Vytvorenie novej inventúry

Pre vytvorenie novej inventúry, stlačte tlačidlo Začať inventúru, ktoré sa nachádza v pravej časti obrazovky, nad tabuľkou predošlých inventúr.

Pridanie tovarov do inventúry

Aby ste mohli pomocou inventúry vkladať skutočné skladové zostatky tovarov, je nutné tieto tovary najskôr do inventúry pridať. Pridanie tovarov do inventúry je možné robiť aj priebežne, až do momentu, pokiaľ nie je inventúra uzatvorená.

Pridanie položiek je možné realizovať dvoma spôsobmi:

  1. pridaním jedného tovaru (riadku)

  2. pridaním tovarov zo zoznamu

Pre pridanie tovaru do inventúry stlačte tlačidlo "Pridať" nad tabuľkou v sekcií "Položky" a vyberte preferovaný spôsob pridania tovaru.

Pridanie riadku

Zvolením možnosti pridať riadok sa pod tabuľkou položiek zobrazí vyhľadávacie pole, do ktorého môžete vkladať názov tovaru, jeho číselné označenie alebo niektorý z priradených čiarových kódov.

Klávesové skratky

Pridávanie tovaru si môžete značne urýchliť používaním klávesových skratiek, myš tak môžete položiť bokom.

  1. Stlačte klávesu INSERT pre vloženie nového riadku.

  2. Pod tabuľkou s položkami sa zobrazí vyhľadávacie pole, do ktorého môžete písať názov tovaru, jeho číselné označenie alebo niektorý z priradených čiarových kódov.

  3. Pod vyhľadávacím poľom sa zobrazia tovary, výsledky vyhľadávania, v ktorých je možné prechádzať stlačením ŠÍPKY HORE a ŠÍPKY DOLE.

  4. Stlačením klávesy ENTER sa tovar vloží do inventúry a označí sa vstup "Skutočné množstvo" pre vloženie množstva tovaru.

  5. Klávesou TAB (tabulátor) sa môžete presúvať do ďalšieho riadku, kombináciou SHIFT + TAB sa presuniete na predošlý riadok.

  6. Až dokončíte úpravu pridanej položky, môžete opäť stlačiť klávesu INSERT pre vloženie ďalšieho riadku.

Pridanie zo zoznamu

Zvolením možnosti pridať zo zoznamu sa otvorí zoznam tovarov, ktorý môžete upravovať rôznymi filtrami, ktoré sa nachádzajú nad tabuľkou so zoznamom tovarov.

Ak si želáte vybrať iba niektoré konkrétne tovary, označiť ich môžete stlačením štvorca v prvom stĺpci tabuľky a tento výber potvrdiť tlačidlom "Pridať (počet) položiek".

Ak si želáte vybrať všetky tovary z tabuľky, môžete zvoliť možnosť "Pridať všetko ((počet))".

Odstránenie tovarov z inventúry

Ak si želáme z inventúry odstrániť tovary, ktoré už do inventúry boli pridané, môžeme stlačiť v riadku s tovarom tlačidlo menu ( symbol troch bodiek v poslednom stĺpci tabuľky položiek) a zvoliť možnosť "Odstrániť".

Ak si prajete vymazať viacero položiek naraz, označením týchto položiek (pomocou štvorčeka v prvom stĺpci tabuľky zoznamu skladových pohybov) sa objaví nad tabuľkou tlačidlo "Odstrániť označené".

Klávesové skratky

Označenie položiek v tabuľke je možné použitím klávesy MEDZERNÍK. Prechádzanie tabuľkou je možnéŠÍPKOU HORE a ŠÍPKOU DOLE.

Odstránenie tovarov s nevloženými množstvami

Ak si prajete vymazať všetky položky, ktoré nemajú vložené skutočné množstvo, stlačte tlačidlo menu (nad tabuľkou, v sekcií "Položky") a zvoľte možnosť "Odstrániť - Položky s nevloženými množstvami".

Vkladanie skutočných množstiev

Ak už máte v inventúre vložené všetky tovary, ktorých zostatky chceme kontrolovať, je načase vkladať skutočné množstvá.

V sekcií položky sa v každom riadku nachádza vstup "Skutočné množstvo". Po vložení množstva sa v prípade manka alebo prebytku zobrazí indikácia o rozdiele skutočného množstva (množstvo, ktoré ste fyzicky na sklade našli) oproti evidovanému množstvu (množstvo, ktoré predpokladá systém PORTOS).

Skutočné množstvo môžete prepisovať alebo vymazať stlačením tlačidla "X" až do momentu, kedy inventúru neukončíme.

Hromadné vkladanie skutočných množstiev

Ak si želáme hromadne vložiť skutočné množstvá, stlačte tlačidlo menu v nad tabuľkou, v sekcií "Položky". Možnosť "Vyplniť chýbajúce množstvá" ponúka dve možnosti:

  1. Vyplniť chýbajúce množstvá - Nulovými množstvami

  2. Vyplniť chýbajúce množstvá - Evidovanými množstvami

Všetkým položkám inventúry, ktoré nemajú vložené skutočné množstvo, bude nastavené skutočné množstvo na nulové, resp. ich evidované množstvo.

Ak si prajete vymazať všetky vložené množstvá v inventúre, v menu zvoľte možnosť "Odstrániť - Vložené množstvá".

Vkladanie skutočných množstiev cez Excel

Ak si želáte vkladať skutočné množstvá mimo prostredia PORTOS BackOffice, napríklad v aplikácii Excel, pozrite sekciu Import inventúry zo súboru.

Uloženie inventúry

Vkladanie skutočných množstiev či ukončenie inventúry však môžete nechať aj na inokedy. Inventúru môžete kedykoľvek uložiť (tlačidlo "Uložiť" v hornej časti obrazovky). Inventúra tak ostane neuzatvorená a budete v nej môcť pokračovať neskôr.

Odstránenie inventúry

Ak si neželáte v rozpracovanej inventúre pokračovať, môžete ju vymazať. Vymazaním inventúry sa nezmenia skladové zostatky položiek, ktoré boli pridané do inventúry. Vymazanú inventúru nie je možné obnoviť a pokračovať v nej.

Táto možnosť nie je dostupná, ak už bola inventúra ukončená.

Last updated