Uzatvorenie účtu

Pre vyhotovenie pokladničného dokladu a zobrazenie obrazovky uzatvorenia účtu stlačte v obrazovke predaja vpravo dole tlačidlo Uzavrieť účet (alebo klávesu F12).

Na tejto obrazovke sú zobrazené nasledovné finančné informácie:

 • V Hotovosti: Suma k úhrade v prípade, ak je doklad platený v hotovosti. Od 1.7.2022 je táto suma zaokrúhlená na najbližších 5 eurocentov (resp. na 5 centov pri sume od 1 do 5 centov).

 • Bezhotovostne: Suma k úhrade v prípade, ak je doklad platený bezhotovostne (teda platobnou kartou, stravnými lístkami alebo akýmikoľvek inými platidlami, ako je hotovosť).

 • Prijaté: V tejto sekcii má pokladník možnosť vložiť sumu, ktorú prijal od zákazníka. Automaticky sa tak prepočíta sekcia Vrátiť / Doplatiť nižšie.

 • Vrátiť / Doplatiť: Vložením prijatej sumy sa automaticky prepočíta suma, ktorú je potrebné zákazníkovi vrátiť, alebo ktorú ešte musí zákazník doplatiť, aby vyrovnal hodnotu nákupu.

Formy dokladu

Pod finančnými údajmi sa nachádza priestor pre určenie formy dokladu. PORTOS podporuje dve formy vyhotovenia dokladu:

 • Papierový doklad: daňový doklad je vytlačený na tlačiarni

 • Elektronický doklad: elektronický daňový doklad, tzv. e-doklad, je zaslaný e-mailom ako príloha vo formáte PDF.

Pre používanie elektronických dokladov je potrebné v závislosti od typu používanej eKasy vyplniť údaje o e-mailovej schránke (SMTP nastavenia), z ktorej budú elektronické doklady odosielané.

Pre vyhotovenie a odoslanie elektronického dokladu e-mailom je potrebné označiť políčko "Zaslať doklad e-mailom". V tomto prípade je potrebné vyplniť e-mailovú adresu kupujúceho do políčka "E-mailová adresa.".

V prípade, ak je účet spojený so zákazníckym účtom, ku ktorému je vyplnená e-mailová adresa, táto je automaticky vyplnená.

Nastavenie formy dokladu

V nastaveniach aplikácie v sekcii "Uzatvorenie účtu" môžete v políčku "Predvolená forma dokladu" určiť, ktorý spôsob odosielana dokladov bude automaticky zvolený pri vstupe do obrazovky uzatvorenia účtu. K dispozícii sú nasledovné možnosti:

 • Papierový doklad: Aplikácia vždy vyberie papierový doklad.

 • E-mailový doklad: Aplikácia vždy vyberie e-mailový doklad.

 • E-mailový doklad (ak je e-mailová adresa k dispozícii): Aplikácia vyberie e-mailový doklad v prípade, ak je e-mailová adresa kupujúceho známa. V opačnom prípade bude vybraný papierový doklad.

V prípade, ak si neželáte používať elektronické doklady, môžete sekciu s voľbou formy dokladu skryť vypnutím nastavenia "Povoliť e-doklady" (viď. obrázok nižšie).

Výber platidla

Pre uzatvorenie účtu zvolíte niektoré z tlačidle v spodnej časti obrazovky. Štandardné nastavenie umožňuje:

 • uzatvorenie účtu v hotovosti: stlačte tlačidlo Hotovosť (alebo klávesu F12).

 • bezhotovostné uzatvorenie účtu: stlačte tlačidlo Platobná karta (alebo klávesu F10)

Prispôsobenie najpoužívanejších platidiel

Platidlá zobrazené v spodnej časti je možné prispôsobiť. V nastaveniach aplikácie v sekcii "Uzatvorenie účtu" môžete v sekcii "Platidlá" určiť, ktoré dve alebo tri platidlá budú zobrazené v obrazovke uzatvorenia účtu.

K dispozícii je výber nasledovných platidiel:

 • Primárne platidlo: Platidlo zobrazené v spodnej časti, dostupné pod klávesovou skratkou F12. Predvolene ide o hotovostné platidlo.

 • Sekundárne platidlo: Platidlo zobrazené v spodnej časti, dostupné pod klávesovou skratkou F10. Predvolene ide o bezhotovostné platidlo (Platobná karta).

 • Terciálne platidlo: Voliteľné platidlo zobrazené v spodnej časti, dostupné pod klávesovou skratkou F8. Predvolene je toto platidlo vypnuté (príslušné tlačidlo je v obrazovke uzatvorenia skryté).

 • Výdavkové platidlo: Platidlo, ktoré bude použité v prípade, ak pokladník prijíme obnos prostriedkov prevyšujúci hodnotu nákupu. Predvolene ide o hotovostné platidlo.

Úpravu zoznamu platidiel vykonáte v aplikácii BackOffice, v sekci Platidlá. Každému platidlu je možné nastaviť vlastný názov, prípadne ich nastaviť ako neaktívne (v takom prípade ich nebude možné používať pri uzatváraní účtu).

Vedeli ste, že PORTOS dokáže preposlať do platobného terminálu čiastku na úhradu úplne automaticky:

Aplikácia PORTOS Pokladňa umožňuje poslať sumu k úhrade do platobného terminálu pri uzatvorení účtu. Obsluha tak nemusí na termináli vkladať sumu na zaplatenie manuálne. Informujte sa u servisného technika ohľadom kompatibility Vášho platobného terminálu.

Kombinácia platidiel

V prípade, ak si želáte uzavrieť účet kombináciou platidiel (napríklad, ak časť účtu je platená stravnými lístkami a časť v hotovosti), stlačte tlačidlo "Pridať platbu" v aplikačnej lište v hornej časti obrazovky (alebo klávesu F5).

Zobrazené je dialógové okno pre pridanie platby, v ktorom uvediete prijatú čiastku a typ platidla.

Pre potvrdenie stlačte tlačidlo Pridať (alebo klávesu ENTER).

Po potvrdení sa platidlo zobrazí v obrazovke. Zostávajúca suma sa automaticky prepočíta v políčku "Prijaté", vďaka čomu môžete zvyšnú sumu pohodlne uhradiť niektorým z platidiel dostupných nižšie, alebo pridať ďalšiu platbu.

Vedľa každej platby sa nachádza tlačidlo (ikonka červeného koša) pre odstránenie platidla.

Výber fiskálnej tlačiarne

Ak máte v rámci systému PORTOS pripojené viaceré tlačiarne, pri uzatvorení účtu dokážete stlačením tlačidla Uzavrieť na (alebo klávesou F2) zvoliť akúkoľvek tlačiareň v rámci siete.

Túto možnosť dokážete v nastaveniach používateľov individuálne povoliť alebo zakázať.

Výber používateľa

Ak si želáte uzavrieť účet, za ktorý prevezme finančné prostriedky iná osoba, pri uzatvorení účtu dokážete stlačením tlačidla Uzavrieť ako (alebo klávesou F4) zvoliť akýkoľvek používateľský účet.

Túto možnosť dokážete v nastaveniach používateľov individuálne povoliť alebo zakázať.

Last updated