Zľava na celý účet

Percentuálnu zľavu na celý účet je možné nastaviť stlačením tlačidla Zľava na účet (alebo klávesovou skratkou F3) v obrazovke predaja.

Otvorí sa dialógové okno, v ktorom je možné vložiť zľavu vyjadrenú v percentách, teda v rozmedzí 0 až 100 (povolené sú pritom najviac dve desatinné miesta). Pre nastavenie zľavy na účet stlačte tlačidlo Potvrdiť (alebo klávesu ENTER). Ak si neželáte meniť zľavu pre účet, stlačte tlačidlo Zrušiť (alebo klávesu ESC).

Po potvrdení dialógového okna sa celková suma za účet automaticky prepočíta.

Informácia: Zľava na účet je aplikovaná iba na tie tovary, ktoré sú nastavené ako zľavniteľné v nastaveniach tovaru. Takto viete označiť tovary, ako napríklad cigarety, na ktorých sa zľava nemá aplikovať.

Tip: Zľavu na celý účet môžete súčasne kombinovať aj s dodatočnou zľavou na konkrétnu položku dokladu. Systém PORTOS tieto zľavy navzájom skombinuje.

Last updated