluha sa nedostáva do kontaktu s hotovosťou.

 • rýchlejšie: v porovnaní s bežnou hotovostnou platbou je platba hotovostným automatom omnoho rýchlejšia. Bankovky je možné vkladať v kôpkach po 10 kusoch, nie je potrebné ich podávať do automatu jednotlivo.

 • bezpečnejšie: automatická detekcia falzifikátov.

 • bez omylov: automat vždy správne vydá prebytočnú hotovosť.

 • neplnoletou osobou: za pokladňou tak môže pracovať aj napr. brigádnik, ktorý nedovŕšil 18 rokov a nemôže tak niesť hmotnú zodpovednosť za chýbajúce financie v pokladnici.

Nastavenie

Hotovostný automat je podporovaný v aplikácii PORTOS Pokladňa 4.0.74 a novšej.

Ak si želáte používať hotovostný automat, aktivujte toto rozšírenie v nastaveniach aplikácie PORTOS Pokladňa, v sekcii Rozšírenia - Hotovostný automat.

Význam dostupných nastavení je popísaný nižšie:

 • Používať hotovostný automat: zapnite v prípade, ak si želáte, aby aplikácia pokladňa komunikovala s hotovostným automatom. Týmto aktivujete rozšírenie hotovostného automatu.

 • Komunikačný protokol: určuje spôsob, ktorým aplikácia Pokladňa komunikuje s hotovostným automatom. V súčasnosti je podporovaná rada hotovostných automatov "Glory Cash Infinity".

Nastavenia tlače

 • Tlačiť potvrdenie o dotácii hotovosti do automatu: Určuje, či po dotácii bude na predvolenej fiskálnej tlačiarni vytlačené papierové potvrdenie o výške dotácie a hotovostnom stave automatu.

 • Tlačiť potvrdenie o odvode hotovosti z automatu: Určuje, či po odvode bude na predvolenej fiskálnej tlačiarni vytlačené papierové potvrdenie o výške odvodu a hotovostnom stave automatu.

Nastavenia pokladne

 • Identifikátor pokladne: unikátne označenie pokladnice PORTOS. Vhodné v prípade, ak sa jeden hotovostný automat zdiela naprieč viacerými aplikáciami. Komunikácia medzi hotovostným automatom a pokladňou sa zaznamenáva v denníkoch vstavaného počítača spolu s týmto identifikátorom.

 • Automaticky získať IP adresu pokladne: možnosť zapnúť automatickú detekciu IP adresy pokladne, na ktorú budú zasielané upozornenia o činnosti hotovostného automatu. Vypnite v prípade, ak si želáte IP adresu vložiť ručne.

 • IP adresa pokladne: IP adresa počítača, na ktorom je nainštalovaná aplikácia PORTOS Pokladňa.

 • Port: číslo portu, na ktorý bude hotovostný automat zasielať upozornenia o jeho činnosti.

Nastavenia terminálu

 • Model: Model hotovostného automatu. Podporované sú modely Glory CI-5 a Glory CI-10.

 • Adresa: Adresa hotovostného automatu. Východzie nastavenie je "http://192.168.0.25".

 • Port: číslo portu, na ktorom hotovostný automat prijíma pokyny z aplikácie Pokladňa. Predvolene ide o port 80 (HTTP).

 • Maximálna doba odozvy: doba, uvedená v sekundách, počas ktorej bude aplikácia Pokladňa čakať na odpoveď z hotovostného automatu.

Obsluha hotovostného automatu

Po tom, ako v aplikácii PORTOS Pokladňa aktivujete rozšírenie hotovostného automatu, je v hlavnom aplikačnom menu dostupná položka "Hotovostný automat".

Po kliknutí na túto položku sa zobrazí obrazovka s dostupnými funkciami na obsluhu hotovostného automatu.

Význam jednotlivých sekcií tejto obrazovky je popísaný nižšie.

Stav zariadenia

V tejto sekcii je zobrazený celkový stav zariadenia, ako aj stav jednotlivých modulov (zariadenie na mince a zariadenie na bankovky). V prípade akýchkoľvek problémov so zariadením je príslušné chybové hlásenie zobrazené na tomto mieste.

Stav hotovosti

V tejto sekcii je zobrazený aktuálny stav hotovosti v automate.

Pre každú nominálnu hodnotu je možné v nastaveniach automatu určiť minimálny (tzv. "takmer prázdny") a maximálny (tzv. "takmer plný") zostatok. V prípade, ak zostatok danej nominálnej hodnoty prekročí tento rozsah, zobrazované je upozornenie spolu s farebnou indikáciou.

Význam farebnej indikácie:

 • červená - stav zásobníka je prázdny. Automat nemusí byť schopný vydať prebytočnú hotovosť kupujúcemu.

 • oranžová - stav zásobníka je takmer prázdny (pod nastaveným limitom).

 • zelená - stav zásobníka je v rámci optimálnej hladiny.

 • svetlo-modrá - stav zásobníka je takmer plný (nad nastaveným limitom).

 • tmavo-modrá - stav zásobníka je plný. Automat nemusí byť schopný prijať hotovosť od kupujúceho.

V závislosti od modelu hotovostného automatu sa počet modulov a ich maximálne kapacity líšia.

Každý indikátor obsahuje názov pre určenie toho, o ktorý modul sa jedná:

 • číselná hodnota - V prípade, ak je pod farebným indikátorom číselná hodnota, ide o nominálnu hodnotu pre tzv. recyklačný válec. Ide o umiestnenie, do ktorého automat prijíma a z ktorého vydáva danú nominálnu hodnotu (hotovosť sa tak recykluje). Ostatné umiestnenia uvedené nižšie sú tzv. nerecyklačné.

 • COFB - skratka z anglického "coin overflow box". Ide o priehradku, kam zariadenie vysypáva všetky mince, ktoré sa nezmestia do príslušného recyklačného válca.

 • CST - skrátene z anglického "cassette". Ide o tzv. "odvodovú kazetu", teda umiestnenie, kam zariadenie presúva všetky bankovky, ktoré nie sú určené na vydávanie kupujúcemu. V praxi ide o nominálnu hodnotu 50 eurových bankoviek, alebo vyšších. Zariadenie štandardne vydáva iba bankovky v hodnote 5, 10 a 20 eur. Vyššie nominálne hodnoty sa automaticky umiestňujú do odvodovej kazety. Rovnako sa do kazety odvádzajú aj bankovky, ktoré automat vyhodnotí ako nevhodné na recykláciu (napr. príliš pokrčené bankovky).

 • MIX - tzv. "mixed stacker", teda umiestnenie, kam zariadenie vysypáva mince rôznych nominálnych hodnôt.

Pod názvom sa nachádza počet bankoviek, alebo mincí, ktoré sú v danom umiestnení prítomné.

Dotácia

Dotáciu hotovostného automatu smie vykonať iba používateľ, ktorému je na danej pokladni priradené oprávnenie pre správu hotovosti ("Vklad a výber").

V prípade, ak si želáme do hotovostného automatu vložiť hotovosť, z ktorej bude zariadenie vydávať, v sekcii "Stav hotovosti" stlačíme tlačidlo "Dotácia".

V prípade zariadenia CI-10 sa aplikácia opýta na spôsob dotácie. Na výber sú možnosti pre dotáciu z kazety, alebo pre dotáciu zo vstupu pre bankovky alebo mince.

Model CI-5 podporuje iba dotáciu zo vstupu pre bankovky alebo mince.

Počas dotácie aplikácia čaká, pokiaľ do zariadenia nevložíte všetky želané finančné prostriedky. Následne stlačite tlačidlo "Dokončiť".

Hotovostný automat následne prepočíta všetky zostatky a čím je proces dotácie hotový. V sekcii stav hotovosti sa následne aktualizujú zostatky hotovosti v automate.

Odvod

Odvod hotovosti z hotovostného automatu smie vykonať iba používateľ, ktorému je na danej pokladni priradené administrátorské oprávnenie.

V prípade, ak si želáme z recyklačných valcov hotovostného automatu odviesť hotovosť (napríklad pri odvode tržieb), v sekcii "Stav hotovosti" stlačíme tlačidlo "Odvod".

Aplikácia si vyžiada, kam má byť hotovosť odvedená (zobrazené nižšie).

K dispozícii sú tieto možnosti:

 • Kazeta: odvod do kazety uloženej vnútri automatu. Táto možnosť je vhodná v prípade, ak si neželáme manipulovať s hotovosťou na predajnom mieste, naopak, želané je odviesť ju v bezpečnostnej kazete.

 • Výstup pre bankovky a mince: automat vydá bankovky a mince na výstup zariadenia (teda na rovnaké miesto, odkiaľ bežne hotovosť pri transakcii vydáva).

Upozornenie:

Pre odvod mincí je potrebné mať k dispozícii bezpečnostný kľúč pre otvorenie modulu na mince, nakoľko automat vyžaduje manuálnu kontrolu a prípadne odobratie hotovosti z prepadového zásobníka mincí, ktorý sa nachádza vnútri zariadenia. Bez otvorenia a zatvorenia automatu nebude proces odvodu korektne dokončený.

Aplikácia následne zobrazí výzvu na voľbu rozsahu odvodu hotovosti (zobrazené nižšie).

Na výber sú celkom tri možnosti:

Odvod s ponechaním limitov

Pre každú nominálnu hodnotu je možné v nastaveniach automatu určiť zostatok (tzv. hladinu), ktorú si želáte v zariadení ponechať. Pri odvode s ponechaním limitov tak zo zariadenia budú odvedené iba nominálne hodnoty v množstvách presahujúcich určené zostatky.

Príklad

V zariadení sa nachádza 53 kusov 1-eurových mincí. V nastaveniach aplikácie je pre nominálnu hodnotu 1 euro nastavená hladina 50 kusov. Pri odvode s ponechaním limitov tak zo zariadenia budú odvedené tri 1-eurové mince.

Kompletný odvod

V tomto režime bude zariadenie kompletne vyprázdnené tak, že v recyklačných valcoch zariadenia nezostatnú žiadne finančné prostriedky.

Odvod sa netýka hotovosti v tzv. nerecyklačných umiestneniach, akými sú kazety, prepadový zberač mincí či zmiešaný zberať mincí.

Vlastné

V tomto režime je možné pre každú nominálnu hodnotu jednotlivo určiť, koľko kusov má byť odvedených.

Vysypanie obsahu vstupu pre mince

Ak zákazník do vloží automatu finančné prostriedky skôr, ako je zariadeniu zaslaná čiastka na úhradu, zariadenie je na to uspôsobené a takéto prostriedky sa automaticky započítajú do zaplatenej čiastky.

Avšak v prípade, ak zákazník vloží do automatu finančné prostriedky, pričom nakoniec platbu realizovať neplánuje, zo zariadenia je možné hotovosť vysypať stlačením tlačidla "Vysypanie obsahu vstupu pre mince".

Zrušenie nedokončenej transakcie

V prípade, ak dôjde k výpadku spojenia medzi aplikáciou Pokladňa a hotovostným automatom a nie je možné korektne dokončiť platobnú transakciu, je možné ručne vyvolať jej ukončenie stlačením tlačidla "Zrušiť nedokončenú transakciu".

Ochranný kryt

Na výstupe bankoviek sa nachádza ochranný priehľadný kryt z plexiskla, ktorý sa automaticky otvorí, keď zariadenie vydáva bankovky. Po prebratí bankoviek sa kryt opäť automaticky zatvorí.

V prípade, ak nastane situácia, kedy je potrebné kryt manuálne otvoriť (napr. kupujúci si omylom nechal predmet vo výstupe na bankovky) je možné kryt obsluhovať stlačením tlačidiel "Otvoriť ochranný kryt" a "Zatvoriť ochranný kryt".

Systémové akcie

V tejto sekcii sa nachádzajú operácie, ktorými je možné obsluhovať samotné zariadenie, či vstavaný počítač.

V prípade niektorých porúch je potrebné zariadenie resetovať. Vykonáte tak stlačením tlačidla "Resetovať zariadenie".

V prípade potreby je taktiež možné vstavaný počítač reštartovať (stlačením tlačidla "Reštartovať vstavaný počítač") alebo vypnúť (stlačením tlačidla "Vypnúť vstavaný počítač").

Platba v hotovosti

Počas platby v hotovosti aplikácia PORTOS Pokladňa automaticky zobrazí dialógové okno, v ktorom zobrazuje činnosť hotovostného automatu.

V dialógovom okne sú zobrazené nasledovné prvky:

 • Aktuálna činnosť hotovostného automatu: priebežne aktualizovaná tak, aby mal personál prehľad o priebehu platby. Napr. "Čakám na vloženie hotovosti.".

 • Vložená čiastka: celková suma, ktorú doposiaľ kupujúci do stoja vložil.

 • Čiastka na doplatenie: suma, ktorú kupujúcemu ostáva doplatiť pre vyrovnanie hodnoty nákupu.

 • Výdavok: suma, ktorú zariadenie vydá kupujúcemu.

 • Stav zásobníkov: Personál počas dňa pri každej hotovostnej trasnsakcii priebežne vidí stav hotovosti v zariadení a môže tak včas reagovať dotáciou, alebo odvodom tak, aby bol stroj schopný prijímať a vydávať hotovosť.

 • Tlačidlo "Zrušiť": pre prerušenie transakcie. Po jeho stlačení automat vráti všetky doposiaľ vložené finančné prostriedky.

Samotné množstvá stavu zásobníkov sú zobrazené iba používateľom s priradeným oprávnením pre správu hotovosti ("Vklad a výber").

Nedostatok finančných prostriedkov

V prípade, ak hotovostný automat nemá dostatok finančných prostriedkov, aplikácia PORTOS Pokladňa zobrazí chybové hlásenie upozorňujúce na vzniknutú situáciu.

Hotovostný terminál v takomto prípade nevráti už vložené prostriedky. Personál musí výšku výdavku odovzdať kupujúcemu z iného zdroja (z peňažnej zásuvky, či peňaženky).

Príklad

Pri sume nákupu 3,80 EUR vložil kupujúci 4 eurá, avšak hotovostný automat nemá prostriedky na vydanie hotovosti vo výške 20 centov. Hotovostný automat si 4 eurá ponechá a personál je povinný kupujúcemu vydať 20 centov z iného zdroja (z peňažnej zásuvky, či peňaženky).

Last updated