Export predaja

V prípade, že potrebujete zo systému PORTOS exportovať pokladničné doklady, alebo predané tovary vo formáte CSV, vhodnom pre ďalšie spracovanie, modul "Export predaja" v aplikácii Link je to správne miesto.

TIP: ak si želáte miesto samotných dát o predaji exportovať už vypracované štatistiky nad týmito dátami, pozrite sekciu Štatistiky predaja.

V úvodnej sekcii "Rozsah denných uzávierok" je možné zvoliť rozsah denných uzávierok jednotlivo, za každú fiskálnu tlačiareň pripojenú do systému. Ak si neželáte z niektorej fiskálnej tlačiarne vykonať export, stlačením tlačidla na ľavej strane môžete túto tlačiareň vyňať z exportu.

Tip: pre rýchlejšie vyplnenie rozsahu denných uzávierok použite tlačidlá v sekcii "Preddefinované rozsahy", ktoré Vám vyplnia rozsah uzávierok podľa niektorej z možností:

  • Aktuálne uzávierky - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí neuzatvorenú dennú uzávierku.

  • Predošlé uzávierky - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí poslednú uzatvorenú dennú uzávierku.

  • Tento mesiac - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí všetky denné uzávierky, ktoré boli uzatvorené v aktuálnom mesiaci.

  • Predošlý mesiac - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí všetky denné uzávierky, ktoré boli uzatvorené v predošlom mesiaci.

Pre vykonanie exportu za zvolené obdobie predaja, stlačte niektorú z možností:

  • Exportovať doklady do CSV

  • Exportovať predané tovary do CSV

  • Exportovať doklady do DBF

Aplikácia vytvorí súbor, ktorého obsah a štruktúra je popísaná nižšie, v tomto článku.

Export dokladov do CSV

Aplikácia vytvorí CSV súbor, v ktorom každý riadok reprezentuje jednu položku dokladu. Stĺpce CSV súboru sú popísané v tabuľke nižšie.

Poznámka: polia PaymentType..Name a PaymentType..Amount sú uvedené iba pri prvej položke daného účtu. Ak má účet viac položiek, tieto polia obsahujú prázdne/nulové hodnoty.

Export predaných tovarov do CSV

Aplikácia vytvorí CSV súbor, v ktorom každý riadok reprezentuje jednu typ tovaru. Stĺpce CSV súboru sú popísané v tabuľke nižšie.

Export dokladov do DBF

Aplikácia vytvorí databázový DBF súbor, v ktorom každý riadok reprezentuje jednu položku dokladu. Stĺpce DBF súboru sú popísané v tabuľke nižšie.

Last updated