Tovary

Tovary v systéme PORTOS je možné vytvárať, upravovať a mazať pomocou aplikácie BackOffice, v sekcií Sklad - Tovary.

Typy tovarov

Tovar je spoločné pomenovanie pre akýkoľvek výrobok, službu alebo surovinu. V závislosti od zamýšľaného použitia tovaru je tovar vhodné vytvárať v správnej podobe. Systém PORTOS umožňuje evidenciu tovaru v týchto typoch:

  • Skladová karta - skladová karta reprezentuje tovar, ktorý je fyzicky prítomný na sklade. Ide napríklad o fľaškové nápoje, či suroviny potrebné na vyhotovenie vareného jedla (múka, zemiaky, ..). Skladová karta je jediným typom tovaru, ku ktorému systém eviduje skladový zostatok a môže byť predmetom inventúry.

  • Receptúra - receptúra reprezentuje tovar, ktorý je predávaný ako "výrobok". Ide napríklad o varené jedlo, ktorého predajom sa spotrebujú suroviny (skladové karty) alebo polotovary (iné receptúry).

  • Kreditná položka - kreditná položka je špeciálny typ tovaru, ktorým dokážeme pri použití vernostného systému zvyšovať alebo znižovať finančný kredit viazaný na zákaznícky účet.

  • Zľava - zľava reprezentuje také položky v cenníku, ktoré sú určené pre zníženie ceny dokladu o fixnú hodnotu - teda nie je žiadúce použiť percentuálne zľavy dostupné cez aplikáciu Pokladňa. Ide napríklad o zľavy za poukazy

  • Služba - služba reprezentuje spoplatnené úkony, ktoré nemajú skladový zostatok. Ide napríklad o príplatok za priestory.

Prezeranie existujúcich tovarov

Všetky tovary evidované v systéme PORTOS je možné prezerať v aplikácií PORTOS BackOffice, v sekcií Sklad - Tovary.

Ak si chcete niektorý z tovarov prezrieť, jeho detail otvoríte kliknutím na menu (symbol troch bodiek v poslednom stĺpci tabuľky zoznamu tovarov) a zvolením možnosti "Náhľad" (pre režim prezerania) alebo "Upraviť" (pre režim úpravy vlastností tovaru).

Klávesové skratky

Prechádzanie zoznamom tovarov je možnéŠÍPKOU HORE a ŠÍPKOU DOLE. Pre otvorenie detailu tovaru stačí stlačiť klávesu ENTER.

Vytvorenie nového tovaru

Ak si prajete vytvoriť nový tovar, stlačte tlačidlo "PRIDAŤ" zobrazené nad tabuľkou s tovarmi. Po kliknutí na tlačidlo "PRIDAŤ" sa zobrazí ponuka so všetkými typmi tovarov. Kliknutím na požadovaný typ tovaru sa otvorí formulár pre vloženie jeho vlastností. Typ tovaru nie je možné dodatočne meniť.

Klávesové skratky

Tlačidlo pridať je možné vyvolať stlačením klávesy INSERT, čím sa otvorí ponuka. V rámci ponuky sa môžete posúvať šípkou nahor a šípkou nadol. Vybranú možnosť zvolíte stlačením klávesy ENTER.

Ak plánujete vytvárať väčšie množstvo tovarov, čas vám ušetrí použitie aplikácie PORTOS Link, ktorá umožňuje hromadný import tovarov do systému použitím Excel súboru.

Postup vytvárania tovaru v aplikácií PORTOS BackOffice

Vytvorenie duplikovaním

Ak si želáte podľa existujúceho tovaru vytvoriť podobný tovar, vyberte v riadku tohto tovaru z menu možnosť "Duplikovať". Aplikácia Vám pripraví nový tovar na vytvorenie, pričom všetky jeho vlastnosti, okrem čísla a názvu, budú skopírované z existujúceho tovaru.

Vymazanie tovaru

Tovar je možné vymazať kliknutím na menu (symbol troch bodiek v poslednom stĺpci tabuľky zoznamu tovarov) a zvolením možnosti "Odstrániť".

Ak si prajete vymazať viacero tovarov naraz, označením jedného alebo viacerých tovarov (pomocou štvorčeka v prvom stĺpci tabuľky zoznamu tovarov) sa objaví nad tabuľkou tlačidlo "Odstrániť označené".

Klávesové skratky

Označenie tovarov v tabuľke je možné použitím klávesy MEDZERNÍK. Prechádzanie tabuľkou je možnéŠÍPKOU HORE a ŠÍPKOU DOLE.

Ak si želáte hromadne vymazať všetky tovary, čas vám ušetrí použitie aplikácie PORTOS Link, ktorá umožňuje hromadné prečistenie skladu (tovarov, tovarových skupín a skladov).

Detail tovaru

V detaile tovaru môžete:

  • kontrolovať alebo upravovať vlastnosti tovaru (záložka Vlastnosti)

  • sledovať väzby na iné tovary (záložka Použité v receptúrach)

  • sledovať predaje tovaru cez pokladnicu (záložka Predaje)

  • sledovať skladové pohyby obsahujúce tento tovar (záložka Skladové pohyby)

Vlastnosti tovaru

Systém PORTOS umožňuje určiť alebo sledovať nasledovné vlastnosti tovaru:

Sklad

Každý tovar je zaradený do niektorého zo skladov. Používanie viac, ako jedného skladu umožňuje zoskupiť tovary tak, aby mohla aplikácia Pokladňa zobrazovať pri predaji iba tovary z určeného skladu (cenník, menu, ...) a prehliadala tak tovary z ostatných skladov (sklad zásob - surovín, sklad kuchyňa, ...).

Číslo

Ide o číselné označenie tovaru, pre účely evidencie v systéme PORTOS. Aplikácia PORTOS BackOffice po vyplnení skladu ponúkne najbližšiu voľnú hodnotu. Čiarové kódy (EAN a iné) však vkladáme do sekcie "kódy".

Názov

Názov tovaru, ktorý bude zobrazený v zozname tovarov pri predaji. Tlačí sa aj na pokladničný doklad, ak nie je uvedený popis.

Popis

Nepovinný údaj. Ak je popis uvedený, tlačí sa na pokladničný doklad namiesto názvu tovaru. To je vhodné, ak si želáte používať pre obsluhu rozdielne slovné popisy tovarov, ako pre zákazníkov.

Tovarová skupina

V rámci skladu sú tovary delené do tzv. tovarových skupín. Vhodným delením tovarov do rôznych skupín - kategórií (ako napríklad džúsy, káva, víno, ...) dosiahnete rýchlejšie vyhľadávanie tovarov pri predaji, ako aj možnosť porovnávať štatistiky predaja podľa jednotlivých tovarových skupín.

Trieda DPH

Určuje, v akej triede DPH bude tovar predávaný. Samotnú percentuálnu výšku sadzby jednotlivých tried DPH je možné nastaviť v sekcií Triedy DPH.

Jednotka

Množstevná jednotka, v ktorej je evidované množstvo tovaru na sklade. Je možné zadať 1 až 3 znaky (napríklad ks, dkg, kg, l, ..). Množstevná jednotka tovaru je zobrazovaná na pokladničnom doklade, ako aj pri skladových pohyboch a inventúrach.

Skladové množstvo

Dostupné iba pri tovare typu skladová karta. Ide o informatívne zobrazenie skladového množstva, ktoré nie je možné editovať.

Minimálne skladové množstvo

Nepovinný údaj. Nastavenie je dostupné iba pri tovare typu skladová karta. Ak je minimálne skladové množstvo uvedené, v zozname tovarov je možné sledovať či je skladový zostatok nad alebo pod určeným minimom.

Priemerná nákupná cena bez DPH

Dostupné iba pri tovare typu skladová karta. Ide o informatívne zobrazenie nákupnej ceny, ktorá je priemerovaná na základe nákupov tohto tovaru (skladový pohyb typu Príjemka).

Zisk podľa priemernej nákupnej ceny

Dostupné iba pri tovare typu skladová karta. Ide o informatívne zobrazenie pomeru medzi priemernou nákupnou cenou a predajnou cenou skladovej karty, vyjadrený v percentách.

Posledná nákupná cena bez DPH

Dostupné iba pri tovare typu skladová karta. Táto informácia je aktualizovaná po každom nákupe tohto tovaru (skladový pohyb typu Príjemka). Poslednú nákupnú cenu je taktiež možné, v prípade potreby, upravovať manuálne.

Zisk podľa poslednej nákupnej ceny

Určuje pomer medzi poslednou nákupnou cenou a predajnou cenou skladovej karty, vyjadrený v percentách.

Predajná cena bez DPH

Určuje predajnú cenu za jednu mernú jednotku tovaru bez DPH.

Predajná cena s DPH

Určuje predajnú cenu za jednu mernú jednotku tovaru vrátane DPH.

Chod

Nepovinný údaj. Určuje poradie tovaru pri tlači bonov (objednávok pre bar alebo kuchyňu), bez ohľadu na poradie tovarov vložených do dokladu cez aplikáciu Pokladňa alebo Mobilný čašník. Najskôr sú tlačené tovary bez určeného chodu, následne sú tovary zoskupované podľa zadaného čísla.

Farba

Nepovinný údaj. K tovaru je možné určiť farbu pre jeho rýchlejšie vyhľadanie v zozname tovarov v aplikácií Pokladňa.

Kusový predaj

Určuje, či je tovar možné predávať iba v celo-číselných množstvách. Ak je kusový predaj zapnutý, systém nedovolí predať 0.5 tovaru (vhodné napríklad pre fľaškové nápoje). Analogicky, ak je kusový predaj vypnutý, systém dovolí predať akékoľvek množstvo (vhodné napríklad pri váženom tovare).

Pevná cena

Určuje, či je možné určiť pri predaji v aplikácií Pokladňa jednotkovú cenu za tovar. Aby však bola cena skutočne meniteľná, treba taktiež povoliť nastavenie "otvorené ceny" v príslušnom zariadení.

Povolená zľava

Určuje, či je možné na tento tovar aplikovať zľavu a či sa prípadná zľava na celý doklad vzťahuje aj na položky s týmto tovarom. V prípade, že doklad obsahuje viacero položiek a nastavíme na doklad 50% zľavu, zľava sa premietne iba na tie položky dokladu, ktoré majú povolenú zľavu. Ostatné položky rovnakého dokladu si svoju cenu zachovajú (napríklad cigarety, cestovné lístky a iný sortiment s predpísanou predajnou cenou).

Aktívne

Ak označíme tovar ako neaktívny, prestane sa zobrazovať v zozname tovarov pri predaji v aplikácií Pokladňa alebo Mobilný čašník. Napríklad, ak chceme položku sortimentu dočasne schovať, ale v budúcnosti plánujeme jej opätovné uvedenie do ponuky.

Objednávkové zariadenia

Určuje, na ktoré objednávkové zariadenia má byť odoslaná objednávka (bon), ak je tovar pridaný do dokladu. Každý tovar môže byť odosielaný na ľubovolné množstvo objednávkových zariadení.

Kódy

Aplikácia umožňuje k tovaru vkladať ľubovoľný počet kódov. Napríklad, ak má rovnaký tovar rozdielne balenia s rôznymi čiarovými kódmi, ale napriek tomu ho chceme v sklade evidovať pod rovnakou skladovou kartou.

Receptúrny zoznam

Dostupné iba pri tovare typu Receptúra. Umožňuje pridať skladové karty (alebo receptúry) za účelom odpočítania ich skladových zostatkov pri predaji jednej množstevnej jednotky.

Napríklad, ak vytvoríme receptúru "Cuba Libre", do receptúrneho zoznamu pridáme 2 skladové karty - 0.04l bieleho rumu a 1fľ. coca-coly.

Receptúrny zoznam však môže obsahovať aj iné receptúry, napríklad ak máme definovanú receptúru "Základná pizza" tak v receptúrnom zozname tovaru "Pizza Hawaii" nám stačí pridať 1 kus receptúry "Základná pizza" a 150 gramov skladovej karty "Ananás". Výhodou je, že do každej varianty pizze nemusíte opakovane zadávať všetky základné suroviny. Navyše, ak v budúcnosti zmeníte spôsob výroby základnej pizze, odzrkadlí sa to na všetkých odvodených pizzách automaticky.

Kontrola použitia tovaru v iných receptúrach

Ak si prajete zistiť, v ktorých receptúrnych zoznamoch iných tovarov sa práve prezeraná receptúra alebo skladová karta nachádza, v detaile tovaru kliknite na záložku "Použité v receptúrach".

Predajte podľa tovaru

Ak si prajete zistiť, v ktorých pokladničných dokladoch bol uskutočnený predaj konkrétneho tovaru, v záložke "Predaje" je možné nájsť zoznam takýchto dokladov. Dostupné sú aj rôzne filtre pre upresnenie vyhľadávania.

Skladové pohyby podľa tovaru

Ak si prajete zistiť, v ktorých skladových pohyboch bol prijímaný, vydávaný alebo presúvaný konkrétny tovar, v záložke "Skladové pohyby" je možné nájsť zoznam takýchto skladových pohybov. Taktiež sú dostupné rôzne filtre pre upresnenie vyhľadávania.