Otvorené účty

Na tejto obrazovke sú zobrazené všetky otvorené účty. Otvorené účty sú účty, pre ktoré ešte nebol vyhotovený daňový doklad (vytlačený na tlačiarni či zaslaný emailom).

Spôsob zobrazenia účtov

Aplikácia PORTOS Pokladňa podporuje tri spôsoby zobrazenia otvorených účtov: zoznam, dlaždice a mapa. Zobrazenie podľa dlaždíc alebo mapy zohľadňuje nastavenie Zón.

Tip

Vytvorenie a úprava zón je možná v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia - Zóny.

Zoznam

V tomto režime zobrazenia sú účty zobrazené vo forme tabuľky. Prvý stĺpec tabuľky slúži na hromadné označovanie účtov. V tomto režime je navyše k dispozícii vyhľadávacie pole pre rýchle vyhľadanie účtu na základe jeho názvu.

Dlaždice

Zobrazenie vo forme dlaždíc zoskupuje účty podľa stolov, na ktorých sú účty umiestnené.

Účty evidované na konkrétnom stole sú zobrazené v lište na pravej strane obrazovky. Jeden stôl môže obsahovať aj viac, ako jeden otvorený účet.

Mapa

Podobne, ako pri zobrazení vo forme dlaždíc, aj zobrazenie v režime mapy zoskupuje účty podľa stolov. Navyše však vo forme "pôdorysu" vizuálne zobrazuje rozmiestnenie stolov tak, ako je nastavené vo vlastnostiach zóny.

Akcie dostupné v aplikačnej lište

Aplikačná lišta v hornej časti obrazovky obsahuje nasledovné tlačidlá

 • Premenovať: zmení názov označeného účtu.

 • Zmeniť účtujúceho: zmení používateľa, ktorý je vlastníkom účtu. Užitočné napríklad pri striedaní smeny.

 • Zmeniť umiestnenie: zmeni stôl, ku ktorému je účet priradený. Užitočné v prípade, ak si hostia presadnú.

 • Rozdeliť: otvorí obrazovku rozdelenia účtu, v ktorej je možné jednotlivé položky účtu pridať do nového alebo existujúceho účtu. Užitočné v prípade, ak si hostia želajú uhradiť iba časť účtu.

 • Zmeniť typ nákupu: zmení typ nákupu pre daný účet a tým aj priradenie sadzieb DPH pre jednotlivé položky účtu, ak je tak nastavené v asociovanom tovare.

 • Predbežný účet: vytlačí predbežný účet na predvolenej objednávkovej tlačiarni.

 • Obnoviť: opätovne načíta zoznam otvorených účtov.

 • Uzatvoriť: otvorí obrazovku uzatvorenia účtu, na ktorej je možné účet uzatvoriť a doklad buď vytlačit, alebo odoslať e-mailom.

 • Vymazať: vymaže označený účet.

Za tlačidlami sa nachádza meno aktuálne prihláseného používateľa. Kliknutím na toto tlačidlo aplikácia odhlási prihláseného používateľa.

Hormadné akcie

V prípade, ak označíte viac, ako jeden účet, aplikačná lišta sa automaticky prepne do režimu, v ktorom zobrazuje hromadné akcie, ktorými upravujete vlastnosti všetkých označených účtov:

 • Zmeniť účtujúceho: zmení účtujúceho pre všetky označené účty.

 • Zmeniť umiestnenie: zmení umiestnenie pre všetky označené účty.

 • Spojiť: zlúči všetky označené účty do zvoleného účtu.

 • Zmeniť typ nákupu: zmení typ nákupu pre všetky označené účty.

 • Predbežné účty: vytlači predbežný účet pre každý z označených účtov.

 • Uzavrieť: hromadne uzatvorí zvolené účty.

 • Vymazať: vymaže všetky označené účty.

Last updated