Licenčné podmienky

Táto zmluva (ďalej len „Licenčná zmluva“) je licenčnou zmluvou podľa § 46 a nasl. zákona č. 121/2000 Sb. o práve autorskom, v platnom znení, medzi Používateľom (oprávneným z licencie) softvérového produktu a spoločnosťou Nine Digit, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kresánkova 3597/12, PSČ 84105, IČO 47944277, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Bratislava, oddiel SRO, vložka 101273/B, ako poskytovateľom licencie (ďalej len „Dodávateľ“).

1. LICENCIA

1.1 Dodávateľ vám udeľuje licenciu na používanie pokladničného systému PORTOS (ďalej ako „Softvérový produkt“) na dohodnuté obdobie uvedené v Príslušných podmienkach vrátane akýchkoľvek rozšírení alebo predĺžení dohodnutého obdobia (ďalej ako „Obdobie predplatného“), za predpokladu, že súhlasíte so všeobecnými podmienkami tejto Zmluvy.

1.2 Dodávateľ môže túto Licenčnú Zmluvu kedykoľvek zmeniť prostredníctvom oznámenia, ktoré vám v súlade s touto Zmluvou predloží, pričom vaše pokračujúce používanie akéhokoľvek dotknutého Softvérového produktu kedykoľvek v priebehu 30 dní po predložení oznámenia sa bude považovať za váš súhlas so zmenou tejto Zmluvy. Dodávateľ môže ďalšie používanie akýchkoľvek dotknutých Softvérových produktov, ktoré ste v minulosti získali, podmieniť vaším súhlasom s touto zmenenou Licenčnou Zmluvou. Ak sa rozhodnete zmenenú Licenčnú Zmluvu odmietnuť, Dodávateľ môže ukončiť vaše používanie takéhoto dotknutého Softvérového produktu.

2. PREVOD LICENCIE

2.1 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Licenčnej zmluvy môže Používateľ postúpiť na tretiu stranu (ďalej len „Nadobúdateľ“) iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Dodávateľa a za obchodných podmienok stanovených Dodávateľom. V prípade udelenia súhlasu pre prevod licencie musí Používateľ (pôvodne oprávnený z licencie) previesť na Nadobúdateľa licencie všetky časti Softvérového produktu, vrátane všetkých rozširujúcich licencií. Zo svojich zariadení je Používateľ povinný celkom odstrániť všetky inštalácie Softvérového produktu, ak pri prevode nadobúdateľovi tieto zariadenia neprevádza spolu s prevodom licencie.

3. DOVOLENÉ POUŽITIE RIEŠENIA

3.1 Riešenie môžete používať maximálne na dohodnutom počte (ďalej ako „Povolený počet zariadení“) mobilných telefónov, smartfónov, tabletov, zariadení v mobilnej sieti alebo iných mobilných zariadení (každé jednotlivo ďalej ako „Mobilné zariadenie“), osobných počítačov, IoT a iných zariadení pripojených k internetu alebo iných zariadení kompatibilných s Riešením (vrátane každého jednotlivého Mobilného zariadenia označeného ako „Zariadenie“) uvedenom v Príslušných podmienkach.

4. VLASTNÍCKE PRÁVA

4.1 Riešenie a Dokumentácia sú duševným vlastníctvom Dodávateľa a sú chránené príslušnými právnymi predpismi o ochrane autorských práv, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a inými príslušnými právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa Riešenie používa. Štruktúra, usporiadanie a počítačový kód Softvéru alebo firmvéru sú cenným obchodným tajomstvom a dôvernými informáciami Dodávateľa. V rozsahu, v ktorom uvediete Dodávateľovi akékoľvek komentáre alebo návrhy týkajúce sa Riešenia, udeľujete Dodávateľovi právo a licenciu na uchovávanie a použitie akýchkoľvek takýchto komentárov alebo návrhov na akýkoľvek účel v jeho súčasných alebo budúcich produktoch či službách, bez toho, aby vám bola poskytnutá ďalšia kompenzácia a bez vášho súhlasu s takýmto uchovávaním alebo používaním.

4.2 Táto Licenčná zmluva neudeľuje Používateľovi žiadne práva v spojení s ochrannými známkami Dodávateľa.

5. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

5.1 Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody ani za nepriame škody, nech sú akékoľvek (vrátane, nie výhradne, následných škôd, vedľajších škôd, škôd v dôsledku straty zisku z podnikania, prerušenia podnikania, straty informácií o podnikaní alebo akýchkoľvek ďalších finančných strát), aj keď vznikli na základe použitia alebo nemožnosti použitia Softvérového produktu Dodávateľa, a to aj v prípade, že dodávateľ bol označený ako možný pôvodca týchto škôd a tiež vrátane prípadu, že takúto možnosť bolo možné vopred predpokladať. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za straty zisku Používateľa. Dodávateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a úplnosť výstupov zo Softvérového produktu odovzdávaných orgánom štátnej správy a samosprávy, obchodným partnerom a ďalším subjektom.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Všetky písomnosti určené Dodávateľovi v súvislosti s touto zmluvou je Používateľ povinný posielať výhradne na adresu info@ninedigit.sk

6.2 Pokiaľ súd rozhodne, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, ostávajú ostatné ustanovenia zmluvy platné a účinné a zmluvné strany doplnia zmluvu novým ustanovením v zmysle jej pôvodného neplatného ustanovenia.

V Bratislave, 14. augusta 2019.

Last updated