Štatistiky predaja

Pre získanie podrobných štatistík predaja kliknite v hlavnej ponuke na možnosť "Štatistiky predaja".

Ak si miesto štatistik želáte exportovať iba samotné "surové" dáta o predaji, určené na ďalšie spracovanie, pozrite sekciu Export predaja.

Ak si želáte exportovať iba dáta o pohybe na jedinej skladovej karte, pozrite aj sekciu Pohyby na skladovej karte.

Filtre

Pred exportovaním štatistík je možné zvoliť filtre určujúce, na základe ktorých údajov budú štatistiky vyčíslené.

Rozsah dátumov

Rozsah dátumov, za ktoré bude štatistika vypracovaná. Možné je určiť ľubovolný počiatočný a konečný dátum a čas, s presnosťou až na minúty. Pre urýchlenie voľby sú v aplikácii pripravené početné predvoľby:

 • Dnes

 • Včera

 • Predošlý týždeň

 • Tento mesiac

 • Predošlý mesiac

 • Tento kvartál

 • Predošlý kvartál

 • Tento polrok

 • Predošlý polrok

 • Tento rok

 • Predošlý rok

Kliknutím na niektorú z predvolieb sa polia "Od" a "Do" v sekcii rozsah dátumov nastavia na požadovaný interval.

Fiskálne tlačiarne

Ďalšou možnosťou je výber fiskálnych tlačiarní. Štatistiky tak budu tvorené len z tých skladových pohybov, ktoré sa viažu na pokladničné doklady uzatvorené na zvolených fiskálnych tlačiarňach.

Typ skladového pohybu

Výberom jedného alebo vacerých typov skladových pohybov viete určiť, či sa do štatistiky započítajú iba predaje vykonané predajom cez pokladnicu (Predajka), alebo aj skladové pohyby Výdajka a Faktúra. Ak neoznačíte žiaden z typov, filter podľa typu skladového pohybu nebude aplikovaný a do štatistiky sa zarátajú všetky tri typy skladových pohybov.

Vytvorenie štatistík

Stlačením tlačidla "Exportovať štatistiky predaja do Excel súboru" aplikácia vykalkuluje štatistiky a vyzve Vás na uloženie excelovského súboru.

Obsah exportovaného súboru

Súbor má 4 sekcie (listy). V úvodnom liste sa nachádza zoznam filtrov použitých pre vyčíslenie štatistík a sumárne údaje. Na zvyšných troch listoch sa nachádzajú ďalšie filtrovateľné zostavy popísané nižšie.

Tržby podľa druhu

V sekcii tržieb podľa druhu su pre druhové zaradenia tovarových skupín vyčíslené ich tržby, náklady, zisk, marža vyjadrená v percentách a rabat vyjadrený v percentách. Zatriedenie tovarovej skupiny do druhového zaradenia je možné v nastaveniach aplikácie Link.

Tržby podľa tovarovej skupiny

V sekcii tržby podľa tovarovej skupiny sú rozpísané tržby, náklady marža a rabat pre jednotlivé tovarové skupiny.

Tržby podľa tovaru

V poslednej sekcii sú pre každý tovar rozpísané informácie o tržbách za tovar spolu s informáciami o nákladoch podľa každej suroviny, ktorá sa pri predaji tovar odťaží zo skladu. Po každom riadku s informáciami o tovare nasledujú riadky popisujúce informácie o všetkých surovinách, ktoré boli pri predaji tovaru odťažená.

Stĺpce tejto sekcie sú preto podľa ich významu rozdelné na informácie o tovare a informácie o surovine.

Informácie o tovare (tieto stĺpce nie sú vyplnené v riadkoch popisujúcich surovinu)

 • Druhové zaradenie: druhové zaradenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný

 • Tovarová skupina: skupina, v ktorej je tovar evidovaný

 • Označenie tovarovej skupiny: skrátené 3-miestne označenie tovarovej skupiny

 • Názov tovaru

 • Číselný kód tovaru: číselný kód, pod ktorým je tovar evidovaný v sklade

 • Sklad tovaru: sklad, v ktorom je tovar evidovaný

 • Množstvo tovaru: celkové predané množstvo tovaru

 • Tržby bez DPH: celková suma útržená za predaj tovaru vyjadrená s DPH

 • Tržby s DPH: celková suma útržená za predaj tovaru vyjadrená s DPH

 • Zisk: finančne vyjadrený rozdiel medzi tržbami a nákladmi

 • Marža (%): marža vyjadrená v percentách

 • Rabat (%) : rabat vyjadrený v percentách

Informácie o surovine (tieto stĺpce nie sú vyplnené v riadkoch popisujúcich tovar)

 • Názov suroviny

 • Číselný kód suroviny: číselný kód, pod ktorým je surovina evidovaná v sklade

 • Sklad suroviny: sklad, v ktorom je evidovaná surovina

 • Množstvo suroviny: celkové množstvo suroviny spotrebované za účelom predaja príslušného tovaru

 • Náklady bez DPH: priemerná obstarávacia cena v čase spotrebovania suroviny za účelom predaja tovaru

Last updated