Export predaja
V prípade, že potrebujete zo systému PORTOS exportovať pokladničné doklady, alebo predané tovary vo formáte CSV, vhodnom pre ďalšie spracovanie, modul "Export predaja" v aplikácii Link je to správne miesto.
TIP: ak si želáte miesto samotných dát o predaji exportovať už vypracované štatistiky nad týmito dátami, pozrite sekciu Štatistiky predaja.
V úvodnej sekcii "Rozsah denných uzávierok" je možné zvoliť rozsah denných uzávierok jednotlivo, za každú fiskálnu tlačiareň pripojenú do systému. Ak si neželáte z niektorej fiskálnej tlačiarne vykonať export, stlačením tlačidla na ľavej strane môžete túto tlačiareň vyňať z exportu.
Tip: pre rýchlejšie vyplnenie rozsahu denných uzávierok použite tlačidlá v sekcii "Preddefinované rozsahy", ktoré Vám vyplnia rozsah uzávierok podľa niektorej z možností:
  • Aktuálne uzávierky - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí neuzatvorenú dennú uzávierku.
  • Predošlé uzávierky - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí poslednú uzatvorenú dennú uzávierku.
  • Tento mesiac - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí všetky denné uzávierky, ktoré boli uzatvorené v aktuálnom mesiaci.
  • Predošlý mesiac - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí všetky denné uzávierky, ktoré boli uzatvorené v predošlom mesiaci.
Pre vykonanie exportu za zvolené obdobie predaja, stlačte niektorú z možností:
  • Exportovať doklady do CSV
  • Exportovať predané tovary do CSV
  • Exportovať doklady do DBF
Aplikácia vytvorí súbor, ktorého obsah a štruktúra je popísaná nižšie, v tomto článku.

Export dokladov do CSV

Aplikácia vytvorí CSV súbor, v ktorom každý riadok reprezentuje jednu položku dokladu. Stĺpce CSV súboru sú popísané v tabuľke nižšie.
Názov stĺpca
Význam
ItemStockName
Názov skladu, v ktorom je daný tovar evidovaný.
ItemCode
Číselné označenie tovaru.
ItemName
Názov tovaru.
ItemDescription
Popis tovaru.
ItemQuantity
Predané množstvo tovaru.
ItemQuantityUnit
Množstevná jednotka, v ktorej je vyjadrené predané množstvo.
ItemTotalPriceNettoWithVat
Celková cena za položku tovaru s DPH, po aplikovaní zľavy.
ItemUnitPriceNettoWithVat
Jednotková cena za položku tovaru s DPH, po aplikovaní zľavy.
ItemUnitPriceBruttoWithVat
Jednotková cena za položku tovaru s DPH, pred aplikovaním .zľavy
ItemDiscountAmountWithVat
Výška zľavy s DPH.
ItemDiscountRate
Percentuálne vyjadrenie zľavy.
ItemArticleCategoryLabel
Označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný.
ItemType
Typ položky, môže nadobúdať tieto hodnoty: Recipe (receptúra), StockItem (skladová karta), Credit (kreditná položka), Discount (zľavová položka) alebo Service (služba).
ItemVatRate
Percentuálna výška DPH v rozsahu 0 až 100.
TicketOpenDate
Dátum a čas vytvorenia dokladu v systéme PORTOS.
TicketCloseDate
Dátum a čas uzatvorenia (vytlačenia) dokladu.
TicketNumber
Poradové číslo dokladu v rámci dennej uzávierky.
TicketFiscalName
Názov fiskálnej tlačiarne, na ktorej bol doklad vytlačený.
TicketFiscalMemorySerialNumber
Sériové číslo fiskálnej pamäte (alebo chráneného dátového úložiska), na ktorom bol doklad vytlačený.
Poznámka: polia PaymentType..Name a PaymentType..Amount sú uvedené iba pri prvej položke daného účtu. Ak má účet viac položiek, tieto polia obsahujú prázdne/nulové hodnoty.

Export predaných tovarov do CSV

Aplikácia vytvorí CSV súbor, v ktorom každý riadok reprezentuje jednu typ tovaru. Stĺpce CSV súboru sú popísané v tabuľke nižšie.
Názov stĺpca
Význam
StockName
Názov skladu, v ktorom je daný tovar evidovaný.
Code
Číselné označenie tovaru.
Codes
Zoznam čiarových kódov pridelených k tomuto tovaru (v čase vykonávania exportu do CSV súboru).
Name
Názov tovaru.
Quantity
Celkové predané množstvo tovaru.
QuantityUnit
Množstevná jednotka, v ktorej je vyjadrené predané množstvo.
TotalPriceNettoWithVat
Celková cena s DPH, po odpočítaní zliav, za ktorú bol tovar v danom množstve predaný.
ArticleCategoryLabel
Označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný.
Type
Typ položky, môže nadobúdať tieto hodnoty: Recipe (receptúra), StockItem (skladová karta), Credit (kreditná položka), Discount (zľavová položka) alebo Service (služba).
VatRate
Percentuálna výška DPH v rozsahu 0 až 100.

Export dokladov do DBF

Aplikácia vytvorí databázový DBF súbor, v ktorom každý riadok reprezentuje jednu položku dokladu. Stĺpce DBF súboru sú popísané v tabuľke nižšie.
Názov stĺpca
Formát stĺpca
Dĺžka stĺpca
Význam
KOD
char
1
Vždy nadobúda hodnotu u , ktorá indikuje, že ide o položku tovaru.
TYP
char
1
Nadobúda hodnotu R pre receptúru, S pre službu alebo K pre skladovú kartu.
SKL
char
3
Prvé 3 znaky z názvu skladu, v ktorom je tovar evidovaný.
OZN
char
13
Číselné označenie tovaru.
NAZ
char
20
Prvých 20 znakov z názvu tovaru.
JED
char
3
Množstevná jednotka, v ktorej je tovar evidovaný.
MNO
numeric
19:5
Množstvo predaného tovaru.
RES
numeric
16:2
Celková cena za položku dokladu s DPH, po aplikovaní zľavy.
SKS
numeric
16:2
(nepoužívané)
DPH
integer
2
Percentuálna sadzba DPH.
DPH_T
integer
1
Číselné označenie triedy DPH.
DAN
numeric
16:2
Výška dane.
ZLAVA
numeric
16:2
Výška zľavy aplikovanej na položku dokladu.
ZLAVA_P
numeric
14:2
Percentuálne vyjadrenie zľavy aplikovanej na položku dokladu.
DOK
char
8
(nepoužívané)
PRA
char
3
Prvé tri znaky z názvu používateľského účtu, ktorý uzatvoril doklad na fiskálnej tlačiarni.
TER
char
2
Posledné dva znaky z názvu zariadenia (pokladnice), na ktorom bolo vykonané vytlačenie dokladu.
ZAP
bool
(nepoužívané)
DEN
date
Dátum uzatvorenia dokladu.