Vrátenie tovaru

V prípade, ak si kupujúci želá vrátiť zakúpený tovar, vykonáte tzv. "Vrátenie dokladu".

Pre vrátenie dokladu použite postup popísaný nižšie:

  • V hlavnej aplikačnej ponuke zvoľte možnosť "Uzatvorené účty".

  • Zobrazí sa tabuľka s účtami, v ktorom nájdete účet, pre ktorý si želáte vykonať vrátenie.

  • Dvojklikom prejdete na obrazovku detailu uzatvoreného účtu.

  • V aplikačnej lište sltačte tlačidlo "Vrátenie dokladu".

Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom označíte tie položky pôvodného dokladu, ktoré si želá kupujúci vrátiť. Pre každú položku taktiež môžete určiť množstvo, ktoré má byť vrátené.

Pre potvrdenie vrátenia stlačte tlačidlo "Vrátiť tovary" (alebo klávesu ENTER).

Storno

Pri omyle obsluhy stornujeme doklad pomocou tlačidla Zrušenie dokladu na aplikačnej lište. Zobrazí sa dialógové okno, ktoré vás upozorní na doklad s mínusovými množstvami.

Last updated