Typy skladových pohybov

V závislosti od toho, či chceme zvyšovať alebo znižovať skladový zostatok tovaru (skladovej karty), používame niektorý z typov skladových pohybov, ktorý systém PORTOS ponúka:

Príjemka

Používa sa na vloženie nákupu tovaru od dodávateľa. Príjmom docielime na vybraných skladových kartách zvýšenie skladového zostatku.

Výdajka

Používa sa na odpis resp. ručné odťaženie skladu, alebo na zaznamenanie výdaju tovaru odberateľovi. Výdajkou docielime na zvolených skladových kartách zníženie skladového zostatku. Výdajka môže okrem skladových kariet obsahovať aj iné typy tovarov (receptúry, ..).

Faktúra

Ak výdajku považujeme za interný doklad, faktúra slúži ako doklad určený pre našich odberateľov. Rovnako ako výdajka, faktúra taktiež znižuje skladové zostatky tovaru.

Presunka

Presunkou docielime presun skladového zostatku z jedného tovaru na druhý. Napríklad, ak evidujeme tovary na hlavnom sklade a sklade pre bar a kuchyňu, presunkou môžeme docieliť presun materiálu medzi týmito skladmi.

Ďalšie dva špeciálne typy skladových pohybov vytvára systém automaticky:

Predajka

vznikne pri uzatvorení (vytlačení) každého pokladničného dokladu, kedy sú znížené skladové zostatky predaného tovaru. Jednému pokladničnému dokladu tak prislúcha jeden skladový pohyb typu predajka.

Korekcia

vznikne po dokončení inventúry, kedy sú korigované skladové zostatky tých tovarov, pri ktorých bol zistený nesúlad medzi evidovaným a skutočným množstvom, teda manko, resp. prebytok. Jednej inventúre tak prislúcha jeden skladový pohyb typu korekcia.

Last updated