Export predaja

V prípade, že potrebujete zo systému PORTOS exportovať pokladničné doklady, alebo predané tovary vo formáte CSV, vhodnom pre ďalšie spracovanie, modul "Export predaja" v aplikácii Link je to správne miesto.

V úvodnej sekcii "Rozsah denných uzávierok" je možné zvoliť rozsah denných uzávierok jednotlivo, za každú fiskálnu tlačiareň pripojenú do systému. Ak si neželáte z niektorej fiskálnej tlačiarne vykonať export, stlačením tlačidla na ľavej strane môžete túto tlačiareň vyňať z exportu.

Tip: pre rýchlejšie vyplnenie rozsahu denných uzávierok použite tlačidlá v sekcii "Preddefinované rozsahy", ktoré Vám vyplnia rozsah uzávierok podľa niektorej z možností:

  • Aktuálne uzávierky - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí neuzatvorenú dennú uzávierku.

  • Predošlé uzávierky - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí poslednú uzatvorenú dennú uzávierku.

  • Tento mesiac - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí všetky denné uzávierky, ktoré boli uzatvorené v aktuálnom mesiaci.

  • Predošlý mesiac - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí všetky denné uzávierky, ktoré boli uzatvorené v predošlom mesiaci.

Pre vykonanie exportu za zvolené obdobie predaja, stlačte niektorú z možností:

  • Exportovať doklady do CSV

  • Exportovať predané tovary do CSV

  • Exportovať doklady do DBF

Aplikácia vytvorí súbor, ktorého obsah a štruktúra je popísaná nižšie, v tomto článku.

Export dokladov do CSV

Aplikácia vytvorí CSV súbor, v ktorom každý riadok reprezentuje jednu položku dokladu. Stĺpce CSV súboru sú popísané v tabuľke nižšie.

Názov stĺpca

Význam

ItemStockName

Názov skladu, v ktorom je daný tovar evidovaný.

ItemCode

Číselné označenie tovaru.

ItemName

Názov tovaru.

ItemDescription

Popis tovaru.

ItemQuantity

Predané množstvo tovaru.

ItemQuantityUnit

Množstevná jednotka, v ktorej je vyjadrené predané množstvo.

ItemTotalPriceNettoWithVat

Celková cena za položku tovaru s DPH, po aplikovaní zľavy.

ItemUnitPriceNettoWithVat

Jednotková cena za položku tovaru s DPH, po aplikovaní zľavy.

ItemUnitPriceBruttoWithVat

Jednotková cena za položku tovaru s DPH, pred aplikovaním .zľavy

ItemDiscountAmountWithVat

Výška zľavy s DPH.

ItemDiscountRate

Percentuálne vyjadrenie zľavy.

ItemArticleCategoryLabel

Označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný.

ItemType

Typ položky, môže nadobúdať tieto hodnoty: Recipe (receptúra), StockItem (skladová karta), Credit (kreditná položka), Discount (zľavová položka) alebo Service (služba).

ItemVatRate

Percentuálna výška DPH v rozsahu 0 až 100.

TicketOpenDate

Dátum a čas vytvorenia dokladu v systéme PORTOS.

TicketCloseDate

Dátum a čas uzatvorenia (vytlačenia) dokladu.

TicketNumber

Poradové číslo dokladu v rámci dennej uzávierky.

TicketFiscalName

Názov fiskálnej tlačiarne, na ktorej bol doklad vytlačený.

TicketFiscalMemorySerialNumber

Sériové číslo fiskálnej pamäte (alebo chráneného dátového úložiska), na ktorom bol doklad vytlačený.

TicketDailySalesReportNumber

Poradové číslo dennej uzávierky.

TicketCustomerCardId

Unikátny identifikátor zákazníckeho účtu.

TicketCustomerName

Názov zákazníckeho účtu.

TicketTotalAmountBruttoWithVat

Celková cena za doklad s DPH, pred aplikovaním zľavy.

TicketDiscountAmountWithVat

Celková výška zľavy za doklad.

TicketTotalAmountNettoWithVat

Celková cena za doklad s DPH, po aplikovaní zľavy.

TicketName

Názov dokladu.

TicketPurchaseType

Spôsob spotreby (doručenia), môže nadobúdať tieto hodnoty: Unknown (neznámy), WalkIn (spotreba na predajnom mieste), TakeAway (tovar je vyzdvihnutý na predajnom mieste) alebo Delivery (rozvoz).

Export predaných tovarov do CSV

Aplikácia vytvorí CSV súbor, v ktorom každý riadok reprezentuje jednu typ tovaru. Stĺpce CSV súboru sú popísané v tabuľke nižšie.

Názov stĺpca

Význam

StockName

Názov skladu, v ktorom je daný tovar evidovaný.

Code

Číselné označenie tovaru.

Codes

Zoznam čiarových kódov pridelených k tomuto tovaru (v čase vykonávania exportu do CSV súboru).

Name

Názov tovaru.

Quantity

Celkové predané množstvo tovaru.

QuantityUnit

Množstevná jednotka, v ktorej je vyjadrené predané množstvo.

TotalPriceNettoWithVat

Celková cena s DPH, po odpočítaní zliav, za ktorú bol tovar v danom množstve predaný.

ArticleCategoryLabel

Označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný.

Type

Typ položky, môže nadobúdať tieto hodnoty: Recipe (receptúra), StockItem (skladová karta), Credit (kreditná položka), Discount (zľavová položka) alebo Service (služba).

VatRate

Percentuálna výška DPH v rozsahu 0 až 100.

Export dokladov do DBF

Aplikácia vytvorí databázový DBF súbor, v ktorom každý riadok reprezentuje jednu položku dokladu. Stĺpce DBF súboru sú popísané v tabuľke nižšie.

Názov stĺpca

Formát stĺpca

Dĺžka stĺpca

Význam

KOD

char

1

Vždy nadobúda hodnotu u , ktorá indikuje, že ide o položku tovaru.

TYP

char

1

Nadobúda hodnotu R pre receptúru, S pre službu alebo K pre skladovú kartu.

SKL

char

3

Prvé 3 znaky z názvu skladu, v ktorom je tovar evidovaný.

OZN

char

13

Číselné označenie tovaru.

NAZ

char

20

Prvých 20 znakov z názvu tovaru.

JED

char

3

Množstevná jednotka, v ktorej je tovar evidovaný.

MNO

numeric

19:5

Množstvo predaného tovaru.

RES

numeric

16:2

Celková cena za položku dokladu s DPH, po aplikovaní zľavy.

SKS

numeric

16:2

(nepoužívané)

DPH

integer

2

Percentuálna sadzba DPH.

DPH_T

integer

1

Číselné označenie triedy DPH.

DAN

numeric

16:2

Výška dane.

ZLAVA

numeric

16:2

Výška zľavy aplikovanej na položku dokladu.

ZLAVA_P

numeric

14:2

Percentuálne vyjadrenie zľavy aplikovanej na položku dokladu.

DOK

char

8

(nepoužívané)

PRA

char

3

Prvé tri znaky z názvu používateľského účtu, ktorý uzatvoril doklad na fiskálnej tlačiarni.

TER

char

2

Posledné dva znaky z názvu zariadenia (pokladnice), na ktorom bolo vykonané vytlačenie dokladu.

ZAP

bool

(nepoužívané)

DEN

date

Dátum uzatvorenia dokladu.

CAS

char

5

Čas uzatvorenia dokladu.

ZAK

char

8

Prvých 8 znakov z identifikátora zákazníckeho účtu.

GRU

char

3

Označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný.

FAKT

bool

(nepoužívané)

FNO

char

7

Prvých 7 znakov z názvu platidla, ktorým bol účet uzatvorený. Pri kombinácii platidiel je hodnota prázdna.

UZAV

bool

(nepoužívané)

SIG

char

14

(nepoužívané)

REB

numeric

18:3

Celková cena za položku dokladu s DPH, pred aplikovaním zľavy.

DUC

char

5

Poradové číslo dokladu v rámci dennej uzávierky.

STOL

char

12

Prvých 12 znakov z názvu dokladu.

STA

char

1

(nepoužívané)