Pohyby na skladovej karte

Pre získanie všetkých skladových pohybov týkajúcich sa konkrétnej skladovej karty kliknite v hlavnom menu na možnosť "Pohyby na skladovej karte".

Filtre

Pred exportovaním štatistík je možné zvoliť filtre určujúce, na základe ktorých údajov budú štatistiky vyčíslené.

Skladová karta

V tejto sekcii určíte číselné označenie skladovej karty a sklad, v ktorom je evidovaná.

Rozsah dátumov

Rozsah dátumov, za ktoré bude štatistika vypracovaná. Možné je určiť ľubovolný počiatočný a konečný dátum a čas, s presnosťou až na minúty. Pre urýchlenie voľby sú v aplikácii pripravené početné predvoľby:

 • Dnes

 • Včera

 • Predošlý týždeň

 • Tento mesiac

 • Predošlý mesiac

 • Tento kvartál

 • Predošlý kvartál

 • Tento polrok

 • Predošlý polrok

 • Tento rok

 • Predošlý rok

Kliknutím na niektorú z predvolieb sa polia "Od" a "Do" v sekcii rozsah dátumov nastavia na požadovaný interval.

Typ skladového pohybu

Výberom jedného alebo vacerých typov skladových pohybov viete určiť, či sa do štatistiky započítajú iba predaje vykonané cez konkrétne typy skladových pohybov.

Ak neoznačíte žiaden z typov, filter podľa typu skladového pohybu nebude aplikovaný a do štatistiky sa zarátajú všetky tri typy skladových pohybov.

Vytvorenie štatistík

Stlačením tlačidla "Exportovať pohyby skladovej karty do Excel súboru" aplikácia vykalkuluje štatistiky a vyzve Vás na uloženie excelovského súboru.

Obsah exportovaného súboru

Výsledný súbor obsahuje 2 sekcie (listy).

V úvodnom liste sa nachádza zoznam filtrov použitých pre vyčíslenie štatistík a sumárne údaje.

Na druhom liste sa nachádza samotná zostava pozostávajúca zo všetkých skladových pohybov, na ktorej bola predmetná skladová karta.

 • Dátum: dátum, kedy vznikol skladový pohyb. Pri korekcii po inventúre ide o moment uzatvorenia inventúry, pri predajka ide o moment uzatvorenia/tlače pokladničného dokladu.

 • Druh skl. pohybu: druh skladového pohybu

 • Celková zmena množstva: Celkové množstvo, o ktoré sa vzhľadnom na skladový pohyb zvýšil (kladná hodnota) alebo znížil (záporná hodnota) skladový zostatok skladovej karty. V prípade korekcie po inventúre ide o rozdiel medzi skutočným a očakávaným skladovým množstvom.

 • Celková nákupná cena bez DPH: Celková obstarávacia cena vyjadrená bez DPH.

 • Priemerná nákupná cena bez DPH: Podiel celkovej nákupnej ceny bez DPH a množstva.

 • Očakávané množstvo pri inventúre: Očakávané skladové množstvo, ktoré bolo pri inventúre evidované systémom. Údaj je k dispozícii iba pri skladovom pohybe typu "Korekcia po inventúre".

 • Skutočné množstvo pri inventúre: Skutočné skladové množstvo, ktoré bolo pri inventúre vložené používateľom. Údaj je k dispozícii iba pri skladovom pohybe typu "Korekcia po inventúre".

 • Číslo skl. pohybu: Číslo skladového pohybu.

 • Poznámka k skladovému pohybu: Poznámka k skladovému pohybu, ak je vyplnená.

 • Používateľ: Používateľ, na základe ktorého bol skladový pohyb vytvorený. V prípade predajky ide o používateľa, ktorý uzatvoril pokladničný doklad. V prípade korekcie po inventúre ide o používateľa, ktorý uzatvoril (ukončil) inventúru.

 • Názov pokladničného dokladu: Názov pokladničného dokladu, po uzatvorení ktorého bol vytvorený tento skladový pohyb. Údaj je k dispozícii iba pri skladovom pohybe typu "Predajka".

 • Číslo pokladničného dokladu: Číslo pokladničného dokladu, po uzatvorení ktorého bol vytvorený tento skladový pohyb. Údaj je k dispozícii iba pri skladovom pohybe typu "Predajka".

 • Číslo dennej uzávierky pokladničného dokladu: Číslo dennej uzávierky pokladničného dokladu, po uzatvorení ktorého bol vytvorený tento skladový pohyb. Údaj je k dispozícii iba pri skladovom pohybe typu "Predajka".

 • Názov fiskálnej tlačiarne: Názov fiskálnej tlačiarne, na ktorej bol uzatvorený doklad, po uzatvorení ktorého bol vytvorený tento skladový pohyb. Údaj je k dispozícii iba pri skladovom pohybe typu "Predajka".

Last updated